Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w rezultacie czego" na angielski

Wyszukaj w rezultacie czego w: Definicja Synonimy
as a result of which
with the result that
as a consequence
Martinair działa jedynie jako nieregularny przewoźnik do śródziemnomorskich miejsc docelowych, w rezultacie czego nie zachodzi zachodzenie na siebie działań Martinair i Transavii w ramach nieregularnego śródziemnomorskiego rynku.
Martinair only operates as a non- scheduled carrier on Mediterranean destinations, as a result of which there is no overlap between the activities of Martinair and Transavia within the non-scheduled Mediterranean market.
w rezultacie czego skuteczna konkurencja zostanie poważnie zakłócona na znacznej części wspólnego rynku w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie połączeń.
as a result of which effective competition will be significantly impeded in a substantial part of the common market within the meaning of Article 2(3) of the Merger Regulation.
Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, uważa jednocześnie, że wybrane tematy nie obejmują wszystkich ważnych kwestii dotyczących regionów najbardziej oddalonych, w rezultacie czego wpływ przyszłej strategii może być ograniczony.
While your rapporteur welcomes the Commission's initiative, it nevertheless feels that the topics chosen fail to cover all the major concerns of the ORs, with the result that the impact of the future strategy may be reduced.
zważywszy, że w nowych Państwach Członkowskich przejście do gospodarki rynkowej spowodowało zmiany strukturalne na rynku pracy, w rezultacie czego bezrobocie stało się jedną z najpoważniejszych przeszkód dla integracji społecznej,
whereas in the new Member States the transition to a market economy brought about significant structural changes in the labour market, with the result that unemployment became one of the most serious obstacles to social inclusion,
W rezultacie czego, awansowałaś z mówienia "Mogę przyjąć zamówienie?" w skeczu w restauracji do bycia gwiazdą.
As a result of which, you went from saying, "May I take your order" in a restaurant sketch to being a star.
W lecie wstrzymano dostarczanie wody do nawadniania, w rezultacie czego rolnicy stracili 80% plonów.
Water supplies for irrigation purposes were suspended during the summer and farmers suffered 80% crop losses as a result.
Zostałam zaatakowana przez hakera, w rezultacie czego, jedna z moich pacjentek została zamordowana.
Then I was hacked, and as a result, one of my patients was murdered.
Sugeruje pani, że był uzależniony, w rezultacie czego cierpiał z powodu głodu narkotycznego.
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.
W konsekwencji zmuszeni byli do zmniejszenia produkcji w kolejnych latach, w rezultacie czego wykorzystanie zdolności produkcyjnej spadło w latach 2001/02 i 2002/03.
In consequence, they have been forced to reduce production in each of these years. As a result, their capacity utilisation has fallen in both 2001/02 and in 2002/03.
Od tamtej pory nastąpiła zmiana przepisów i technologii, w rezultacie czego pojawiły się nowe platformy nadawcze i nowi uczestnicy rynku, w szczególności nadawcy prywatni.
Since then the legislation and the technology developed, leading to new broadcasting platforms and new market players, in particular private broadcasters.
Marokańskie siły bezpieczeństwa brutalnie zlikwidowały ten obóz, w rezultacie czego w Al Aaiún doszło do poważnych zamieszek.
The Moroccan security forces violently dismantled the camp and, as a result, serious riots broke out in Al Aaiún.
Bo widzisz, on zamierzał transmitować wiadomości do komórek ludzkiego ciała, aby zachować je rozbawione, aby nie umierały, w rezultacie czego, ludzie mogliby... żyć wiecznie.
You see, he was going to transmit messages to people's cells to keep them entertained so they wouldn't die off and as a result, these people would... live forever.
Ushuaia to miasto, z którego wypłynął krążownik Belgrano, na swoją ostatnią misję, na początku wojny o Falklandy, w rezultacie czego, Brytyjczycy nie są... nie są tam zbyt popularni.
Now Ushuaia is the city from which the battleship Belgrano sailed on its final voyage at the beginning of the Falklands War, and as a result of that, the British are not... overly popular down there.
Obecna decyzja zastępuje to zobowiązanie, w rezultacie czego ESS i Eurojust muszą informować siebie nawzajem o wszelkich sprawach, którymi ich zdaniem lepiej zajmie się ta druga organizacja.
The present decision supplements this obligation to the effect that the EJN and Eurojust must inform each other on a reciprocal basis about all cases on which they take the view that the other organisation is better able to deal with these.
Niedawny kryzys gospodarczy przyczynił się do znacznego powiększenia się przepaści między osobami o różnych statusach społeczno-ekonomicznych, w rezultacie czego zintensyfikował się gradient społeczny w zakresie zdrowia.
The recent economic crisis has contributed to a significant widening of the gap between people of different socio-economic status and, as a result, the social gradient in health has intensified.
Zdaniem Niemiec przełożyło się to na ograniczenie przez Ryanair liczby lotów z Niederrhein-Weeze, w rezultacie czego w latach 2011 i 2012 nastąpił spadek liczby obsługiwanych pasażerów.
According to Germany, this translated in Ryanair reducing its operations from Niederrhein-Weeze, which witnessed a passenger volume decrease in both 2011 and 2012.
Główne pozytywne wyniki skupiają się w dwu dziedzinach: zebrano wiele informacji na temat sposobu pracy właściwych organów, w rezultacie czego podjęto działania w celu zharmonizowania procedur innych właściwych organów.
Main positive results are concentrated in two areas: a lot of information has been gathered on how competent bodies work, and as a consequence of this, actions have been taken to harmonise the procedures of the different competent bodies.
Jednak jeżeli restrukturyzacja polega na renegocjacji warunków oprocentowania, w rezultacie czego kredyt oprocentowany jest poniżej warunków rynkowych, o czym mowa w pkt 28, nie należy jej wykazywać w kategorii renegocjowanych kredytów i pożyczek ani w nowych umowach.
However, if the restructuring involves a renegotiation of the interest rate, and as a result, the loan is granted at a rate below market conditions as described in paragraph 28, it should not be included in renegotiated loans nor new business.
W zapisie powyższego artykułu wyraźnie wymienia się albo pamięci DRAM w formach kombinowanych, albo chipy i montowane pamięci DRAM przywożone jako takie, w rezultacie czego nie nakładano do tej pory cła wyrównawczego na wymieniony wyżej typ pamięci DRAM.
Indeed, the latter either specifically mention DRAMs in multi-combinational forms or the chips and mounted DRAMs imported as such - and, as a consequence, the countervailing duty has not been levied so far on this type of DRAMs.
W rezultacie czego całą chmara policjantów nawiedziała mój dom.
As a result, a whole hoard of officers came to my house.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo