Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w zamian za" na angielski

Wyszukaj w zamian za w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Wymienię go w zamian za Behrooza.
I will return him to you unharmed in exchange for Behrooz Araz.
Gary zaoferował pomoc przy wężach w zamian za porady.
Gary offered to help me work with snakes in exchange for legal counsel.
Oddam taśmę w zamian za wasz powrót.
I'll turn over the tape in return for your reinstatement.
Postąpiłaś delikatnie z senatorem w zamian za przysługę.
That you went easy on the senator in return for a personal favor.
I będzie zeznawał w zamian za wcześniejsze warunkowe zwolnienie.
He learned things, and he will testify in exchange for early parole.
Przekazują nam informacje w zamian za ochronę.
They give us information in exchange for our protection.
Będę szefem w zamian za głowę Wybranego.
I will be the boss in exchange for the Freeman's head.
Skończył zeznając przeciwko naszym przyjaciołom w zamian za ugodę.
Then he ended up testifying against our friends in exchange for a deal.
Oto co nam dacie w zamian za zakładników.
Here's what you'll glve us In exchange for the hostages.
Indoktrynują swoje dzieci w zamian za pożywienie.
They indoctrinate their children in exchange for a meal.
20 wozów whisky w zamian za kobiety.
20 wagons of whiskey in exchange for the women.
Kontrahent nie otrzymuje w zamian za depozyt żadnego zabezpieczenia.
No collateral is given to the counterparty in exchange for the deposits.
Wice król Denar cię poprze w zamian za nadanie terytorium.
I'm told that the Viceroy of Denar is ready to give you his support in exchange for more territory.
Tak, w zamian za zmniejszenie zarzutów.
Yes, in exchange for a reduction of charges.
Czasami dorabiam w warsztacie w zamian za mieszkanie.
I do odd jobs for a small machine shop in exchange for a place to live.
Dałeś mi dużo informacji w zamian za Mutton Kolhapuri.
You gave me a lot of information in return for a Mutton Kolhapuri.
Przekazywałam mu informacje o giełdzie w zamian za apartament.
I helped him with stock information in exchange for an apartment.
Uwolni ich w zamian za zboże.
He'll release them in exchange for grain.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Jestem skłonny je udostępnić w zamian za małą przysługę.
And I'm willing to share this information in exchange for a small favor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2817. Pasujących: 2817. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo