Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w sytuacji nadzwyczajnej" na angielski

Wyszukaj w sytuacji nadzwyczajnej w: Definicja Synonimy
in an emergency situation
in the event of an emergency
in the case of an emergency
Państwa członkowskie upoważniają właściwe organy do automatycznego przekazywania tego typu informacji w sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w art. 130 ust. 1.
The Member States will enable the competent authorities to communicate automatically this kind of information in an emergency situation as refered to in Article 130(1).
Wszelkie przyszłe umowy handlowe, umowy o stowarzyszeniu i partnerstwie oraz współpracy między UE a krajami będącymi dostawcami lub krajami tranzytowymi powinny zawierać "klauzulę o bezpieczeństwie energetycznym" określającą kodeks postępowania i środki, które należy podjąć w sytuacji nadzwyczajnej.
Any future trade, association and partnership and cooperation agreements between the EU and supply or transit countries should include an "energy security clause" laying down a code of conduct and outlining measures to be taken in an emergency situation.
Szef misji dopilnowuje, by liczba obecnych członków personelu EULEX KOSOWO oraz upoważnionych gości nigdy nie przewyższyła zdolności EULEX KOSOWO do zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa i ochrony ani możliwości zarządzania ich ewakuacją w sytuacji nadzwyczajnej.
The Head of Mission shall ensure that the numbers of EULEX KOSOVO staff present and of authorised visitors never exceed EULEX KOSOVO's capabilities to ensure their safety and security or to manage their evacuation in an emergency situation.
L. informacje, które mają być przedmiotem wymiany, i procedury, których należy przestrzegać w sytuacji nadzwyczajnej
L. Information to be exchanged and procedures to be followed in an emergency situation
W sytuacji nadzwyczajnej osoba nie jest w stanie zatrzymać działania produktu
In an emergency situation, person is not able to stop operation of the product
W sytuacji nadzwyczajnej ważne jest, aby właściwe struktury i/lub władze krajowe zacieśniły współpracę szczególnie w zakresie identyfikowania próbek biologicznych.
Whereas it is important, in an emergency situation, that the competent national structures and/or authorities should strengthen their cooperation, in particular with regard to the identification of biological samples;
W sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w art. 130 ust. 1, państwa członkowskie zezwalają właściwym organom na
In an emergency situation as referred to in Article 130(1), Member States shall allow competent authorities to communicate,
W sytuacji nadzwyczajnej określonej w art. 130 ust. 1 państwa członkowskie zezwalają właściwym organom na ujawnianie wszystkich odnośnych informacji działom, o których mowa w akapicie pierwszym, we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich w celu wykonania ich zadania.
In an emergency situation as referred to in Article 130(1), Member States shall allow competent authorities to disclose all relevant information to the departments referred to in the first paragraph in all Member States concerned for the purpose of their task.
Koordynacja komunikacji zewnętrznej w sytuacji nadzwyczajnej
Coordination of external communication in an emergency situation
Usługa służy pomocą dzieciom potrzebującym opieki i ochrony i łączy je z odpowiednimi usługami i zasobami; zapewnia ona dzieciom możliwość wyrażenia ich trosk, rozmowy o sprawach bezpośrednio ich dotyczących i nawiązania kontaktu w sytuacji nadzwyczajnej.
The service helps children in need of care and protection and links them to services and resources; it provides children with an opportunity to express their concerns, talk about issues directly affecting them and contact someone in an emergency situation.
Komisja przyjmuje środki, które są konieczne i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania szczególnych problemów praktycznych.
The Commission shall adopt the measures which are both necessary and justifiable in an emergency, in order to resolve specific practical problems.
Tylko w sytuacji nadzwyczajnej, proszę Pana.
Ramy procedur koordynacji i współpracy w sytuacji nadzwyczajnej
Framework for coordination and cooperation procedures for an emergency situation
W celu rozwiązywania szczególnych problemów Komisja przyjmuje akty wykonawcze niezbędne i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej.
In order to resolve specific problems, the Commission shall adopt implementing acts which are both necessary and justifiable in an emergency.
Również w sytuacji nadzwyczajnej instrumenty oparte na mechanizmach rynkowych powinny mieć pierwszeństwo przy łagodzeniu skutków zakłócenia w dostawach.
Even in an Emergency, market based instruments should be given priority to mitigate the effects of the supply disruption.
Dodatkowe sformułowanie uwzględniałoby takie kwestie, jak np. czy możliwa jest ewakuacja pasażerów w sytuacji nadzwyczajnej.
Such additional wording would take account of issues such as whether evacuation of the passenger is possible in the event of an emergency.
Czy Agencja miała trudności przy rozpatrywaniu powiadomienia o wywozie składanego w ramach postępowania w sytuacji nadzwyczajnej?
Has the Agency experienced difficulties when processing an export notification submitted under the emergency situation procedure?
Takie czasowe rozszerzenie zakresu potencjalnie otrzymujących kwotę ryczałtową wydaje się bowiem stanowić integralną część systemu reagowania w sytuacji nadzwyczajnej ustanowionego na mocy niniejszej decyzji.
Such a temporary extension of the scope of potential recipients of the lump sum appears indeed to be an integral part of the emergency scheme set up by this Decision.
udzielenie pomocy i repatriacja w sytuacji nadzwyczajnej;
relief and repatriation in case of an emergency;
Uważam, że obie propozycje są niezbędne i pomogą w budowaniu Sudanu Południowego jako niezależnego państwa także w sytuacji nadzwyczajnej, która może zaistnieć.
I consider that both proposals are necessary and will help in establishing South Sudan as an independent state and in any emergency that may arise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo