Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w stosownym czasie" na angielski

Wyszukaj w stosownym czasie w: Definicja Synonimy
in due time
in good time
in due course
at the appropriate time
in a timely manner
in sufficient time
within a reasonable time
when the time comes
Agencja w stosownym czasie powiadamia krajowy ośrodek koordynacji o powodach takiego odrzucenia.
The Agency shall notify the national coordination centre in due time of the reasons for such a refusal.
Komisja i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dokonają ponownej oceny sytuacji w stosownym czasie.
The Commission and the Air Safety Committee will reassess the situation in due time.
Wniosek o wykorzystanie do celów prezentacji określonych środków technicznych powinien zostać złożony w stosownym czasie.
A request to use particular technical means for the purposes of a presentation must be made in good time.
Wszystko się wyjaśni w stosownym czasie.
All will be revealed in good time.
Przypadek Kuby zostanie przeanalizowany w stosownym czasie.
The case of Cuba will be analysed in due course.
Po przeprowadzeniu podstawowych zaproponowanych tutaj reform konieczne będzie przyjęcie w stosownym czasie przepisów wykonawczych, na przykład w celu ustanowienia nowego organu wyborczego UE.
Once the basic reforms proposed here are carried, implementing legislation will be required in due course, for example, to establish the new EU electoral authority.
Komisja spodziewa się otrzymać w stosownym czasie sprawozdania z postępów od TAAG Angola Airlines i INAVIC.
The Commission shall await progress reports from TAAG Angola Airlines and INAVIC in due time.
Uprzejmie prosimy, by upewnił się pan, że Rada w stosownym czasie otrzyma przygotowany przez Komisję ITRE wniosek przyjęty jednogłośnie.
We kindly ask you to make sure that the proposal by the ITRE Committee, which was adopted unanimously, will arrive at the Council in due time.
O planach wprowadzenia lub zmiany bodźców podatkowych wskazanych w pierwszym akapicie należy w stosownym czasie poinformować Komisję.
The Commission must be informed in good time of plans to institute or change tax incentives as referred to in the first subparagraph.
Mamy nadzieję, że w stosownym czasie Komisja przystąpi do negocjowania kompleksowej umowy EPA obejmującej większą liczbę krajów regionu.
We hope that the Commission will be in a position to negotiate, in due time, a comprehensive EPA including a larger number of countries in the region.
Jeżeli odwołanie nie zostanie poprawione w stosownym czasie, Izba Odwoławcza odrzuca je jako niedopuszczalne.
If the appeal is not rectified in good time, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible.
Wnioski o przedłużenie terminu powinny być należycie uzasadnione i złożone w stosownym czasie przed upływem wyznaczonego terminu.
Applications for extensions of time-limits must be duly reasoned and be submitted in good time before the expiry of the period prescribed.
Obie instytucje władzy ustawodawczej muszą być odpowiednio i w stosownym czasie poinformowane, aby umożliwić im zagwarantowanie monitorowania i oceny programu.
The two arms of the legislative authority must be duly informed, in good time, so that the programme can be efficiently monitored and evaluated.
przedstawienie Europolowi w stosownym czasie wszystkich niezbędnych, wysokiej jakości informacji,
providing all necessary high quality information to Europol in good time,
W razie konieczności Urząd może jednak w stosownym czasie uwzględnić takie zobowiązania lub gwarancje i w danym wypadku uznać je za kwalifikowane koszty osierocone w trakcie kolejnego etapu otwierania wspólnego rynku energii elektrycznej.
However, if it appears necessary, the Authority may in due course take into account such commitments or guarantees and, if appropriate, consider them as eligible stranded costs during the next stage of opening up the common electricity market.
Komisja informuje zainteresowane państwo członkowskie w stosownym czasie i na piśmie o kontroli na miejscu oraz danych osobowych upoważnionych urzędników i biegłych.
The Commission shall inform the Member State concerned, in good time and in writing, of the on-site monitoring visit and of the identities of the authorised officials and experts.
Utrzymywany na tym obszarze nadzór umacnia to przekonanie i ułatwi międzynarodowe uznanie tego obszaru za wolny od zarażenia w stosownym czasie.
The continuing surveillance there provides further assurance on that and contributes to the internationally recognised freedom of the area in due time.
konsument musi zatem otrzymać w stosownym czasie pisemne powiadomienie zawierające informacje konieczne do należytego wykonania umowy.
whereas the consumer must therefore receive written notice in good time of the information necessary for proper performance of the contract;
Portugalia zapewnia dokonanie przez CGD w stosownym czasie sprzedaży aktywów jednostki ubezpieczeniowej (oszacowanych na [...] mld EUR) należących do Caixa Seguros.
Portugal shall ensure that CGD sells the insurance business unit's assets (estimated EUR [...] billion) of Caixa Seguros in due time.
Uważamy, że teraz zadaniem Parlamentu jest ratyfikacja tych umów w stosownym czasie oraz dopilnowanie, by żadne państwo Wspólnoty Andyjskiej, które chce zawrzeć umowę, nie zostało pominięte.
We believe that Parliament's job now is to ratify these agreements in due time and to ensure that no country in the Andean Community that wishes to conclude an agreement is excluded.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 134. Pasujących: 134. Czas odpowiedzi: 156 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo