Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pewnych aspektach" na angielski

Wyszukaj w pewnych aspektach w: Definicja Synonimy
in some respects
in some ways
in certain respects
in certain aspects
Życie w dzisiejszych czasach... może być bardzo przyjemne w pewnych aspektach.
Life in these times... can be very pleasant in some respects.
Mówią też, że Abby wciąż tu jest, ale poszukiwania nie dają rezultatu, więc to oczywiste, że mylą się w pewnych aspektach.
Well, they also said Abby must still be here, and they've searched and haven't found her, so obviously they're wrong in some respects.
Przemyślałem to ponownie... i w pewnych aspektach nie chciałem tego wiedzieć.
I tried thinking back... and maybe in some ways I didn't want to know.
Obecny rozwój wypadków jest w pewnych aspektach alarmujący, dokładnie mówiąc z powodu rosnącej przestępczości.
Current developments are in some ways alarming, precisely because of the rising crime rate.
Te dwie dyrektywy w pewnych aspektach uzupełniają się.
These two directives complement each other in certain respects.
Oczywiście, w przypadku przemysłu samochodowego dostrzegamy pewien brak konsekwencji; widzimy, że w pewnych aspektach przykręcamy śrubę zbyt mocno.
In the case of the car industry, of course, we see some lack of consistency; we see that, in certain respects, we are overtightening the screw.
W pewnych aspektach są tak mądre jak szympansy.
They're as smart as chimpanzees in some respects.
Przypomina go... w pewnych aspektach.
He looks like him... in a certain light.
Po prostu możliwe, że w pewnych aspektach życia wciąż jemy pomarańcze, choć powinniśmy przynajmniej pomyśleć o bananach.
All I'm saying here is maybe, just maybe, there are some aspects in our life in which we are still eating oranges when we could at least be thinking about the possibility of bananas.
Należy zwrócić uwagę na korzystny rozwój sytuacji w pewnych aspektach.
There have been some positive developments that should be stressed.
Kontakty te mogą obejmować udział obserwatorów w pewnych aspektach pracy Agencji, na warunkach ustalonych uprzednio przez Zarząd w porozumieniu z Komisją.
These contacts may include the participation of observers in certain aspects of the Agency's work, under conditions determined beforehand by the Management Board, in agreement with the Commission.
Uważamy jednak, pani komisarz, że w pewnych aspektach jest on niewłaściwy i może przynieść niepożądane skutki w takich krajach, jak Hiszpania.
However, in certain aspects, Commissioner, we also think that it is inadequate and that it may produce undesirable effects in some countries such as Spain.
Osobiście mam wątpliwości co do tego, czy efektywność ekonomiczna sama w sobie wystarczy, aby promować te wszystkie cele w pożądanym zakresie, i podejrzewam, że w pewnych aspektach może ona okazać się szkodliwa.
I have personal doubts that economic efficiency is sufficient, in itself, to promote all these objectives to the desired extent and suspect that there are ways in which it may prove counterproductive to some aspects of them.
k) Zielona księga w sprawie minimalnych standardów w pewnych aspektach prawa proceduralnego (2008 r.)
(k) Green Paper on minimum standards for certain aspects of procedural law (2008)
Ja poszedłem w ślady ojca, miejmy nadzieję, że mu dorównam w pewnych aspektach.
Well., I wait to follow the tradition of my fatherâ| â| and with optimism, surpassing in some aspects.
Garcia, nie jesteś przećwiczona w pewnych aspektach tej pracy.
Garcia, there are aspects of the job for which you have no training.
1.2 Przedstawiony we wniosku sposób traktowania praw człowieka, a w szczególności prawa do prywatności, nie jest odpowiedni i w pewnych aspektach może prowadzić do sprzeczności.
1.2 The proposal's approach to fundamental rights, particularly the right to privacy, is inappropriate and could clash on certain aspects.
Wiemy, że te kraje postawiły sobie pewne cele, które w pewnych aspektach są obecnie ambitniejsze niż w przypadku Unii Europejskiej.
We know that these countries have some objectives which, up to a point, are currently superior to those of the European Union.
Pewnie w to nie uwierzysz, ale w pewnych aspektach jesteś ode mnie silniejszy.
{\*You know,}You may not believe this, but in some ways, you're actually stronger than I am.
Ponieważ jesteśmy istotami żyjącymi na powierzchni, nasze postrzeganie wewnętrznej części planety jest w pewnych aspektach wypaczone, podobnie jak głębin oceanów albo wyższych warstw atmosfery.
Because we are creatures living on the surface, our perception of the inner side of the planet is in some ways skewed, as is that of the depth of the oceans or of the upper atmosphere.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo