Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w trakcie którego" na angielski

Wyszukaj w trakcie którego w: Definicja Synonimy
during which
in which
in the course of which
Czas ekspresji fenotypowej: okres, w trakcie którego produkty genu niezmienionego są oddzielane od świeżo zmutowanej komórki.
Phenotypic expression time: a period during which unaltered gene products are depleted from newly mutated cells.
Należy zapewnić okres przejściowy, w trakcie którego świadectwa wystawione według poprzednich zasad nadal mogą być wykorzystywane.
It is appropriate to provide for a transitional period during which certificates issued under the former rules may continue to be used.
incydencie w trakcie którego zabito 10 osób.
An incident in which ten people were executed.
To oznacza, że obecnie mamy do czynienia z okresem przejściowym, w trakcie którego musimy zbadać, czy zaproponowane rozwiązania naprawdę działają.
This means that we now have a transition period in which we also have to examine whether the proposed measures actually work.
(aa) handlowe przekazy audiowizualne przestrzegają integralności i naturalnych przerw w programie, w trakcie którego są transmitowane;
(aa) audiovisual commercial communications shall respect the integrity of and natural breaks in the programme in the course of which they are transmitted;
Okres audytu (w trakcie którego przeprowadzono audyt).
Audit period (during which the audit work took place).
W odniesieniu do przepisów dotyczących badań w zakresie nieszkodliwości i skuteczności, jakie powinno się przeprowadzić na poparcie wniosku, należy ustanowić okres przejściowy, w trakcie którego nadal będą obowiązywać obecne zasady.
With respect to the provisions concerning the safety and efficacy studies to be carried out in support of the application, it is necessary to provide for a transitional period during which the present rules continue to apply.
Dlatego wniosek przewiduje wstępny okres 24 miesięcy od daty wprowadzenia w życie środków wykonawczych przewidzianych w rozporządzeniu dotyczącym jednolitej procedury, w trakcie którego możliwe będzie składanie wniosków.
Therefore, the proposal provides for an initial period of 24 months, after the date of application of the implementing measures foreseen in the common procedure Regulation, during which applications can be submitted.
Znaczny wpływ na przygotowania do pierwszego czytania naszego budżetu, w trakcie którego musieliśmy zapoznać się z 1400 poprawkami, zrozumieć je i ocenić, miał kryzys finansowy.
The preparations for the first reading of our budget, during which we had to read, understand and evaluate 1400 amendments, were greatly affected by the financial crisis.
Wierzytelności określone na podstawie wydatków rzeczywistych powinny być zgłaszane najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia półrocza kalendarzowego, w trakcie którego udzielono świadczeń.
Claims based on actual expenditure shall be introduced within six months of the end of the calendar half-year during which the benefits were provided.
Nieprzerwany i określony okres czasu, w trakcie którego członek załogi jest wolny od wszystkich obowiązków i pozostawania w gotowości w porcie lotniczym.
An uninterrupted and defined period of time during which a crew member is free from all duties and airport standby.
Okres, w trakcie którego otrzymano kwotę pomocy
Period during which the aid amount was received
Kwoty te dotyczą kwartału kalendarzowego, w trakcie którego podatek stał się wymagalny ,
These amounts shall be declared for the calendar quarter during which the tax became chargeable.',
Danym plantatorom przyznaje się okres karencji do trzech miesięcy, według uznania Państwa Członkowskiego, w trakcie którego mogą uzasadnić przyczynę niezgodności lub, zaraz po tej informacji, zmienić deklaracje.
The growers concerned shall be granted a period of grace of up to three months, at the Member State's discretion, in which to provide justifications for the discrepancy or, when first informed thereof, to amend their declarations.
Okres ważności tymczasowego zatwierdzenia nie może przekroczyć końca roku gospodarczego, w trakcie którego został on przyznany.
The period of validity of the provisional approval may not exceed the end of the marketing year during which it was granted.
Zaliczanie okresu, w trakcie którego świadczenia były już udzielone przez instytucję innego Państwa Członkowskiego
Taking into account of the period during which benefits have already been provided by the institution of another Member State
Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna.
The time period, including any possible amendments, during which the offer will be open
Beneficjent może otrzymać pomoc tylko jeden raz w ciągu okresu, w trakcie którego kwalifikuje się do kategorii młodych innowacyjnych przedsiębiorstw.
The beneficiary may receive the aid only once during the period in which it qualifies as a young innovative enterprise.
Ponadto, Południowe Harmon Instytut Technologii zostanie nagrodzone jednorocznym okresem próbnym, w trakcie którego będzie mógło kontynuować swój eksperymentalny program.
Therefore, the South Harmon Institute of Technology will be granted a one-year probationary period in which to continue its experimental programs.
Państwa członkowskie mogą również wprowadzić wymóg określonego przedziału czasowego, w trakcie którego mienie można uznać za pochodzące z działalności przestępczej.
Member States could also determine a requirement for a certain period of time during which the property could be deemed to have originated from criminal conduct.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 153. Pasujących: 153. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo