Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wagon" na angielski

Wyszukaj wagon w: Definicja Synonimy
wagon
car
carriage
caboose
coach

Sugestie

Po poddaniu wzdłużnym siłom ściskającym wagon powinien bezpiecznie kontynuować jazdę.
When subjected to Longitudinal Compressive Forces, the wagon shall continue to run safely.
Badany wagon powinien być załadowany do maksymalnego obciążenia.
The tested wagon shall be loaded with the maximum load.
Steward powiedział, że opuściliście wagon razem.
The steward said you left the dining car together.
Rozumiem, musimy znaleźć pusty wagon.
I know, we're looking for an empty car.
Jeśli tylko wyprodukujesz odpowiedni wagon, możesz do niego wjechać i usiąść.
If you just produced a carriage, you could drive in and sit there.
Kierowca musiał przekierować pociąg, a potem odłączyć ostatni wagon.
The driver must have diverted the train and then detached the last carriage.
Mogę zabrać wagon rzeczy do domu.
I can take your wagon thing up to the house.
A teraz zobaczycie panowie... nasz wagon z pieniędzmi.
Now, my friends... the car... with money.
Jeden wagon, ale z dobrymi kołami.
One car, but with good rings.
Najlepiej byłoby stać na platformie i rzucić to w środkowy wagon.
The best thing would be to stand on the platform and throw it at the middle car.
Był to tylko jeden wagon... ze starszymi osobami z domu starców.
It was just a single car... with old people from a home for the aged.
Ponieważ ten wagon stoi tu od lat.
Because this car has been sitting here for years.
Jeden wagon, ale z dobrymi kołami. muszę sprzedać jakieś byki.
0ne car, but with good rings. I must sell some bulls too.
Spójrz jak rozerwało stary wagon chlebowy.
Looks like the old bread wagon's broke down.
Żądanie mięso wagon do Peach Trees, poziom 39.
Requesting meat wagon to Peach Trees, level 39.
Pięciu zakładników, wagon zatrzymany na torach.
5 hostages and car... on the tracks.
A ja za ten wagon, co ciągniesz.
I'd kill for that wagon you're draggin'.
Ten wagon zniknął, więc musi gdzieś być.
That carriage vanished, so it must be somewhere.
Pociągi, które zawsze są eksploatowane jako jednostka, dla celów tego wymogu są uważane za pojedynczy wagon.
Trains, which are always operated as a unit in service, are considered to be a single wagon for the application of this requirement.
Jeden na wagon, obsługiwany z ziemi.
One per wagon operated from the ground.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 431. Pasujących: 431. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo