Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w wielu kwestiach" na angielski

Wyszukaj w wielu kwestiach w: Definicja Synonimy
in many ways
in many respects
on many issues
on a number of issues
on many points
on a lot of things
Właściwie, moja rola, pani Higgins, jest o wiele bardziej interesująca w wielu kwestiach niż Eliza.
Actually, my part, the one of Mrs. Higgins, is much more interesting than Eliza's in many ways.
W wielu kwestiach postęp jest przereklamowany.
Progress is in many ways overrated.
Ponadto współpraca z OECD może również zostać usprawniona w wielu kwestiach i to również należy uczynić.
Moreover, cooperation with the OECD can also be improved in many respects, and that is what we shall do.
W wielu kwestiach jest to niezmiernie problematyczne i niejednoznaczne, ponieważ jego wyegzekwowanie zostało pozostawione w gestii rządów, które, panie pośle Deprez, wykazały brak wyczucia z ich strony.
In many respects, it is extremely problematic and ambiguous because its enforcement is left to the discretion of governments which, Mr Deprez, have shown a lack of sensitivity on their part.
Osiągnięto postępy w wielu kwestiach, jak już powiedziano.
There has been progress, as has already been said, on many issues.
Prace w Radzie pokazały, że w wielu kwestiach, jako ministrowie, mamy obawy podobne do obaw Parlamentu.
The work within the Council has shown that, on many issues, we, as ministers, have similar concerns to those of Parliament.
Oczekuję jednak, że otworzy on drzwi przyszłości oraz wzmocni pozycję Unii Europejskiej w wielu kwestiach.
I do expect it, however, to open doors to the future and to position the European Union on many issues.
Mam tu na myśli nie tylko wspólne stanowisko UE w wielu kwestiach, ale wspólne przeprowadzanie konkretnych działań i rzeczywistych interwencji mających na celu złagodzenie skutków kryzysu finansowego.
What I have in mind is not only a common EU position on many issues, but also specific joint action and practical intervention aimed at mitigating the effects of the financial crisis.
Ja również krytycznie odnoszę się do Izraela w wielu kwestiach, a w szczególności, na przykład, w kwestii polityki osadnictwa.
I too am critical of Israel on many issues and particularly, for example, on the issue of settlement policy.
Pracowałem nad dyrektywą w sprawie praw użytkowników i wraz ze sprawozdawcą, panem Harbourem, wykonaliśmy wiele pracy i osiągnęliśmy konsensus w wielu kwestiach.
I worked on the citizens' rights directive and, together with the rapporteur, Mr Harbour, we did a lot of work and we reached consensus on many issues.
W wielu kwestiach ciężko się pogodzić z rolą żony naukowca, by być żoną naukowca.
In many ways, it's hard to be a scientist's wife, the wife of a scientist.
Podobni w wielu kwestiach, ale nasze życie i doświadczenie skupia się na odmiennych przekonaniach.
Similar in many ways, but experiences focussed our beliefs differently.
Doszliśmy z Radą i Komisją do porozumienia w wielu kwestiach i mam nadzieję, że wypracowane kompromisy dadzą pozytywny końcowy rezultat.
We have reached agreement with the Council and the Commission on many issues and I hope that the compromises which have been worked out will yield a favourable end result.
Chociaż sprawozdanie zostało złagodzone w wielu kwestiach w trakcie procedury, a Parlament musiał ustąpić w sprawie kilku przepisów, to wciąż duży krok naprzód.
Even though this report has become weaker in many respects during the proceedings, and that Parliament has had to give in on several provisions, this is still a big step forward, and I feel that I must give it my full support.
W wielu kwestiach Chiny są rywalem Europy w Afryce, i wiele razy zostało tu już powiedziane, że prawienie kazań nowemu mocarstwu nie przyczyni się do niczego dobrego.
In many ways China is Europe's rival in Africa, and several here have said that lecturing a self-respecting rising superpower will not do any good.
Raport będzie rozłożyć widoki w wielu kwestiach.
The report will lay out views on a range of issues.
Jestem wyraźnie ponad tobą w wielu kwestiach.
I'm clearly superior to you in so many ways.
W następstwie wyczerpujących rozmów z Radą i Komisją osiągnęliśmy porozumienie w wielu kwestiach w tekście kompromisowym.
Following exhaustive dialogue with the Council and the Commission, we have agreed on numerous points in the compromise text.
W świetle tej wizyty, chciałbym zapytać o Pani zdanie w wielu kwestiach.
In the light of that visit, I would like to ask your views on a number of issues.
Potrafiliśmy jednak dojść do porozumienia w wielu kwestiach, które w ostatnim okresie miały zasadnicze znaczenie.
However, we have been able to agree a great many things which were essential in the recent period.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo