Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ujęciu ilościowym" na angielski

Wyszukaj w ujęciu ilościowym w: Definicja Synonimy
in volume terms
in terms of volume
in terms of quantity
in terms of quantities
by volume
in quantitative terms
quantified
Udziały rynkowe w ujęciu ilościowym w EOG
Market shares in volume terms in the EEA
Ponadto strona polska dostarczyła dane dotyczące zdolności produkcyjnych stworzonych przez projekt w odniesieniu do wielkości połączonego rynku druku publikacji technikami offsetu i wklęsłodruku (znowu bez rozróżnienia na rynki czasopism i katalogów), wynoszących [0-5] % w ujęciu ilościowym.
Poland also provided data on the capacity created by the project relative to the size of the combined offset and rotogravure publication market (again without differentiation between the magazine and catalogue markets) which amounts to [0-5] % in volume terms.
Przywóz z rozważanych krajów wzrósł w rozważanym okresie w ujęciu ilościowym o 12 %, a w przeliczeniu na udział w rynku o 2 punkty procentowe.
Imports from the countries concerned have increased during the period under consideration, by 12 % in terms of volume, and by 2 percentage points in terms of market share.
W tym okresie przywóz po cenach dumpingowych pochodzący z Japonii wzrósł o 43 % w ujęciu ilościowym a udział w rynku Wspólnoty sięgnął aż 44 %.
During this period, dumped imports originating in Japan increased by 43 % in terms of volume and the increase in the share of the Community market was as high as 44 %.
Minimalne zobowiązania roczne w ujęciu ilościowym mogą być wyrażone w tonach ekwiwalentu zboża lub innych jednostkach miary przewidzianych w regulaminie i zasadach wykonawczych.
Minimum annual commitments in terms of quantity can be expressed in tonnes of grain equivalent or other units of measure provided under the Rules of Procedure and Implementation.
Zdaniem przedsiębiorstwa jego struktura sprzedaży - zarówno w ujęciu ilościowym, jak i pod kątem przeznaczenia - uległa trwałym zmianom od czasu okresu objętego pierwotnym dochodzeniem (od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r.).
The company alleged that their sales pattern, both in terms of quantity and destination, changed in a lasting way since the original investigation period of April 2004 to March 2005.
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez władze polskie, pozyskanymi z innego źródła (Gartner), udział Della w rynku serwerów x86 na poziomie światowym w ujęciu ilościowym wynosi poniżej 25 %.
According to data submitted by the Polish authorities from an alternative source (Gartner), Dell's market share for x86 servers at worldwide level in volume terms is below 25 %.
Aby ustalić udział w rynku spółki BVG na poziomie grupy, Komisja porównała jej sprzedaż w ujęciu ilościowym na poziomie EOG z całkowitą wielkością konsumpcji papieru wklęsłodrukowego w EOG.
To establish BVG's market share at group level, the Commission compared its sales in volume terms at EEA level against the total amount of rotogravure paper consumed in the EEA.
Oznacza to, że udziały w rynku (oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej) w ujęciu wartościowym są bardzo zbliżone do udziałów w ujęciu ilościowym, a zatem uzasadnione jest oparcie analizy wyłącznie na danych ilościowych.
This means that market shares (and the capacity increase) in value terms are very similar to shares in volume terms, and therefore it is justified to base the analysis on data in volume terms alone.
Niemcy wyjaśniają, że tylko wzrost rynku w ujęciu ilościowym odzwierciedla faktyczny wzrost zapotrzebowania na tym rynku.
Germany argues that only the growth in volume terms of the market reflects actual growth in demand on that market.
Ponadto ustalono, że centrum interesów niektórych producentów unijnych, którzy dokonywali przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, pozostawało w Unii - produkcja tych przedsiębiorstw w ujęciu ilościowym była większa niż wielkość prowadzonego przez nie przywozu, a także ich działalność badawcza była prowadzona w Unii.
Furthermore, it was found that the centre of interest of some Union producers who imported from the countries concerned remained in the Union - these companies were producing more in volume terms than they were importing and their research functions were carried out in the Union.
Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę ze znaczenia operacji finansowych EBI i podkreśla, że ważne jest, aby mierzyć rezultaty nie tylko w ujęciu ilościowym, lecz także jakościowym.
The Rapporteur realizes the importance of the financing operations and emphasizes the fact that it is important to measure the results not only in terms of quantity but also in terms of quality.
Dochodzenie potwierdziło, że rynek USA roztworów mocznika i azotanu amonu jest najwłaściwszy dla celów porównania, ponieważ Wspólnota Europejska i USA są dwoma głównymi światowymi rynkami roztworów mocznika i azotanu amonu i są one porównywalne zarówno w ujęciu ilościowym, jak i cenowym.
The investigation confirmed that the USA market for UAN is the most appropriate for the purpose of comparison since the European Community and the USA represent the two major UAN markets in the world, which are comparable both in terms of volume and prices.
Jeśli zostaną wykryte wady, inspektor ustala odpowiedni odsetek produktu nieodpowiadającego normie, w ujęciu ilościowym lub wagowym.
When defects are detected, the inspector shall ascertain the respective percentage of the produce not in conformity with the standard by number or weight.
Wzrost przywozu z Malezji i Tajwanu uznano za znaczny w ujęciu ilościowym.
The increase of imports from Malaysia and Taiwan was considered to be significant in terms of quantities.
Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu i odpowiadające im wartości docelowe mogą być wyrażone w ujęciu ilościowym lub jakościowym.
Programme-specific result indicators and related targets may be expressed in quantitative or qualitative terms.
Moim zdaniem Komisja nie powinna nigdy proponować takich środków bez określenia najpierw ich gospodarczych i społecznych skutków dla różnych regionów UE w ujęciu ilościowym.
In my view, the Commission should never propose such measures without having first quantified the economic and social impact on the various regions of the EU.
W ramach swojej strategii EBC przedstawił precyzyjnie w ujęciu ilościowym, jak pojmuje stabilność cen.
Within its strategy, the ECB has clearly specified in quantitative terms what price stability means.
Łącznie oba te rynki obejmowały 74 % konsumpcji energii elektrycznej w Skandynawii w 2010 r., czyli w ujęciu ilościowym 307 TWh.
Together these markets covered 74 % of the Nordic consumption of electricity in 2010 with a volume of 307 TWh.
Przywóz z Chin zmniejszył się zarówno w ujęciu ilościowym, jak i cenowym - szczególnie silny spadek dotyczy pierwszego przypadku.
Chinese imports decreased both in terms of volumes and prices with the former being more substantial.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 48. Pasujących: 48. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo