Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w połączeniu z" na angielski

Wyszukaj w połączeniu z w: Definicja Synonimy

Sugestie

Zastrzeżeń używa się wyłącznie w połączeniu z klauzulą tajności.
Security designators shall only be used in combination with a classification.
Omówienie szczególnych zalet: leczenie Rhodococcus equi w połączeniu z erytromycyną lub azytromycyną.
Discussion of the specific advantages: treatment of Rhodococcus equi in combination with erythromycin or azithromycin.
Tourette w połączeniu z dwubiegunową depresją i alkoholizmem.
Tourette's coupled with bipolar disorder and a drinking problem.
Niestety brak działania ze strony władz węgierskich w połączeniu z obojętnością na szczeblu Europy przyniosły skutki.
Sadly, the inactivity of the Hungarian authorities, coupled with our indifference at a European level, have borne fruit.
Wkłady przystosowane do stosowania w połączeniu z penem.
In cartridges, designed to be used in conjunction with a pen injector.
Będę pracował w połączeniu z wami.
I'm willing to work in conjunction with you.
Regularne ćwiczenia w połączeniu z reżimem dietetycznym.
Regular exercise in conjunction with your strictly controlled dietary regime.
Płatności ryczałtowe są stosowane wyłącznie w połączeniu z innymi formami wkładów.
Lump sums shall be used only in combination with other forms of contributions.
Ale w połączeniu z interferonem działa jak benzyna dolana do ognia.
But in combination with the interferon it's like gas to a flame.
C-10 Dynamics jest systemem obrony U.S. który tworzy R&D w połączeniu z Instytutem Sattlera.
C-ten dynamics is a u.S. Defense firm That does r and d in conjunction with the sattler institute.
Tylko w połączeniu z brakiem snu.
Only in conjunction with sleep deprivation.
Stwierdziła również że patrząc na całkowity ciężar tego samolotu w połączeniu z jego prędkością Pentagon powinien był zostać zredukowany do rozmiaru naleśnika.
She also stated that, looking at the total weight of this aircraft in conjunction with it's velocity, the pentagon should've been reduced to the thickness of a pancake.
Wszystko działa w połączeniu z polem magnetycznym maszyny.
A treatment in combination with the magnetic field of the machine.
Działa on wyłącznie w połączeniu z systemem monitorowania pacjenta i jest kontrolowany przez ten system.
It works solely in conjunction with and is controlled by a patient monitoring system.
Umorzenie długów publicznych w połączeniu z egzekwowaniem surowych wymogów otwiera drogę do nowej przyszłości.
Writing off public debts in combination with enforcing strict requirements paves the way for a new future.
Działania te podejmowane są w połączeniu z przeglądem niniejszej dyrektywy, ustanowionym w art. 11.
This process shall be undertaken in conjunction with the review of this Directive as laid down in Article 11.
Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawkami wniesionymi do art. 9.
This amendment should be considered in conjunction with the amendments to article 9.
Parlament sporządził wykaz poważnych naruszeń prowadzących do wykluczenia z zawodu w połączeniu z usunięciem przepisów dotyczących drobnych naruszeń.
Parliament has drawn up a list of serious infringements leading to exclusion from the profession in conjunction with removing provisions on minor infringements.
Umowa końcowa w połączeniu z prawnie wiążącymi zobowiązaniami zapisanymi w decyzji Rady są zgodne z większością wniosków Parlamentu.
The final Agreement in combination with the legally binding commitments in the Council Decision meets most of Parliament's demands.
One działają w połączeniu z tym.
It works in conjunction with this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1778. Pasujących: 1778. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo