Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w znaczącym stopniu" na angielski

Wyszukaj w znaczącym stopniu w: Definicja Synonimy
to a significant extent
to a considerable extent
to a significant degree
any great extent
significantly
a major
any significant extent
is making a significant contribution towards a
to a great extent
Dodatkowe badania w zakresie szczególnych metabolitów mogą być niezbędne w przypadku, gdy wspomniane metabolity są produkowane przez gatunki docelowe i nie są wytwarzane w znaczącym stopniu przez gatunki laboratoryjne.
Additional studies on particular metabolites may be necessary if these metabolites are produced by target species and are not formed to a significant extent in the laboratory test species.
Dziękuję również za zaangażowanie nas w znaczącym stopniu w kontrolę wykonania zadań.
Thank you also for involving us to a considerable extent in the performance audit process.
Dodatkowe koszty spowodowane nałożeniem środków ponoszone przez konsumentów obuwia dziecięcego mogą również w znaczącym stopniu wpłynąć negatywnie na sytuację finansową przeciętnych rodzin europejskich i zniechęcać rodziców do kupowania dzieciom obuwia o dobrej jakości w regularnych odstępach czasu.
The additional costs caused by the imposition of measures to consumers of children's shoes might also negatively affect the financial situation of the average European families to a considerable extent and jeopardise the incentive for parents to buy quality footwear at regular intervals for their children.
Porównanie to potwierdziło, że jednostkowe koszty produkcji zmieniły się w znaczącym stopniu.
That comparison confirmed that the manufacturing costs per unit have changed to a significant degree.
Muszą one działać samoczynnie i należy wykazać, że nie ograniczają wypływu w znaczącym stopniu.
They must be self-operating and it must be shown that they do not restrict outflow to a significant degree.
Jeden z japońskich producentów eksportujących dodał, że nie nastąpił znaczący wzrost przywozu po cenach dumpingowych oraz że przywóz nie powoduje spadku ani zahamowania wzrostu cen w znaczącym stopniu.
One Japanese exporting producer added that there is no significant increase in dumped imports, and imports do not depress or suppress prices to a significant degree.
Należy w znaczącym stopniu ulepszyć rozpowszechnianie informacji dotyczących wdrażania proponowanego rozporządzenia.
The information dissemination concerning the implementation of the proposed regulation needs to be significantly improved.
Wątpliwe jest, żeby ograniczone propozycje Komisji doprowadziły w znaczącym stopniu do poprawy sytuacji.
Whether the Commission's proposals, which are limited, would succeed in improving the situation to any great extent is doubtful.
Otwarte polityki handlowe mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu i rozwoju gospodarczego.
Open trade policies can make a major contribution to economic growth and development.
Doksycyklina nie jest w znaczącym stopniu usuwana w trakcie hemodializy.
Doxycycline is not eliminated to any great extent during haemodialysis.
Muszą one w znaczącym stopniu przyczyniać się do zwiększania europejskich możliwości badawczych.
They must contribute significantly to the development of European research capacities.
Zaburzenia czynności narządów Imatynib i jego metabolity nie są w znaczącym stopniu wydalane przez nerki.
Organ function impairment Imatinib and its metabolites are not excreted via the kidney to a significant extent.
Spadek produktywności na jednego pracownika w znaczącym stopniu wyjaśnia duży spadek produkcji, będący konsekwencją zwiększonego przywozu.
The decrease in productivity per employee is largely explained by the sharp drop in production as a consequence from increased imports.
Zaburzenia czynności wątroby Zaleplon jest metabolizowany głównie w wątrobie i podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi przedukładowemu.
Hepatic Impairment Zaleplon is metabolized primarily by the liver and undergoes significant presystemic metabolism.
Dochodzenie potwierdziło, że cena za tonę nie jest w znaczącym stopniu uzależniona od tych dwóch parametrów.
The investigation confirmed that the price per ton is not influenced significantly by these two parameters.
używane przyrządy i materiały nie zmieniają w znaczącym stopniu systemów testowych.
apparatus and materials used do not alter to any appreciable extent the test systems.
Europejski rynek samochodowy w znaczącym stopniu jest opanowany przez samochody produkcji koreańskiej.
The European car market is to a large extent dominated by cars made by Korean producers.
I w znaczącym stopniu naprawia to mózg.
And to a large extent it fixes the brain.
Zastosowanie współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi nie jest wymagane, ponieważ termodynamika wytwarzania ciepła z paliwa nie zależy w znaczącym stopniu od temperatury otoczenia.
No correction factors relating to the climatic situation were required because the thermodynamics of generating heat from fuel do not depend significantly on the ambient temperature.
Twierdzenie to potwierdziło ustalenie Komisji, że wzrost cen dla sprzedawców detalicznych był zbyt mały, aby znalazł on w znaczącym stopniu odzwierciedlenie na poziomie sprzedaży konsumentom.
This statement in fact confirmed the finding of the Commission that the price increases to retailers were too small to be translated to any significant extent at consumer level.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 127. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo