Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w trybie natychmiastowym" na angielski

Wyszukaj w trybie natychmiastowym w: Definicja Synonimy
as a matter of urgency
on short notice
at short notice
effective immediately
without delay
forthwith
emergency searches
Dlatego popieram rezolucję, która wzywa Parlament do podjęcia działań w trybie natychmiastowym.
I therefore support the resolution, which calls on Parliament to take action as a matter of urgency.
Prawie dwa tygodnie po wyznaczonym terminie przedsiębiorstwo odpowiedziało, że m.in "dostarczy wymaganych informacji w trybie natychmiastowym".
The company replied almost two weeks after the prescribed deadline by stating, inter alia, that the company 'will submit as a matter of urgency the information requested'.
W obydwóch scenariuszach procedura rezerwowania trasy w trybie natychmiastowym odbywa się na podstawie dialogu pomiędzy RU i uczestniczącym IM, jak opisano na następnej stronie.
In both scenarios the booking procedure of a path on short notice follows the dialogue between RU and IM involved as described on the next page.
Gdy RU zechce poprowadzić pociąg poza granicami czasowymi ustalonymi dla planowanej trasy, to do uczestniczących IM musi zostać wysłane żądanie w trybie natychmiastowym (jak przewidziano w dyrektywie 2001/14/WE).
When an RU wants to run a train outside the time limits established for a planned path, a path request on short notice must be sent to the IM(s) involved (as provided in the Directive 2001/14/EC).
RU do uczestniczących IM, ten komunikat musi być wysłany w wypadku żądania trasy w trybie natychmiastowym.
RU to IM(s) involved, this message must be sent for a path request at short notice.
Uzgodnienie trasy ruchu pociągu w trybie natychmiastowym opiera się na dialogu pomiędzy RU i IM. W dialogu tym biorą udział wszyscy RU i IM uczestniczący w przemieszczaniu pociągu po żądanej trasie, lecz być może o różnym wkładzie w proces znajdywania trasy.
The path agreement for a train movement at short notice is based on a dialogue between RUs and IMs. The dialogue will involve all RUs and IMs involved in moving the train along the desired path but maybe with different contribution to the path finding process.
3.1.1 Przepis dotyczący stworzenia kodeksu postępowania dla dziedzin specjalnych, takich jak zdrowie, powinien być opracowany w trybie natychmiastowym, szczególnie w odniesieniu do kwestii poufności i bezpieczeństwa w ramach dyrektywy o ogólnej ochronie danych.
3.1.1 The provision within the general data protection directive to create a code of conduct for special domains such as health should be taken forward as a matter of urgency especially to address issues of confidentiality and security.
Zostajesz zwolniony z obowiązków w trybie natychmiastowym.
You're relieved of your Safety Patrol duties, effective immediately.
Wprowadzenie tych systemów trzeba zakończyć w trybie natychmiastowym.
The introduction of these systems needs to be completed immediately.
Zamknijcie moje konto w trybie natychmiastowym.
Arrange for my account to be closed immediately.
W wyniku tego w trybie natychmiastowym podnosimy poziom zagrożenia.
As a result, we have raised the threat level effective immediately.
Żądam podjęcia odpowiednich działań prawnych w trybie natychmiastowym.
I demand that they take immediate legal action.
Jeśli wyjdziesz, zawieszę cię, w trybie natychmiastowym.
You walk out that door, I will suspend you from duty, effective immediately.
Jimmy Connelly został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym.
Jimmy Oonnelly has been relieved of his milk round effectively immediately.
W sytuacjach nadzwyczajnych przewodniczący może zwoływać posiedzenia Rady w trybie natychmiastowym.
In cases of emergency, the Chairman may convene the Board immediately.
Decyzję w sprawie zmiany załącznika I i II podejmuje się w trybie natychmiastowym.
An immediate decision shall be taken as to whether Annexes I and II should be amended.
Te nowe wymagania powinny być stosowane w trybie natychmiastowym.
These new requirements should be applicable without delay.
Odeślij do nas April w trybie natychmiastowym.
Please release April back to us permanently.
Imperialne siły zbrojne włączą sztuki walki szkoły Shibahara do treningu ich rekrutów, w trybie natychmiastowym.
The imperial armed forces will include the karate martial arts... from the school of Shibahara in the training of their recruits immediately.
Kapitanie Markov, przekazuję tę sprawę do Departamentu Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym.
Commandermarkov, I'm turning your case over to the justice department, effective immediately.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 127. Czas odpowiedzi: 165 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo