Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w rzeczywistości" na angielski

Wyszukaj w rzeczywistości w: Definicja Synonimy
Ale w rzeczywistości był to bardzo niebezpieczny okres.
But in fact it was very dangerous period of time.
Ponieważ nie jestem w rzeczywistości waszym opiekunem.
For I am not in fact your probation worker.
Wiele naszych wykładów w rzeczywistości posiada silny element kulturowy.
A lot of the courses that we teach actually have a strong cultural element.
To niedopuszczalne i Parlament w rzeczywistości musi się sprzeciwić temu wnioskowi.
That is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
Ale w rzeczywistości, mają dusze.
But in reality, they've a soul.
Niestety ta zasada nie zawsze sprawdza się w rzeczywistości.
Unfortunately, however, this principle is not always fulfilled in reality.
I byli w rzeczywistości, bliźniakami.
And they were, in fact, twins.
Niemniej jednak w rzeczywistości będzie to dotyczyć niewielu Europejczyków.
Nevertheless, this will not, in fact, affect very many Europeans.
Jest to w rzeczywistości odpowiedzialność zbiorowa.
This is, in fact, a collective responsibility.
Jednak w rzeczywistości nie uczynimy tego.
However, we will not actually do it, of course.
Jednak w rzeczywistości HSW osiągnęła ponad czterokrotność planowanych wpływów ze sprzedaży.
However, HSW has in fact realised more than four times the forecast revenue from the sales.
I, w rzeczywistości, powiedziałbym, Jestem koneserem nieoczekiwanego.
And, in fact, I'd say I'm a connoisseur of the unexpected.
To sprawozdanie jest w rzeczywistości sprawozdaniem z działalności Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
This report is in fact an activity report from the European Parliament's Committee on Petitions.
Chciałem zauważyć, że w rzeczywistości jestem z Anglii.
Fishy. I just wanted to point out that I'm actually from England.
Na dzisiejszym spotkaniu Kolegium przyjęto w rzeczywistości pakiet dokumentów.
At the College meeting earlier today, it was in fact a package of documents that was adopted.
Ale w rzeczywistości pracował dla swojego ojca.
But in reality, he was working for his father.
Powiązania zamachowca z Niemcami w rzeczywistości prowadzą na Bałkany.
The hitter's connection in Germany may actually lead to the Balkans.
Może na obrazku, ale w rzeczywistości...
In the picture, maybe, but in reality...
Dlatego sprzedaż poza Unią stanowi w rzeczywistości czynnik łagodzący szkodę.
Therefore, the sales outside of the Union are actually a factor alleviating the injury.
Uwielbiam proces, które w rzeczywistości Czasu zajmuje i kompromisu.
I adore the process, which in reality takes time and compromise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6484. Pasujących: 6484. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo