Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w związku z tym" na angielski

Wyszukaj w związku z tym w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.
I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.
Uznanie ludobójstwa Romów jest w związku z tym prawdziwym aktem pamięci.
The recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.
Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym pewne uzupełniania do wniosku Komisji.
Accordingly, your rapporteur is proposing amendments which supplement the provisions of the Commission proposal.
Niniejsza dyrektywa nie powinna w związku z tym mieć zastosowania do środków przyjmowanych z myślą o ochronie świadków.
This Directive should not therefore apply to measures adopted with a view to witness protection.
Te same zasady dotyczące opłat powinny mieć w związku z tym zastosowanie do całej sieci dróg międzymiastowych.
The same charging principles should therefore be applied to the entire interurban road network.
Wykaz jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony.
The list of veterinary units in Traces should therefore be amended accordingly.
Właściwy organ w Grecji przedstawił w związku z tym plan działania mający na celu wyeliminowanie tych wad.
The competent authority in Greece has therefore provided an action plan to address those weaknesses.
Powinna w związku z tym zostać uwzględniona w rozwijaniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).
It should therefore be included in the development of the European External Action Service (EEAS).
Wniosek Komisji Europejskiej stanowi w związku z tym pożądany krok w dobrym kierunku.
The European Commission's proposal is therefore a welcome step in the right direction.
Niniejsza dyrektywa powinna w związku z tym zapewnić państwom członkowskim możliwość przyznania odstępstw na mocy pewnych szczególnych warunków.
This Directive should therefore permit Member States to grant certain derogations under certain specified conditions.
Prosiłbym w związku z tym o szerszą informację na ten temat.
I would therefore ask for more information on the subject.
Należy w związku z tym ponownie wprowadzić ten zapis.
This provision therefore needs to be reinstated.
Obecne ramy prawne dotyczące nadzoru rynku nie zapewniają wystarczającej spójności i w związku z tym powinny zostać poddane przeglądowi i ściślej skoordynowane.
The current legislative framework for market surveillance does not provide enough coherence and should therefore be reviewed and further coordinated.
Oczywiście w związku z tym zdecydowanie poparłem poprawkę 34, złożoną przez lewicę, wzywającą do zastosowania zwykłej procedury zmiany Traktatu.
Naturally, I therefore emphatically supported Amendment 34, which was put forward by the left and which calls for the ordinary Treaty revision procedure to be applied.
Piękne słowa i deklaracje dobrych intencji to w związku z tym za mało.
Fine words and declarations of good intentions are therefore not enough.
Zwrócono się w związku z tym do władz norweskich o przekazanie informacji na ten temat.
The Norwegian authorities were therefore asked to provide information on this matter.
Jakiekolwiek automatyczne przedłużenie okresu przejściowego jest w związku z tym całkowicie niedopuszczalne.
Any automatic prolongation of the transitional period is therefore wholly unacceptable.
Sprawozdawczyni w związku z tym proponuje szereg rozwiązań.
The rapporteur therefore proposes a number of measures.
Konieczne jest w związku z tym przywrócenie projektu budżetu w tych obszarach.
A restoration of Draft Budget in those areas is therefore necessary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18735. Pasujących: 18735. Czas odpowiedzi: 419 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo