Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pomieszczeniach" na angielski

Wyszukaj w pomieszczeniach w: Definicja Synonimy
indoor
on the premises
in rooms at the premises in the premises
in premises
in the rooms
in enclosures
in facilities
in spaces
in accommodation

Sugestie

Dokonywać systematycznego podziału źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach w środowisku szkolnym pod względem ilościowym.
Make a systematic source apportionment of indoor air pollutants in school environments in quantitative terms.
Po pierwsze: nie podjęto żadnych konkretnych działań służących przygotowaniu projektu przepisów dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach.
First: no concrete steps have been taken to draft legislation concerning indoor air quality.
Osoby reprezentujące dwa punkty kontaktowe zaprasza się na posiedzenia odbywające się w pomieszczeniach Rady.
Two co n tact points shall be invited to meetings held on the premises of the Council.
Przetworzenia prefinansowanych produktów podstawowych w pomieszczeniach składu celnego dokonuje się zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80.
The processing of prefinanced basic products on the premises of a customs warehouse shall be carried out in accordance with Article 4 of Council Regulation (EEC) No 565/80.
Palenie w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta, jest zabronione.
Smoking in rooms where there are animals shall be forbidden.
urządzenia zapewniające odpowiednią wentylację w pomieszczeniach obróbki mięsa;
facilities providing adequate ventilation in rooms where work on meat is undertaken;
Środki do konserwacji i czyszczenia muszą być przechowywane w pomieszczeniach do tego celu przewidzianych.
Products for maintenance and cleaning must be kept in rooms provided for this purpose.
Posiedzenia podgrup technicznej grupy roboczej mogą odbywać się w pomieszczeniach Komisji w Sewilli lub w innych miejscach.
Meetings of TWG subgroups can be held on the premises of the Commission in Seville, Spain or at other locations.
Produkty stosuje się wyłącznie do impregnacji drewna przeznaczonego do użytku w pomieszczeniach.
Products shall only be used for treatment of wood intended for indoor use.
Zewnętrzne jednostki główne tylko do użytku w pomieszczeniach.
Peripheral master units are for indoor use only.
W szczególności należy zmienić wymagany minimalny poziom czystości oraz ograniczyć udzielanie zezwoleń do stosowania w pomieszczeniach przez użytkowników profesjonalnych.
In particular, it is appropriate to modify the requested minimum purity level and to restrict the authorisations to indoor uses by professional users.
Powietrze w pomieszczeniach jest często wymieniane.
The air in the room shall be renewed at frequent intervals.
Całość działań EOU/EPZ musi odbywać się w pomieszczeniach składów celnych.
The entire operations of an EOU/EPZ must take place in customs bonded premises.
Kabiny do analiz sensorycznych muszą być umieszczone w pomieszczeniach obok siebie.
The sensory analysis booths shall be placed alongside each other in the premises.
Procedura oceny musi uwzględniać wizytę w pomieszczeniach producenta części zabezpieczającej.
The assessment procedure must include a visit to the premises of the safety component manufacturer.
Chciałem ci tylko pokazać, co znaleźliśmy w pomieszczeniach Twojej restauracji.
Just wanted to show you we recovered this from the premises of your restaurant.
Inspekcje mogą również odbywać się w pomieszczeniach posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i pośredników w obrocie produktami leczniczymi.
Inspections may also take place at the premises of marketing authorisation holders and of brokers of medicinal products.
Brak ogrzewania w pomieszczeniach mieszkalnych na statku pływającym w rejonach, gdzie mogą występować bardzo niskie temperatury.
No heating in accommodation of a ship operating in areas where temperatures may be excessively low.
Temperatura w pomieszczeniach użytkowych jest odpowiednia dla przebywających w nich gatunków.
Temperature in the holding rooms shall be adapted to the species housed.
Bo nie powinno palić się tutaj w pomieszczeniach.
Because there's no smoking in the communal areas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 651. Pasujących: 651. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo