Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w przeciwnym razie" na angielski

Wyszukaj w przeciwnym razie w: Definicja Słownik Synonimy
otherwise or else
In the other case
if not
if you don't
or you
failing which

Sugestie

Ponieważ w przeciwnym razie zaczęłabym płakać i nigdy nie przestała.
Because otherwise I might cry and never stop.
On musi wrócić do domu, w przeciwnym razie odwrócić jego ojca.
He must go home, otherwise flip his father.
Proszę, aby Pan oficjalnie przeprosił - w przeciwnym razie złożymy formalną skargę.
I would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Nie wolno mu się błąkać, w przeciwnym razie zostanie zabity.
He's not allowed to roam free, or else he'll be killed.
Bo w przeciwnym razie wszystko pójdzie za szybko.
Otherwise this is all going to be over too fast.
Bądź najlepszy, w przeciwnym razie zapomnij.
Be the best, otherwise forget it.
Nie mów żółtodziobowi, w przeciwnym razie on nas okradnie.
Don't tell the rookie, otherwise he'll rob us.
Musimy jej zatem umożliwić odpowiedzenie na Państwa pytania, które w przeciwnym razie pozostaną bez odpowiedzi.
We must therefore allow her to reply to your questions, which will otherwise remain unanswered.
Dla dziewczyny, która w przeciwnym razie, zmarłaby.
For a girl who would have died otherwise.
Wszystkie państwa członkowskie muszą natychmiast rozpocząć inwestowanie w te obszary, gdyż w przeciwnym razie nie zdołamy osiągnąć celów określonych w pakiecie klimatycznym.
All the Member States need to invest in these areas, and they need to do so right away, otherwise we will not reach the targets of our own climate package.
Musicie pomóc Grecji, w przeciwnym razie 40 % młodych absolwentów studiów uniwersyteckich będzie bezrobotnych.
You need to help Greece, because otherwise, 40%, who are young university graduates, will have no jobs.
Artykuły spożywcze należy jednak koniecznie uwzględnić w przedmiotowym rozporządzeniu, gdyż w przeciwnym razie...
Nevertheless foods must be included in this regulation, because otherwise...
Zakłady przemysłowe mogłyby w przeciwnym razie wyrazić zaniepokojenie, że ulga przewidziana w poprzedniej dyrektywie nie zostanie zachowana.
Industry would otherwise be concerned that the allowance provided in previous directive 2001/43 would not be maintained.
Musimy zaufać niezależnym badaniom naukowym; w przeciwnym razie nie będziemy mieć podstaw do tworzenia naszej polityki.
We need to be able to trust in independent scientific research; otherwise, there will be no basis for our policy making.
Niestety Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy przestała wspierać swojego lidera, w przeciwnym razie byłoby to możliwe.
Unfortunately, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe did not continue to support their leader, otherwise this would have been possible.
Gdy wejdziesz do środka, zamknij drzwi, w przeciwnym razie miewa napady paniki.
When you come in, slam the door, otherwise she'll get scared and panic.
Nie, ponieważ w przeciwnym razie mogłbyś go ukraść wyłączając alarm, i tyle.
No, because otherwise you could've stolen a car by just taking the alarm off.
Ty powinnaś zostać królową czarownic... i tarczy, w przeciwnym razie świat zawali się.
You were selected to become our new Queen... and take back the shield! Otherwise the world will die.
Powiedział prawdę, w przeciwnym razie byłby ukarany.
He told the truth, otherwise he would have been punished.
Informacja musi poprzedzać opinię - w przeciwnym razie nie można mówić o opinii.
Information must come first, otherwise no opinion is possible.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2442. Pasujących: 2442. Czas odpowiedzi: 166 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo