Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w sytuacji zagrożenia" na angielski

Wyszukaj w sytuacji zagrożenia w: Definicja Synonimy
in distress
under threat
in an emergency
in case of an emergency
in an injurious situation
at risk
in the case of an emergency
Jeśli statek powietrzny przestał znajdować się w sytuacji zagrożenia, to nadaje depeszę odwołującą sytuację zagrożenia.
When an aircraft is no longer in distress, it shall transmit a message cancelling the distress condition.
Postępowanie na statku powietrznym znajdującym się w sytuacji zagrożenia
Action by the aircraft in distress
W ogólnym ujęciu "przestrzeń humanitarna" znajduje się w sytuacji zagrożenia.
Generally, the 'humanitarian space' is under threat.
Bułgaria, która leży na obrzeżach UE, często znajduje się w sytuacji zagrożenia spowodowanej importem niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych podrabianych towarów.
Bulgaria, which is on the fringes of the EU, is often under threat from the import of dangerous or potentially dangerous counterfeit goods.
Daje mi dostęp do wszystkich systemów w sytuacji zagrożenia.
It gives me access to all the sensitive systems in an emergency.
Ponadto w sytuacji zagrożenia osoby takie powinny mieć zapewniony taki sam poziom bezpieczeństwa, jak pozostali pasażerowie.
In addition, in an emergency such persons should have the same level of safety as other passengers.
miejsce przechowywania lub wydawania środków ratunkowych w sytuacji zagrożenia,
a place where life-saving equipment is stowed or issued in an emergency,
W sytuacji zagrożenia państwa członkowskie muszą zapewnić transgraniczną dostępność własnej infrastruktury przesyłowej i pojemności magazynowych.
In an emergency, the plans must ensure that cross-border access to storage facilities and the flow of gas across borders are maintained.
Do użycia wyłącznie w sytuacji zagrożenia.
Absolutely. But... it's only for use in an emergency.
Strefą przeznaczoną dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się może być, w najprostszym przypadku, obszar w obrębie wejścia, ale mogą być to również miejsca, z których w sytuacji zagrożenia odbywać się będzie ewakuacja.
Areas provided for use by persons with reduced mobility range from, in the simplest case, the entrance area to the places from which an evacuation will take place in an emergency.
Opinia w sprawie zwiększenia kompetencji Banca Naţională a României w zakresie udzielania wsparcia instytucjom kredytowym znajdującym się w sytuacji zagrożenia upadłością (CON/ 2009/48)
Opinion on strengthening Banca Naţională a României's remedial powers in relation to credit institutions in distress (CON/ 2009/48)
Statek powietrzny znajdujący się w sytuacji zagrożenia lub organ ATS kierujący wymianą korespondencji dotyczącej sytuacji zagrożenia może nakazać stosowanie ciszy radiowej wszystkim stacjom służby ruchomej danego obszaru bądź każdej stacji, która zakłóca wymianę korespondencji dotyczącej sytuacji zagrożenia.
The aircraft in distress, or the ATS unit in control of distress traffic, shall be permitted to impose silence, either on all stations of the mobile service in the area or on any station which interferes with the distress traffic.
To normalna reakcja w sytuacji zagrożenia życia.
It's a normal reaction to a life-threatening situation.
Nie w sytuacji zagrożenia wybuchem bomby nuklearnej.
Not under the threat of nuclear attack.
Chcą, aby Unia reagowała na ich potrzeby, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia.
They want the Union to respond to their needs, especially in the event of an emergency.
Wiesz, jaki jest niebezpieczny w sytuacji zagrożenia.
And you know how dangerous he can be when he's threatened.
Możliwe również byłoby potraktowanie sprawy afgańskiej i irańskiej jako jednego zagadnienia dotyczącego "osób pozostających w sytuacji zagrożenia życia".
It would also be possible, however, to regard the Afghan and Iranian cases as a single issue of 'individuals facing the threat of death'.
Ostatecznie, w sytuacji zagrożenia odważyła się zostać blisko niedźwiedzia.
Ultimately she stayed with the bear in the situation.
Dochodzenie wykazało także, że obecnie przemysł unijny nie znajduje się w sytuacji zagrożenia szkodą.
The investigation has also shown that the Union industry is currently in a non-injurious situation.
Następnym razem w sytuacji zagrożenia powiedz: "Idziecie na Toga Party?"
Next time, if it's a dangerous situation, say, "Are you coming to the toga party?"
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 93. Pasujących: 93. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo