Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w wysokości ok" na angielski

of approximately
of about
of approx
of around
of some
amounting to approximately
BGB nie mógłby kontynuować działalności bez zabezpieczenia ryzyka lub zasilenia kapitałem w wysokości ok. 6 mld EUR z powodu nakładania się ryzyk wewnątrz koncernu.
Without the risk shield or, alternatively, a capital injection of about EUR 6 billion, BGB would not have been able to continue in business as a result of the interlocking risks within the group.
Oprócz ceny sprzedaży państwo zyskało płatność gotówkową w wysokości ok. 35 mln DKK.
In addition to the selling price, the State acquired a cash payment of approx. DKK 35 million.
Obejmował on wyposażenie kapitałowe w wysokości ok. 410000 EUR i 280310 akcji RWE.
This included the capital endowment of approx. EUR 410000 and 280310 RWE shares.
W 2002 r. BB wykazał sumę bilansową w wysokości ok. 2,9 miliardów EUR.
In 2002 it had a balance sheet value of some EUR 2,9 billion.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez skarżącego w chwili składania skargi wniesiono wkład w wysokości ok. 10 mln NOK.
According to the information supplied by the complainant, share deposits of approximately NOK 10 million had been completed at the time of the complaint.
Regulacja 120 % spowoduje dodatkowe obciążenie podatkowe w wysokości ok. 10-15 % obecnych wpływów podatkowych netto.
The 120 % provision will lead to an additional tax burden of about 10 to 15 % of current net tax revenue.
Całość inwestycji w wysokości ok. 15 mln EUR zostanie częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z wkładu kapitałowego wniesionego przez kraj związkowy Hesja.
The total investment of around EUR 15 million is partly financed through a capital injection from the Land Hessen.
Daje to łączną kwotę pomocy w ramach środka na rzecz ratowania aktywów w wysokości ok. 260 mln EUR.
This leads to a total aid amount for the asset relief measure of approximately EUR 260 million.
Plan przewiduje sfinansowanie kosztów restrukturyzacji w wysokości ok. 712 mln PLN z przyszłych przepływów środków pieniężnych spółki.
The plan provides for some PLN 712 million of restructuring costs to be financed from the company's future cash flows.
Zwrot pozostałej kwoty w wysokości ok. 70000 EUR czeka na realizację.
The recovery of an outstanding amount of approximately EUR 70000 is still pending.
Przedsiębiorstwo odnotowało pierwszy wynik dodatni w wysokości ok. 525000 EUR w roku obrotowym 2007/2008 (na dzień 30 czerwca 2008 r.).
The company achieved its first positive result - of about EUR 525000 - in the financial year 2007/2008 (recorded on 30 June 2008).
W przypadku aktualnych cen rynkowych nowe umowy z BNFL zapewniają częściowe zabezpieczenie dla około 60 % wyprodukowanej przez BE energii z elektrowni AGR w wysokości ok. 5 TWh rocznie.
At current market prices, the new agreements with BNFL provide a partial hedge on approximately 60 % of BE's AGR output of approx. 58 TWh p.a.
Niemcy uzyskały wynik oprocentowania majątku funduszu celowego LTS w wysokości ok. 9,5 %, ze względu na to, że inwestor oszczędził na kosztach refinansowania kapitału.
Since the investor saved the cost of refinancing the capital, Germany concludes that the LTS promotion-related assets yielded around 9,5 %.
Przywóz z Bośni i Hercegowiny w OD wyniósł 33 tys. ton i osiągnął udział w rynku w wysokości ok. 2,5 %.
The imports from Bosnia and Herzegovina amounted to 33 kilotonnes (KT) in the IP and reached a market share of about 2,5 %.
W prognozach finansowych wykazano, że pod koniec okresu restrukturyzacji połączony podmiot powinien być w stanie pokryć swoje koszty i osiągnąć odpowiedni zwrot z kapitału własnego w wysokości ok. [...] %.
The financial projections show that at the end of the restructuring period the combined entity should be able to cover its costs and realise an appropriate return on equity of approximately [...] %.
Odliczenie to dotyczyło rabatu w wysokości ok. 20%, który gmina uzyskała za przejęcie Haslemoen Leir w całości (patrz: pkt 10 i 12 powyżej).
That deduction was for the rebate of approximately 20 % given to the municipality for acquiring the entire Haslemoen Leir as one entity, see Paragraphs 10 and 12 above.
Sektory europejskie, takie jak sektor budowlany, chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy i sprzętowy, które zapewniają całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 mln osób, w ogromnym stopniu zależne są od dostępu do surowców.
European sectors, such as construction, chemicals, automotive, aerospace, machinery and equipment, which provide a total added value of some EUR 1,3 trillion and employment for approximately 30 million people, heavily depend on access to raw materials.
Pożyczka 2 była pożyczką FIH Erhvervsbank na rzecz Newco w wysokości ok. 13,45 mld DKK (1,8 mld EUR).
Loan Two was a loan from FIH Erhvervsbank to Newco of approximately DKK 13,45 billion (EUR 1,8 billion).
Z uwagi na to, że łączna liczba pasażerów wyniosła w tym okresie 408291 [68], Niemcy stwierdzają, że Ryanair zapłacił na rzecz AOC opłatę netto w wysokości ok. [...] EUR za każdego odlatującego pasażera.
As the total number of passengers in this period was 408291 [68], Germany concludes that Ryanair paid a net fee to AOC of approximately EUR [...] per departing passenger.
Komisja zauważa ponadto, że obniżenie o [10-30] centów za pasażera odlatującego wiązało się z utratą przychodu dla spółki BSCA w wysokości ok. [100000-300000] EUR [217].
The Commission also notes that a reduction to [10-30] euro cents per departing passenger represented a loss of revenue for BSCA of approximately EUR [100000-300000] [217].
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 75. Czas odpowiedzi: 255 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo