Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w przeciwnym wypadku" na angielski

Wyszukaj w przeciwnym wypadku w: Definicja Słownik Synonimy
otherwise
in the opposite case
To the contrary
if not
or else
Uspokójcie się, w przeciwnym wypadku czyjaś bluzka mogłaby się otworzyć.
Y'all calm down, otherwise somebody's blouse might get pulled open.
Ponieważ... w przeciwnym wypadku umrzemy z nudów i zaduchu.
Because... otherwise we die of boredom and suffocation.
Musi ona być szeroko zakrojona; w przeciwnym wypadku nie rozwiążemy problemu.
It has to be much more extensive; otherwise we will not solve the problem.
Obecnie każde państwo powinno przyjąć takie rozwiązanie, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wzbudzenia paniki wśród ludności.
At the moment, it is important that each state adopts this measure, as otherwise there is the risk of causing panic among the population.
UE powinna podjąć większą wspólną odpowiedzialność, w przeciwnym wypadku regulacja dublińska jest nic nieznacząca.
The EU should take greater joint responsibility, otherwise the Dublin Regulation is meaningless.
Umożliwi to uniknięcie naruszania umów i związanych z tym roszczeń, co w przeciwnym wypadku byłoby nieuniknione.
That will enable otherwise inevitable breaches of contract and related claims to be avoided.
Musimy kontynuować, bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mieli czasu na pytania.
We must continue, otherwise we shall not have time for questions.
Ponieważ poprawka została przyjęta, głosowałem za sprawozdaniem, które w przeciwnym wypadku bym odrzucił.
As the amendment was adopted, I voted in favour of a report which I would otherwise have tried to vote down.
Rozumiem, w przeciwnym wypadku nie sugerowałbyś tego.
I see, otherwise you wouldn't be suggesting that.
Braciszku, musisz mieć jakieś marzenia, w przeciwnym wypadku...
Big brother, you must have a dream, otherwise...
Poniewaz w przeciwnym wypadku pojde do opozycyjnej firmy.
Because, otherwise, I'll go to the competition.
Takie sytuacje obniżające ceny zapobiegły podwyższaniu cen przez producentów wspólnotowych, co mogło w przeciwnym wypadku mieć miejsce.
Such price depressing situations prevented the Community producers from increasing prices, something which would otherwise have occurred.
Ponieważ w przeciwnym wypadku będą długie opóźnienia.
Because, otherwise, it could be months of delay.
Bo w przeciwnym wypadku mnie nie stać.
Because otherwise, I can't afford that.
Lepiej, żeby tak było, bo w przeciwnym wypadku... nie będziesz mogła już tu mieszkać.
You'd better be, because otherwise... you won't be able to stay here anymore.
Zaprojektowałem 5.0 dla pacjentów, którzy w przeciwnym wypadku jechaliby parę godzin na rutynowe programowanie.
So I designed the 5.0 for patients who would otherwise have to drive hours for routine programming.
Ciesz się, że możesz zmienić żarówkę czy tam detektory dymu, w przeciwnym wypadku byłbyś bezużyteczny.
You are lucky that you can change light bulbs and smoke detectors, otherwise you'd be completely useless.
Możecie mieć jednego ale musicie się nim dzielić w przeciwnym wypadku Abby nie dostanie żadnego.
You can have one, but you'll have to share, otherwise Abby won't get one.
Musimy dopilnować, aby opłaty za emisję CO2 ponosił konsument, a nie producenci, bo w przeciwnym wypadku zakłócona zostanie konkurencja międzynarodowa.
We must ensure that the charges resulting from CO2 emissions are paid by the consumer and not by the producers because otherwise, international competition will be distorted.
Jeśli linia nie posiada zakładki, dodaj jedną, w przeciwnym wypadku usuń ją.
If a line has no bookmark then add one, otherwise remove it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 728. Pasujących: 728. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo