Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ramach rekompensaty" na angielski

Wyszukaj w ramach rekompensaty w: Definicja Synonimy
as compensation
in compensation
by way of compensation
to compensate
complimentary
the compensation
W związku z tym rezerwuje się dla plantatorów buraków cukrowych i cykorii, oraz dostawców maszyn 50% pomocy restrukturyzacyjnej w ramach rekompensaty, w szczególności za inwestycje w specjalistyczne maszyny, które stracą na wartości.
In view of this, 50% of restructuring aid shall be reserved for sugar beet and chicory growers and machinery suppliers as compensation, in particular for investments made in specialist machinery that will decline in value.
do chwili wejścia w życie stosownych reguł wspólnotowych, w momencie kiedy dokonano płatności wobec przedsiębiorstw kolejowych, drogowych oraz transportu w żegludze śródlądowej w ramach rekompensaty zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych nałożonych na nie przez państwo lub władze publiczne i obejmujące albo:
until the entry into force of relevant Community rules, where payments are made to rail, road or inland waterway transport undertakings as compensation for public service obligations imposed on them by the State or public authorities and covering either:
Komisja zauważyła, że zarówno CalMac, jak i NorthLink 2 otrzymują obecnie po ponad 30 mln EUR rocznie w ramach rekompensaty za obsługę poszczególnych tras morskich [60].
The Commission notes that both CalMac and NorthLink 2 are currently receiving more than EUR 30 million each per year in compensation for the operation of the respective maritime routes [60].
Jeśli zwrot kosztów biletu będzie jedyną opcją, przewoźnik w ramach rekompensaty będzie musiał dołożyć 50% ceny biletu.
If reimbursement is the only option offered, the companies have to add 50% of the ticket price in compensation.
Zatrzymam pigułki dla siebie, w ramach rekompensaty.
I'm keeping those pills for myself, by way of compensation.
W ramach rekompensaty, należy podjąć kroki w celu zaangażowania Wspólnoty zarówno w sektor rybołówstwa w ogóle, jak i na rzecz najsłabiej rozwiniętych regionów, do których należy Galicja.
By way of compensation, steps must be made which provide for Community involvement in both the fishing industry as a whole and the least-developed regions, of which Galicia is one.
W tym kontekście powodowie są zdania, że Komisja nie może opierać się na opinii rzecznika generalnego Jarabo Colomera w sprawie Atzeni, ponieważ sprawa ta dotyczyła odszkodowania wypłaconego beneficjentowi w ramach rekompensaty za odzyskanie pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym, która została już wypłacona.
In this context, the claimants assert that the Commission cannot rely on Advocate-General Colomer's statement in Atzeni, since that case related to damages paid to a beneficiary in compensation for the recovery of incompatible aid that had already been paid out.
Na wniosek Agencji zgłoszony zgodnie z ppkt 5.3 Komisja ustala całkowitą roczną kwotę rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej, która jest rozdzielana pomiędzy operatorów systemów przesyłowych w ramach rekompensaty kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem infrastruktury w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej.
Following a proposal from the Agency made in accordance with point 5.3, the Commission shall determine the annual cross-border infrastructure compensation sum which shall be apportioned among TSOs as compensation for the costs incurred as a result of making infrastructure available to host cross-border flows of electricity.
W ramach rekompensaty RZBC, TTCA Co., Ltd. i Yixing Union Biochemical otrzymały podobne gwarancje dla swoich własnych pożyczek od przedsiębiorstw, w stosunku do których występowały w roli gwaranta.
As compensation, RZBC, TTCA Co., Ltd and Yixing Union Biochemical received similar guarantees for their own loans from the same companies for which they had acted as a guarantor.
Tak to jest zostać zamienioną po urodzeniu i dostać bar na kółkach w ramach rekompensaty.
Here's to being switched at birth, and getting a food truck to compensate for the damages.
Pozwolę ci odejść do stolicy w ramach rekompensaty za błąd moich żołnierzy.
I will allow you to go to King's Landing as restitution for the mistakes my soldiers made.
400 crore zostanie wypłacone w ramach rekompensaty za "Akty Boga".
The 400 crore in compensations under the 'Act of God'... will now be paid out.
Była mocno zestresowana, pod presją, przyjmowała pigułki w ramach rekompensaty.
She was over stressed, over pressured, taking pills to compensate.
Jeśli przedsiębiorstwu w ramach rekompensaty oferuje się rozsądny zysk, w akcie powierzenia należy również określić kryteria obliczania tego zysku.
Where the undertaking is offered a reasonable profit as part of its compensation, the entrustment act must also establish the criteria for calculating that profit.
Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie wskazał, jakie środki można uznać za pomoc państwa w ramach rekompensaty za świadczenie usługi publicznej, a jakich nie można.
The ECJ has explicitly clarified what can and cannot be considered as state aid within the realm of public service compensation.
Odszkodowania przyznane w ramach rekompensaty, w kwocie 7,16 milionów EUR, stanowią zatem 7,16/281, czyli 2,5 % obrotów.
The compensation of a value of EUR 7,16 million would therefore be 7,16/281 or 2,5 % of turnover.
Oh, nie prosze pana, obawiam sie, ze nie oferujemy sniadan w ramach rekompensaty.
Sir, I'm afraid we don't offer a complimentary breakfast.
Ponadto ČSA zaproponowała likwidację lub obniżenie swoich zdolności przewozowych na 16 rentownych trasach w ramach rekompensaty dla konkurentów.
Moreover, ČSA has offered to eliminate or reduce its capacity on 16 profitable routes in order to compensate its competitors.
Dziadek musiał kraść miód od pszczół, i dawał im tani cukier w ramach rekompensaty.
Grandpa had to steal the honey from the bees, and gave them cheap sugar to compensate.
Wkład kapitałowy w kwocie 53,48 mln EUR w ramach rekompensaty z tytułu obowiązku użyteczności publicznej
The capital contribution of EUR 53,48 million for public service compensation
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo