Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w wyznaczonym czasie" na angielski

Wyszukaj w wyznaczonym czasie w: Definicja Synonimy
in a timely manner
at the appointed time
within the time limit
in the time
allotted time
Swoje zadania wykonujesz w wyznaczonym czasie.
And you complete tasks In a timely manner.
Takie zobowiązanie gwarantuje, że proces zmniejszania grupy KBC w większości zostanie przeprowadzony w wyznaczonym czasie.
Such commitments ensure that the majority of the down-sizing of KBC will be carried out in a timely manner.
Przybyłem do pałacu w wyznaczonym czasie, lecz miałem wypadek.
I was in the castle at the appointed time, but I had an accident.
W wyznaczonym czasie wyślę sygnał i moi rodzice przybędą.
At the appointed time, I'll send a signal and my parents will come.
Wypełnij to w wyznaczonym czasie, wtedy zobaczymy.
Complete this within the time limit, and we'll go from there.
artykuł ten ustala również kwotę opłaty nakładanej na cukier C i izoglukozę C, których wywóz w postaci naturalnej w wyznaczonym czasie nie został udokumentowany przed określoną datą;
whereas that Article also provides for an amount to be levied on C sugar and C isoglucose which has not been proved at a date to be determined to have been exported in the natural state within the time limit laid down;
O ile państwa EFTA będą współpracować w pełnym zakresie i przekażą na czas odpowiednie informacje, Urząd podejmie wszelkie możliwe starania, aby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w wyznaczonym czasie.
Provided that EFTA States ensure full cooperation and supply adequate information in a timely manner, the Authority will use its best endeavours to conduct the investigation in a timely manner.
ocenia korekty i działania naprawcze przedstawione przez właściwy organ lub zażąda przedstawienia w wyznaczonym czasie dalszych wyjaśnień;
evaluate the corrections and the corrective actions submitted by the competent authority or request further clarification in a timely manner;
Głosowanie odbędzie się wkrótce, w wyznaczonym czasie.
The vote will take place shortly, during voting time.
Valenti powinna tam być w wyznaczonym czasie.
Valenti should be there at the designated time.
Oni zawsze starają się nabić sobie maksimum punktów w wyznaczonym czasie.
They always try to make a big score around appropriation time.
Nie mogłem głosować w wyznaczonym czasie.
Please put my vote in favour.
Ma być wypoczęty w wyznaczonym czasie.
I would see him fresh for the appointed time.
Nie byłam w stanie dokończyć obrzędu w wyznaczonym czasie.
I was unable to conclude the rite in the allotted time.
Wykonam całą pracę za was w wyznaczonym czasie.
I will do all this work for you in the time allotted.
Sprawozdawczyni wzywa Komisję, aby w przyszłości informowała Parlament w wyznaczonym czasie i w wyczerpujący sposób.
Your rapporteur calls on the Commission to provide Parliament with full and timely information in future.
Z pewnością oznaką dobrze prowadzonego i skutecznego Parlamentu jest umiejętność właściwego zajmowania się swoimi sprawami w wyznaczonym czasie.
Surely, the sign of a well run and effective Parliament is one that can manage its affairs properly and to time.
Jeżeli Agencja nie podejmie żadnej decyzji w wyznaczonym czasie, korzystanie z nazwy, której dotyczył wniosek, uznaje się za dozwolone.
If the Agency does not take any decision within the time specified, the use of the requested name is deemed to be allowed.
Parlament Europejski wydaje opinię na ten temat w takim terminie, aby Rada mogła się z nią zaznajomić i stanowić w wyznaczonym czasie.
The European Parliament shall give its opinion in time for the Council to take note of it and decide within the period stated.
Jestem niemniej pewien, że uda się to uczynić w wyznaczonym czasie, a obywatele Europy zyskają jak najszybciej sposobność, by skorzystać ze swojej inicjatywy.
I am sure we will do it in the prescribed time, however, and European citizens will have a chance to use this initiative as soon as possible.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 54. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo