Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w takim samym zakresie" na angielski

Wyszukaj w takim samym zakresie w: Definicja Synonimy
to the same extent
in the same manner
in the same range
W tym okresie udział w rynku zmniejszył się w takim samym zakresie.
The market share decreased to the same extent during this period.
Instytucje pełniące rolę pierwotnych kredytodawców (i niebędące jednocześnie jednostką inicjującą lub jednostką sponsorującą w ramach tej samej sekurytyzacji) na ogół zgłaszają wzór w takim samym zakresie jak inwestorzy.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Biorąc pod uwagę specyficzny skład wspólnego przedsiębiorstwa FCH oraz jego zasady i charakter, a także cele i zakres jego działalności, członkowie zrzeszenia podmiotów badawczych mogą korzystać z osiągniętych wyników, w takim samym zakresie jak członkowie zrzeszenia branżowego.
Given the specific composition of the FCH Joint Undertaking, as well as its rules and the nature, objectives and scope of its activities, the members of the Research Grouping may benefit from the results achieved in the same manner as the members of the Industry Grouping.
niniejsza konwencja jest również otwarta na przystąpienie każdej organizacji regionalnej integracji gospodarczej, wobec której, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, postanowienia niniejszej konwencji będą w pełni wiążące, w takim samym zakresie, jak wobec państw będących jej stronami;
This Convention shall also be open to accession by any regional economic integration organization, which shall, except as provided below, be fully bound by the provisions of the Convention in the same manner as States Parties;
Stwierdzono, że wartość normalna, jak również ceny krajowa i eksportowa tego przedsiębiorstwa mieściły się w takim samym zakresie, jak dwóch pozostałych eksporterów współpracujących.
The normal value, as well as domestic and export prices of this company were found to be in the same range as those for the other two cooperating exporters.
Indywidualne wartości CL/ F w populacji dziecięcej zawierały się w takim samym zakresie, jak u osób dorosłych.
Individual CL/ F in the paediatric population was in the same range as individual adult data.
Polega on raczej na tym, że państwo zamawia u Tieliikelaitosu, wyłącznie i bez jakiejkolwiek formy przetargu konkurencyjnego, realizację specjalnych projektów usługowych, których, jak się wydaje, w innym przypadku nie zamawiałoby lub zamawiałoby nie w takim samym zakresie.
Rather the State is procuring from Tieliikelaitos exclusively and without any form of competitive tendering, the realisation of special service projects that it seems it otherwise would not have procured, or would not have procured to the same extent.
W swoich opiniach opublikowanych we wrześniu 2005 r. dotyczących niektórych ftalanów [11] Urząd ustanowił limity tolerowanego dziennego pobrania (TDI) dla niektórych ftalanów, uznając jednocześnie, że narażenie ludzi na niektóre ftalany jest w takim samym zakresie jak w przypadku TDI.
In its opinions on certain phthalates [11] published in September 2005 the Authority set tolerable daily intakes (TDI) for certain phthalates and estimated that the exposure of humans to certain phthalates is in the same range as the TDI.
Geologia powinna być zharmonizowana w takim samym zakresie jak zbiorniki wód podziemnych, o których mowa w załączniku I ust. 6, ponieważ zharmonizowane dane geologiczne potrzebne są do harmonizacji danych odnoszących się do zbiorników wód podziemnych.
The Geology should be harmonised to the same extent as aquifers, which are referred to in Annex I (6), as harmonised geology data are needed for harmonising data on aquifers.
Jeżeli CCP przechowuje dokumentację poza terenem Unii, CCP zapewnia właściwym organom, EUNGiPW i zainteresowanym członkom ESBC możliwość dostępu do dokumentacji w takim samym zakresie i w takim samym czasie, jak gdyby dokumentacja była przechowywana na terenie Unii.
Where a CCP maintains records outside the Union, it shall ensure that the competent authority, ESMA and the relevant members of the ESCB are able to access the records to the same extent and within the same periods as if they were maintained within the Union.
Po drugie, Komisja zauważa, że pojęcie obowiązku świadczenia usługi publicznej odnosi się do warunków narzuconych danemu podmiotowi, których podmiot ten ze względu na swój własny interes gospodarczy nie przyjąłby lub nie przyjąłby w takim samym zakresie bez rekompensaty.
Second, the Commission notes that the notion of public service obligation relates to conditions imposed on an operator, which that operator, if it were considering its own commercial interest, would not assume or would not assume to the same extent without reward.
Faktycznie według tego przepisu obowiązki świadczenia usługi publicznej "oznaczają obowiązki, jakich zainteresowane przedsiębiorstwo transportowe, biorąc pod uwagę swój interes gospodarczy, nie przyjęłoby lub nie przyjęłoby w takim samym zakresie lub na takich samych zasadach".
Indeed, pursuant to that provision, public service obligation 'means obligations which the transport undertaking in question, if it were considering its own commercial interest, would not assume or would not assume to the same extent or under the same conditions'.
Instytucje stosujące przepisy ust. 3 zapewniają właściwym organom dostęp do wszystkich istotnych informacji pochodzących od strony trzeciej, koniecznych do zbadania spełnienia wymogów, a także zapewniają właściwym organom możliwość przeprowadzenia kontroli w siedzibie osoby trzeciej w takim samym zakresie jak kontrola przeprowadzana w siedzibie instytucji.
Institutions making use of paragraph 3 shall ensure that the competent authorities have access to all relevant information from the third party that is necessary for examining compliance with the requirements and that the competent authorities may perform on-site examinations to the same extent as within the institution.
Bez wyraźnej woli politycznej rządu kraju związkowego NG nie zdołałoby przeprowadzić modernizacji i rozszerzenia infrastruktury sportowej w takim samym zakresie.
Without the explicit political will of the Land government, NG would not implement the modernisation and expansion of the sport infrastructure in the same extent.
Gdyby kobiety w UE miały pracować w takim samym zakresie jak mężczyźni, to dobrobyt wzrósłby się o ponad jedną czwartą.
If women in the EU were to work to the same extent as men, prosperity would increase by more than a quarter.
Teraz, gdy wartości te umacniają się, choć nie bez problemów i nie wszędzie w takim samym zakresie, nadszedł czas na rozwój.
Now that these values are being consolidated, albeit not without difficulty and not everywhere to the same extent, it is clearly time for development.
Ciekaw jestem, kto może zagwarantować, że dane te będą chronione przed nadużyciem i arbitralnymi działaniami ze strony państw w takim samym zakresie, jak miało to miejsce dotychczas.
I wonder who would guarantee that this data was protected from abuse and arbitrary actions on the part of states to the same extent as has hitherto been the case.
Ze względu na fakt, iż w tym przypadku ma zastosowanie procedura współdecyzji, Parlament Europejski musi być informowany o "praktycznych" doświadczeniach zebranych lokalnie w takim samym zakresie jak Rada.
Since the codecision procedure is applicable here, the European Parliament must be informed about 'practical' experience on the spot in the same way as the Council.
Kanadyjskich odbiorców rządowych obowiązują wymagania Ustawy o Prywatności w takim samym zakresie, w jakim określone są w Załączniku do tej ustawy.
Canadian government recipients of PNR information are also bound by the requirements of the Privacy Act to the extent they are listed in the Schedule to this act.
Wykonanie przez właściwy organ państwa zamieszkania orzeczenia o nałożeniu kary podlega prawu państwa zamieszkania w takim samym zakresie, jak kary o charakterze pieniężnym nałożone przez państwo zamieszkania.
Enforcement of the decision imposing the sanction by the competent authority of the State of residence shall be governed by the law of the State of residence in the same ways as a financial penalty in the State of residence.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo