Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "waga" na angielski

Zobacz także: waga netto
Wyszukaj waga w: Definicja Synonimy

Sugestie

wagą 258
Końcowa waga produktu nie obejmuje opakowania.
Packaging shall not be included in the final weight of the product.
Zbyt duża waga zwolnić was może.
Too much weight slow you down it will.
Jednoszalkowa waga hydrostatyczna o czułości 1 mg.
Single-pan hydrostatic balance with a sensitivity of 1 mg.
waga jest umieszczana powyżej skrzynki chłodniczej.
the balance is positioned above the refrigeration box.
Jeśli właściwe, waga izotopów promieniotwórczych.
Weight of the fissile isotopes, if applicable.
Całkowita waga psów przekracza 500 kg.
The dogs' total weight exceeds 500 kilograms.
Moją matkę bardzo obchodził wygląd i waga.
My mother was very concerned about looks and weight.
A dolna krzywa to waga normalnej myszy.
And the bottom curve is the weight of a normal mouse.
Głównymi zaletami systemu są waga i złożoność.
The main advantage of this system is weight and complexity.
Ich waga i skład ołowiu są identyczne, ale wygląda, jakby zostały... wystrzelone z różnych broni.
And their weight and lead composition's the same, but it's almost as if... it was fired from another weapon.
Widziałem człowieka w masce, ale wzrost i waga się zgadzają.
The man I saw was wearing a mask, but the height and weight are correct.
Sam wiesz najlepiej, że waga nie wpływa na stan zawieszenia.
Come on, you know better than anyone... the weight on any pendulum has no effect on speed.
Posłuchaj, nigdy mi nie przeszkadzała twoja waga.
Look, I never should have embarrassed you about your weight.
Plus nasza waga i ładunek, 2100 funtów.
Add our weight plus cargo, 2,100 pounds.
Nie, to prawidłowa waga, Jason.
No, it is the correct weight, Jason.
To było czas zacząć ruszający jakaś poważna waga.
It was time to start moving some serious weight.
To twoja waga na linie zrobiła to.
It was your weight on the line that did it.
Nie możesz powiedzieć moja waga by mój głos.
You can't tell my weight by my voice.
Im więcej wody tym większa waga.
The more water, the more weight.
Dwa lata, przez które moja waga wariowała.
Two years in which my weight ballooned.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1235. Pasujących: 1235. Czas odpowiedzi: 159 ms.

wagą 258

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo