Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w przewidzianym terminie" na angielski

Wyszukaj w przewidzianym terminie w: Definicja Synonimy
in due time
within the time allowed
within the prescribed period
within the deadline laid down
within the stipulated period
within the prescribed time limit
within the time limit provided
on the date laid down
within the time-limit set
within the deadlines
within the time limit laid down

Sugestie

Należy zauważyć, że wnioski od importerów, którzy ujawnili się w przewidzianym terminie i przedstawili wystarczające informacje, zostały w pełni uwzględnione w niniejszym dochodzeniu.
It should be noted that submissions from importers, which made themselves known in due time and provided sufficient information, were fully taken into account in this investigation.
Trzy z tych dziesięciu przedsiębiorstw nie współpracowały należycie podczas dochodzenia, ponieważ albo nie przedstawiły żądanych informacji w przewidzianym terminie, albo były to przedsiębiorstwa handlowe i związani z nimi wytwórcy nie współpracowali.
Three out of these 10 companies did not properly cooperate in the investigation, either because they did not provide in due time the requested information or because they were a trader and the related manufacturing companies did not cooperate.
Po opublikowaniu w dzienniku urzędowym pisma zaadresowanego do władz cypryjskich, w przewidzianym terminie otrzymano uwagi od jednej zainteresowanej strony.
Following the publication of the letter addressed to the Cypriot authorities in the Official Journal comments were received from one interested party within the time allowed.
Oznacza to, że jak na razie wszyscy wypełnili swoje obowiązki z poczuciem dużej odpowiedzialności i w przewidzianym terminie.
That means that to date all have done their duty with a great sense of responsibility and within the time allowed.
Mając jednak na uwadze fakt, że Polska i Włochy nie osiągnęły porozumienia w przewidzianym terminie, Komisja jest zobowiązana do podjęcia decyzji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006.
Given that no agreement was reached between Italy and Poland within the prescribed period, however, the Commission is required to take a decision in accordance with the procedure referred to in Article 18(2) of Regulation (EC) No 509/2006.
Jeżeli należna kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych nie została uiszczona w przewidzianym terminie, organy celne zabezpieczają zapłatę tej kwoty wszelkimi środkami, które są im dostępne na mocy prawa danego państwa członkowskiego.
Where the amount of import or export duty payable has not been paid within the prescribed period, the customs authorities shall secure payment of that amount by all means available to them under the law of the Member State concerned.
Po opublikowaniu pisma skierowanego do władz greckich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przewidzianym terminie otrzymano uwagi od dwóch innych zainteresowanych stron.
Following the publication in the Official Journal of the European Union of the letter addressed to the Greek authorities, comments were received within the time allowed from two other interested parties.
Służby Komisji powiadomiły również, że po otrzymaniu tego rodzaju wniosku Komisja przyjmie decyzję w przewidzianym terminie, zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami.
The Commission departments also stated that after receiving such a request the Commission would adopt a decision within the prescribed period, as indicated in the above provisions.
Organy celne mogą odmówić uznania zaproponowanego gwaranta lub zaproponowanej formy zabezpieczenia, jeżeli nie wydaje się pewne, że gwarantują one w sposób pewny zapłatę w przewidzianym terminie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu oraz innych należności.
The customs authorities may refuse to approve the guarantor or the type of guarantee proposed where either does not appear certain to ensure payment within the prescribed period of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and of other charges.
W przewidzianym terminie urząd w powiadomieniu o odmowie informuje Biuro Międzynarodowe o odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej.
The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period.
W przypadku pozostałych jedenastu przedsiębiorstw objętych próbą zauważa się, że w przewidzianym terminie nie przedstawiono nowego uzasadnienia, które mogłoby zmienić decyzję dotyczącą odrzucenia wniosków o MET tych przedsiębiorstw.
In the case of the other 11 companies part of the sample, it is noted that no new reasons were submitted in due time that would have been apt to alter the decision to reject MET to them.
Organy celne mogą odmówić zaakceptowania zaproponowanego gwaranta lub zaproponowanej formy gwarancji, w przypadku gdy forma gwarancji nie wydaje się na tyle pewna, aby zabezpieczyć spłatę długu celnego w przewidzianym terminie.
The customs authorities may refuse to approve the guarantor or type of guarantee proposed where either do not appear certain to ensure payment of the customs debt within the prescribed period.
Hiszpania, Włochy i Węgry poinformowały Komisję w przewidzianym terminie o zamiarze wdrożenie środków wsparcia dotyczących sektora tytoniowego.
Spain, Italy and Hungary have informed the Commission within the regulatory deadline of their intention to implement support measures affecting the tobacco sector.
Mimo to głównym potrzebnym działaniem jest stworzenie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w przewidzianym terminie lub do końca 2012 roku.
However, the main action required is to create functional airspace blocks by no later than the specified deadline or by the end of 2012.
Komisja uważa, że firma Cyprus Airways powinna być w stanie dokonać udanej restrukturyzacji w przewidzianym terminie.
The Commission considers that Cyprus Airways should be capable of making a success of its restructuring within the prescribed time limit.
Żadne stowarzyszenie użytkowników czy konsumentów nie zgłosiło się w przewidzianym terminie.
No user or consumer associations made themselves known within the time-limit set in the notice of initiation.
Sprawozdanie opracowane w przewidzianym terminie przesyła się:
The report drawn up within the stipulated limit shall be sent:
Wskutek tego nie można było dokonać ustaleń dotyczących MET w przewidzianym terminie.
As a result, it was not possible to make the MET determination within the stipulated period.
Dwudziestu producentów eksportujących dostarczyło informacje, o które zostali poproszeni w ramach kontroli wyrywkowej, i zaoferowało współpracę w przewidzianym terminie.
Twenty exporting producers provided the information requested in the sampling exercise and offered cooperation within the deadlines.
Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w przewidzianym terminie, komisja odwoławcza odrzuca odwołanie.
In the event the payment is not made within this deadline, the Board of Appeal shall reject the appeal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 82. Pasujących: 82. Czas odpowiedzi: 144 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo