Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w przedmiotowym przypadku" na angielski

Wyszukaj w przedmiotowym przypadku w: Definicja Synonimy
in the present case
in this case
in the case at hand
in the case at issue
in the current case
to the present case
Czynniki te stanowią dodatkowe elementy wskazujące na prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przedmiotowym przypadku.
These factors constitute additional elements pointing to the likelihood of continuation of dumping in the present case.
Dlatego też, w przedmiotowym przypadku, możliwe są tylko środki prowadzące do ograniczenia produkcji.
Therefore, only production limitations measures are feasible in the present case.
Nie jest to jednak schemat mający zastosowanie w przedmiotowym przypadku.
However, this is not the arrangement applicable in this case.
Właśnie to władze francuskie mogły zrobić w przedmiotowym przypadku.
This is precisely what the French authorities have done in this case.
Zdaniem Hiszpanii w przedmiotowym przypadku uwagi dotyczące rachunkowości nie mogą zatem służyć jako punkt odniesienia dla środka podatkowego.
Therefore, in the case at hand, accounting considerations cannot, in Spain's view, serve as a reference point for a tax measure.
W związku z powyższym argument dotyczący praw weta, którymi dysponują udziałowcy mniejszościowi, jest w przedmiotowym przypadku nieistotny.
Therefore, in the case at hand the argument referring to the blocking rights of minority shareholders is not relevant.
Ponadto Włochy nie wykazały, że w przedmiotowym przypadku Komisja nie zainterweniowała w rozsądnym terminie.
In addition, Italy has not shown that in the present case the Commission failed to act within a reasonable time.
W odniesieniu do powyższego argumentu Komisja uważa, że sytuacja na rynku rzeczywiście wymaga w przedmiotowym przypadku dodatkowego ograniczenia skali działalności.
With respect to this argument, the Commission is of the opinion that, in the present case, the market situation does in fact require an additional capacity reduction.
Wytyczne te wydają się nie znajdować zastosowania w przedmiotowym przypadku.
None of these guidelines appear to apply in the present case.
Poniżej przeanalizowano, czy w przedmiotowym przypadku cztery łączne kryteria zostały spełnione.
In the following it is examined whether the four cumulative criteria are met in the present case.
Ponadto Komisja stwierdza, że w przedmiotowym przypadku przedsiębiorstwa nie osiągnęły rozsądnego zysku.
The Commission further observes that in the present case the undertakings in question do not receive a reasonable profit.
Uważam, że w przedmiotowym przypadku natychmiast można było dostrzec, że podejście europejskie oznaczało szansę przyjęcia zdecydowanie bardziej wyważonej decyzji.
I believe that what was immediately seen is that in this case, the European approach meant that a much more balanced decision could be adopted.
Komisja uważa zatem, że w przedmiotowym przypadku nie jest możliwe stwierdzenie, że pozycja rynkowa beneficjent wzmocniła się dzięki pomocy.
The Commission therefore takes the view that in this case it cannot be concluded that the market power of the beneficiary has increased as a result of the aid.
W związku z tym Komisja stwierdza, że w przedmiotowym przypadku spełniony został wymóg wniesienia wystarczającego wkładu własnego w koszty restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
The Commission can therefore conclude that the requirement to make a sufficient own contribution to the restructuring costs has been met in the present case.
Na podstawie uwag przedstawionych przez Włochy Komisja zauważa jednak, że wszystkie elementy, dotyczące planu restrukturyzacji zdają się istnieć w przedmiotowym przypadku.
Following the comments submitted by Italy, the Commission notes, however, that all the elements concerning a restructuring process seem to be present in this case.
Ani Sąd, ani Trybunał nie stwierdzili bowiem, by w przedmiotowym przypadku decyzja o wszczęciu postępowania była obarczona błędem.
Indeed, neither the General Court nor the Court of Justice had considered that the opening decision in the present case was vitiated by any error.
Jednak w przedmiotowym przypadku przyznano pomoc wysokości 100 % i, zdaniem Komisji, całkowity brak wkładu producentów w straty może powodować zagrożenia zakłóceniami konkurencji.
However, in this case the intensity of the aid granted was 100 % and, in the Commission's opinion, the complete lack of a contribution by producers to the losses incurred could pose a risk of distortions of competition.
Z tego powodu Komisja uważa, że w przedmiotowym przypadku należało wymagać minimalnego wkładu producentów rzędu 20 %.
For that reason the Commission takes the view that a minimum contribution by producers of the order of 20 % should have been required in this case.
Jak wynika jednak z motywu 91, niekorzystne warunki atmosferyczne, które występowały w przedmiotowym przypadku, zniszczyły mniej niż 30 % normalnej produkcji zainteresowanych rolników.
However, as stated in recital 90, the adverse weather conditions that occurred in this case destroyed less than 30 % of the normal production of the farmers concerned.
Uważają, że w przedmiotowym przypadku nieograniczona gwarancja, która według Komisji wynika ze statusu przedsiębiorstwa publicznego IFP, nie przyznaje mu w rzeczywistości żadnej korzyści gospodarczej.
They consider that in this case, the unlimited guarantee which according to the Commission arises from IFP's legal form in reality confers no economic advantage on it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 173. Pasujących: 173. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo