Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w znacznej części" na angielski

Wyszukaj w znacznej części w: Definicja Synonimy
for the most part
to a large extent
in large part
in a substantial part
largely
significant proportion
a large part
Przede wszystkim jednak muszę zauważyć, że odpowiedź Komisji na określone pytania zadane przez nas w ramach rezolucji była w znacznej części pozytywna.
First of all, however, I must acknowledge that the Commission's answer to the specific questions we are asking in our resolution has been positive, for the most part.
Chociaż polityka zdrowotna pozostaje (w znacznej części) kompetencją krajową, posłowie do PE mają obowiązek zachęcać państwa członkowskie do dalszych wysiłków w obszarze zmniejszania nierówności społeczno-gospodarczych, w wyniku czego zmniejszą się również rozbieżności w obszarze opieki zdrowotnej.
Although health policy remains (for the most part) a national responsibility, we MEPs have a duty to encourage our Member States to continue their efforts to reduce socio-economic inequalities, thereby also reducing disparities in healthcare.
Przedsiębiorstwo jest kierowane przez Radę Administracyjną złożoną w znacznej części z sekretarzy stanu oraz innych osób bezpośrednio związanych z rządem.
The supervision of the company is exercised by its board of directors constituting to a large extent of State secretaries and other persons directly linked to the government.
Te sieci NGA to przede wszystkim sieci światłowodowe lub zaawansowane zmodernizowane sieci kablowe, które mają zastąpić w pełni lub w znacznej części istniejące sieci szerokopasmowe wykorzystujące przewody miedziane lub istniejące sieci kablowe.
These NGA networks are mainly fibre-based or advanced upgraded cable networks that are intended to replace in whole or to a large extent the existing copper-based broadband networks or current cable networks.
Wiele innowacyjnych produktów lub usług płatniczych nie wchodzi - w całości lub w znacznej części - w zakres stosowania dyrektywy 2007/64/WE.
Many innovative payment products or services do not fall, entirely or in large part, within the scope of Directive 2007/64/EC.
W ramach tego trójstronnego dialogu Komisja, której przedstawiciele właśnie szczegółowo się wypowiedzieli, już zakończyła swoją pracę, w każdym razie w znacznej części na obecnym etapie.
As part of the trialogue, the Commission, which has now spoken in detail, has already finished its work, at least in large part for the time being.
W stosunku do potencjalnych zakłócających efektów pomocy Ford podkreśla, że program w znacznej części obejmuje szkolenie ogólne, w przypadku którego pracownicy są głównymi beneficjentami i na którym przedsiębiorstwo skorzysta tylko w sposób pośredni.
In relation to the potential distorting effects of the aid, Ford underlines that the programme involves for the most part general training, where the employees are the main beneficiaries, and from which the company will benefit only indirectly.
różnice te mogą wpływać na warunki konkurencji między rodzajami produkcji, które w znacznej części są objęte wspólną organizacją rynków;
whereas these differences are liable to affect the conditions of competition between lines of production which are for the most part covered by common organizations of the markets;
Kryzys był przewidywany, to prawda, przez nieliczne grono ekonomistów, wśród nich laureata Nagrody Nobla, Maurice'a Allaisa, i urzędników politycznych, w znacznej części z grupy podzielającej nasze przekonania, a także, po raz kolejny przez Jeana-Marie Le Pena.
The crisis was predicted, it is true, by a mere handful of economists, such as the Nobel Prize winner, Maurice Allais, and political officials, for the most part from our family of beliefs, including, once again, Jean-Marie Le Pen.
W każdym bądź razie już teraz w znacznej części zostały przekazane w ręce eurokratów Jesteśmy w całości przeciwni takiemu niebezpiecznemu rozwojowi sytuacji.
In any case, for the most part they have already handed these over to the are completely opposed to this disastrous development.
W związku ze zmianą warunków rynkowych, a dokładniej ze spadkiem cen sprzedaży, nowe inwestycje w okresie objętym dochodzeniem zostały w znacznej części odłożone na później lub w ogóle zaniechane, mimo wzrastającego zużycia we Wspólnocie.
Due to the change of market conditions and more specifically the decline of sales prices, new investments during the IP were to a large extent postponed or cancelled, in spite of the growing expansion of Community consumption.
Informacje te dostarczane są w znacznej części przez samych producentów.
A substantial proportion of such information is supplied by the manufacturers themselves.
Szczególnie napięta sytuacja panuje w znacznej części krajów islamskich, w których chrześcijan traktuje się jako obywateli drugiej kategorii.
The situation is particularly tense in a significant proportion of Islamic countries, where Christians are treated as second-class citizens.
Statystyki pokazują, że zwłaszcza pojazdy ciężkie uczestniczą w znacznej części wypadków drogowych.
Statistics show that heavy duty vehicles in particular are involved in a high proportion of traffic accidents.
powstrzymałoby, ograniczyło lub zaburzyło konkurencję w znacznej części wspólnego rynku;
prevent, restrict or distort competition in a substantial part of the common market;
Faktem jest, że w znacznej części usług pocztowych istnieje konkurencja.
It's a fact that competition is opened in the major part of postal services.
Promowanie i wspieranie festiwali audiowizualnych w celu projekcji w większości lub w znacznej części utworów europejskich.
Encourage and support audiovisual festivals to screen a majority or significant proportion of European works.
większe bezpieczeństwo w znacznej części docelowej populacji lub docelowych populacjach.
greater safety in a substantial portion of the target population(s).
Takie dodatkowe prace w znacznej części uwzględniono w cenie podstawowej umów przejściowych przekazanych spółce Mesta AS.
A large part of such additional works is included in the base price of the transitional contracts transferred to Mesta AS.
Zgadzamy się w znacznej części co do treści, lecz mamy tu dwa problemy.
We agree about large tranches of the content, but we have two problems.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 60. Pasujących: 60. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo