Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w porządku rosnącym" na angielski

Wyszukaj w porządku rosnącym w: Definicja Synonimy
in ascending order
in increasing order
consecutively
Należy ujednolicić normy bezpieczeństwa w porządku rosnącym.
Security standards must be harmonised in ascending order.
Każde zdarzenie wymienione w polu 26 firma inwestycyjna identyfikuje za pomocą dodatnich liczb całkowitych w porządku rosnącym.
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
Bardziej praktyczna definicja określa medianę jako 50. percentyl rozkładu zestawu liczb uszeregowanych w porządku rosnącym.
A more practical definition is that the median is the 50th percentile of a distribution of numbers arranged in increasing order.
Wszystkie wartości powinny zostać wymienione w porządku rosnącym:
All the values should be listed in increasing order:
Pojazdy podzielono na podkategorie 0, I, II i III, według szkód powodowanych przez nie w nawierzchni dróg, w porządku rosnącym (Klasa III stanowi zatem kategorię pojazdów powodujących największe szkody dla infrastruktury).
Vehicles are classed in subcategories 0, I, II and III according to the damage they cause to the road surface, in ascending order (Class III is thus the category causing most damage to road infrastructure).
W drugim etapie wartości przyspieszenia należy uszeregować w porządku rosnącym w celu określenia rozdzielczości przyspieszenia ares = (minimalna wartość przyspieszenia > 0).
In a second step the acceleration values shall be ranked in ascending order, in order to determine the acceleration resolution ares = (minimum acceleration value > 0).
Po obliczeniu ai i (v · a)i, wartości vi, di, ai oraz (v · a)i zostają uszeregowane w porządku rosnącym prędkości pojazdu.
After the calculation of ai and (v · a)i, the values vi, di, ai and (v · a)i shall be ranked in ascending order of the vehicle speed.
Wartości (v · a)i, k w każdym przedziale prędkości uszeregowuje się w porządku rosnącym dla wszystkich zbiorów danych o ai, k >= 0,1 m/s2 i określa się łączną liczbę tych próbek Mk.
The (v · a)i, k values in each speed bin shall be ranked in ascending order for all datasets with ai, k >= 0,1 m/s2 and the total number of these samples Mk shall be determined.
kartki materiałów załączonych do pisma procesowego są ponumerowane w prawym górnym rogu, w porządku rosnącym.
items annexed to a procedural document must be paginated in the top right-hand corner, in ascending order.
kod identyfikacyjny instalacji dla każdej instalacji posiadającej w danym momencie ważne zezwolenie: w pojedynczych komórkach w porządku rosnącym.
Installation identification code of every installation that has a valid permit at the moment: in individual cells in ascending order.
Określa czy obrazy są sortowane w porządku rosnącym czy malejącym.
Defines whether images are sorted in ascending or descending manner.
Cała paczka ma numery seryjne w porządku rosnącym wydrukowane w Forth Worth, w Teksasie, w 2008 roku.
The entire stack had consecutive serial numbers Printed in forth worth, texas, in 2008.
kartki każdego pisma procesowego są kolejno ponumerowane w porządku rosnącym.
the pages of each procedural document must be numbered consecutively.
wszystkie ustępy pisma procesowego są kolejno ponumerowane w porządku rosnącym;
all the paragraphs of the written pleadings or observations are to be numbered consecutively,
Pierwsza kolejna cyfra może posiadać następujące wartości (w porządku rosnącym równolegle ze wzrostem stopy współfinansowania):
The next 1 digit can have the following values (increasing with increasing co-financing rate:
Numery w porządku rosnącym.
Phone numbers in sequence.
Kartki załączników do pisma są kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu w porządku rosnącym. Numerowanie kartek dokumentów może być dokonywane bądź to jako kontynuacja pisma, do którego są załączone, bądź też niezależnie od danego pisma.
The pages of documents annexed to a pleading must be numbered in the top right-hand corner, either consecutively with the pleading to which they are annexed or separately from the pleading concerned.
podobnie kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu w porządku rosnącym są wszystkie kartki pisma procesowego, w tym ewentualnych załączników do dokumentu i spisu załączników;
the same is true for the pages of the written pleadings or observations, including any annexes to them and their schedule, which are to be numbered consecutively, at the top right-hand corner,
kartki pisma procesowego kolejno ponumerowane w prawym górnym rogu w porządku rosnącym.
the pages of the pleading must be numbered consecutively in the top right-hand corner.
Wpisy do rejestru są numerowane w porządku rosnącym i w sposób ciągły.
Entries in the register shall be numbered consecutively.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo