Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ubiegłym miesiącu" na angielski

Wyszukaj w ubiegłym miesiącu w: Definicja Synonimy
last month
in the past month
in the previous month
Tylko> zaadoptowała mama w ubiegłym miesiącu.
Just adopted the mom last month.
I nagle wróciła w ubiegłym miesiącu.
Then she returned suddenly last month.
Sześć wiadomości od Cage do Conroya w ubiegłym miesiącu.
Six e-mails from Cage to Conroy in the past month.
Popatrz, to są miejsca, które odwiedzał w ubiegłym miesiącu.
Right. Now, these are the places he visited in the past month.
Przed końcem każdego miesiąca, Państwa Członkowskie notyfikują Komisji kwoty refundacji przyznanych w ubiegłym miesiącu w odniesieniu do towarów wywiezionych przed dniem 1 marca 2000 r.
Before the end of each month the Member States shall notify the Commission of the amount of refunds granted in the previous month on goods exported before 1 March 2000.
Przemoc, do której doszło w ubiegłym miesiącu przypomniała o nieodłącznej niestabilności albańskiej polityki.
Last month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
Partia Pracy Parlamentu Europejskiego poparła przedmiotową rezolucję oraz opowiedziała się za poparciem dla postępu poczynionego w ubiegłym miesiącu w Pittsburgu.
The European Parliamentary Labour Party supported this resolution and gave support to underpinning the progress made last month in Pittsburgh.
Będąc w ubiegłym miesiącu w Bułgarii zobaczyłem naprawdę inspirujący przykład działania w tym zakresie.
Last month, on a visit to Bulgaria, I saw a truly inspiring example of this.
Widziałam go w ubiegłym miesiącu, ma się dobrze.
I saw him last month - he's fine.
Ostatnio w ambasadzie w Kairze w ubiegłym miesiącu.
Most recently with the ambassador in Cairo last month.
Hilliard sprzedał w ubiegłym miesiącu swój dom w Cambridge.
Hilliard sold his house in Cambridge last month.
Włosy chrześniaka cutyour l w ubiegłym miesiącu.
I cut your godson's hair last month.
Hendricks wykonał 87 połączeń w ubiegłym miesiącu na jeden numer.
Hendricks makes 87 phone calls in the past month to one number.
Poprzednia właścicielka, Lucille Clarke, zmarła w ubiegłym miesiącu.
The original owner, Lucille Clarke, died last month.
Pacjent 34986 zmarł w ubiegłym miesiącu na skutek komplikacji po przeszczepie serca.
Patient 34986 died last month from complications following a heart transplant.
Najwyraźniej, Dinozzo zginął w wypadku samochodowym w ubiegłym miesiącu.
Apparently, Dinozzo died in a car crash last month.
O dwie więcej, niż miałem w ubiegłym miesiącu.
I got two more guns than I had last month in my drawer.
Ten plik nie istniał w ubiegłym miesiącu
This file didn't exist last month.
Jednakże w ubiegłym miesiącu sąd wszczął rewizję procesu Esposito... opierając się na szczegółach proceduralnych.
However, just last month the court granted Esposito a new trial... based on a procedural technicality.
To jest trzeci lider opozycji zamordowany w Boliwii w ubiegłym miesiącu.
This is the third opposition leader assassinated in Bolivia in the past month.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 117. Pasujących: 117. Czas odpowiedzi: 138 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo