Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pewnych miejscach" na angielski

Wyszukaj w pewnych miejscach w: Definicja Synonimy
in some places
in places
in some areas
in certain areas
in certain places
Myślę, że masz smakowicie dziwne rzeczy w pewnych miejscach.
You have deliciously strange things in some places.
Mówi, że w pewnych miejscach można dzwonić za darmo... ponieważ... można zastosować jakąś sztuczkę.
He says that in some places you can call without paying because there's some kind of trick, see?
Śnieg jest głęboki w pewnych miejscach...
The snow is deep in places...
Ja realizuję się w pewnych miejscach.
And I find myself getting complacent in places.
Dziwne jest to, że gdybym ja lub ty miała umazaną twarz we krwi, przygniecioną do betonu, powstały ślad w pewnych miejscach będzie wyraźny, a w innych nie.
You know, the weird thing is, if you or I had our lovely faces smeared in blood and mushed into concrete, the resulting stamp would be bolder in some areas but not in others.
Jak Biblia może być tak barbarzyńska w pewnych miejscach, a w innych wprost nieprawdopodobnie mądra?
How can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?
W pewnych miejscach opada ona, by stworzyć jedne z najbardziej zapierających dech w piersiach widoków na Ziemi.
And in places, it comes down again to create some of the most breath-taking sights on Earth.
Rozcieramy maść w pewnych miejscach.
We got some Vapor Rub in some places.
Spodziewam się znaleźć pańskie odciski w pewnych miejscach.
I expect to find your prints in certain places, sir.
Nie możemy pozwolić jej myszkować w pewnych miejscach, jeśli wiesz co mam na myśli.
We can't let her go poking around in certain places, if you know what I mean.
Nasz produkt nie jest zbyt lubiany w pewnych miejscach za granicą.
Our product isn't very popular in certain quarters outside the country.
Uczą się namnażać, gromadzić w pewnych miejscach.
Learn to multiply, thickening in places...
A gdy człowiek ma pieniądze, które może wydać w pewnych miejscach, to może mu się dobrze żyć.
And if a man has a little money to spread around in the right places, he can be quite comfortable for his stay.
Obywatele zgodnie z oficjalnymi rekomendacjami, zaczęli przybywać do urn od samego rana, powodując korki uliczne w pewnych miejscach.
The public, following official recommendations, began arriving to vote from first light, causing some traffic jams in certain areas.
Bezwładność twojego ciała w zetknięciu z twardą powierzchnią wanny zabiła krwinki w pewnych miejscach.
The dead weight of your body against the hard surface of the bath killed the blood cells in certain contact points.
Te motory to całkiem pospolity widok na całym świecie, a w pewnych miejscach, zazwyczaj są widziane z Talibami, trzymającymi AK-47, i wyrzutnie rakiet.
These bikes are quite a common sight all over the world, and in certain places, they're usually seen with members of the Taliban on them, carrying AK-47s, and rocket launchers.
Instytucje są zdania, że obniżenie taryf gwarantowanych może tłumaczyć zmniejszenie popytu, ponieważ inwestycje w pewnych miejscach nie były już rentowne.
The Institutions take the view that reductions in FIT levels may explain reduced demand, as investments in certain locations were no longer viable.
EIOD z zadowoleniem przyjmuje pozytywne aspekty omawianych wniosków, które w pewnych miejscach oznaczają poprawę w stosunku do obecnej sytuacji. Uznaje, że przepisy dotyczące ochrony danych, ogólnie rzecz biorąc, zostały przygotowane ze znaczną starannością.
The EDPS welcomes several positive aspects of these proposals, which on some points represent an improvement compared to the present recognises that provisions on data protection have, generally speaking, been drafted with great care.
To dzieło proporcji i wagi, które przetwarza ciało w miasto, zbiór komórek połączonych ze sobą i pozwalających na pewien wizualny dostęp w pewnych miejscach.
This is a work of some proportion and some weight that makes the body into a city, an aggregation of cells that are all interconnected and that allow certain visual access at certain places.
W pewnych miejscach każą myć się mydłem w płynie.
And some of these places, they make guys wash with the liquid soap.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo