Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w związku z powyższym" na angielski

Wyszukaj w związku z powyższym w: Definicja Synonimy
consequently
accordingly
In view of the above
As a consequence
in this respect
in this connection
For this reason
In view of the foregoing
in consequence
hence In light of the above Against this background
In view of this
On this basis
For the above reasons

Sugestie

Zaleca się, w związku z powyższym, rozszerzenie na te instytucje definicji instytucji finansowej przewidzianej w art. 1 dyrektywy 2000/12/WE.
It is advisable, consequently, to extend to these institutions the definition of credit institutions provided for in Article 1 of Directive 2000/12/EC.
Wdrożenie tej pomocy jest w związku z powyższym dozwolone.
The above aids may accordingly be implemented.
Dlatego też środki 3-6 stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE i w związku z powyższym należy ocenić ich ewentualną zgodność z wolnym rynkiem.
Consequently, measures 3 to 6 constitute State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty and their possible compatibility must be assessed accordingly.
Niestety, w związku z powyższym grupa GUE/NGL nie może poprzeć przedmiotowego sprawozdania.
Unfortunately, therefore, the GUE/NGL Group cannot support this report.
Przekazane przez skarżącego informacje merytoryczne nie musiały być w związku z powyższym analizowane.
The factual information provided by the complainant need not be dealt with in this context.
Ten powiązany producent powinien był w związku z powyższym złożyć wniosek o MET.
This related producer should therefore have submitted an MET claim.
Komisja wynegocjowała Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Tajlandią, które w związku z powyższym powinno zostać zatwierdzone.
The Commission has now successfully negotiated an agreement in the form of an Exchange of Letters between the Community and Thailand which should therefore be approved.
W celu umożliwienia odpowiedniego przejmowania ofert należy przedłużyć termin dostaw i w związku z powyższym wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000.
To allow sufficient quantities of cereals offered to be taken over, the delivery period should be extended, and a derogation should therefore be made from Regulation (EC) No 824/2000.
Państwa Członkowskie zobowiązane są aktywnie informować konsumentów i inne zainteresowane strony o procedurach ustanowionych w związku z powyższym.
Member States shall actively inform consumers and other interested parties of the procedures established to that end.
Przepisy niniejszego rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących sposobu otrzymywania lub metody opracowania nie obejmują w związku z powyższym tych terminów.
The provisions of this Regulation on particulars concerning the production method do not therefore cover those terms.
Jako środek zapobiegawczy, praktyka ta winna w związku z powyższym zostać zakazana.
As a precautionary measure, this practice should therefore be prohibited.
Niektóre wymagania przewidziane niniejszym rozporządzeniem należy w związku z powyższym zastosować w odniesieniu do takich przewozów.
Certain requirements laid down by this Regulation should therefore apply to such movements.
W przedmiotowym sprawozdaniu porusza się kwestię dużo wyższych poziomów wytwarzanego w związku z powyższym CO2.
This report deals with the much higher levels of CO2 produced as a result.
Pomimo iż zasadniczo jestem zwolennikiem pomocy finansowej, w związku z powyższym w trakcie głosowania końcowego wstrzymałem się od głosu.
Although I am fundamentally in favour of the financial assistance, I therefore abstained from voting in the final vote.
Wniosek został wycofany i w związku z powyższym kwestia ta nie była dalej badana.
This request has been withdrawn and therefore the matter has not been further examined.
Kwotami tymi nie są obciążone państwa członkowskie, których to dotyczy, lecz muszą one w związku z powyższym zostać pokryte z budżetu Wspólnoty.
These amounts are not charged to the Member States concerned and are consequently to be borne by the Community budget.
Ryanair twierdzi, iż w związku z powyższym stanowi konkurencję zarówno dla Austrian Airlines, jak i Lufthansy.
Ryanair states that it is therefore a competitor of both Austrian Airlines and Lufthansa.
Z prawnego punktu widzenia brak w związku z powyższym powodów do kwestionowania proponowanych zmian.
There is thus from the legal point of view no reason to contest the alignment proposed.
Wnioskodawca stwierdził, że w związku z powyższym wartość normalna nie powinna się opierać na danych z rynku reprezentatywnego kraju trzeciego.
The applicant concluded that on this basis normal value should not be based on data from a third representative market.
Należy w związku z powyższym zwrócić szczególną uwagę na odnowienie samochodów poprzez wprowadzenie zachęt do kupowania nowych pojazdów.
Particular attention must therefore be paid to renewing the fleet by providing incentives to purchase new vehicles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3438. Pasujących: 3438. Czas odpowiedzi: 188 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo