Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "walce o" na angielski

Zobacz także: w walce o prawa
Wyszukaj walce o w: Definicja Synonimy
fight for
struggle for
battle for
fight over
fight to
battle to
struggle to
fighting for

Sugestie

o walce 239
Mistrz Kapui, Spartakus, w walce o swoje życie przeciwko jedynemu mężowi, który go pokonał.
The Champion of Capua, Spartacus in a fight for his life against the only man who has ever defeated him.
Obywatele Syrii demonstrują od blisko 2 miesięcy i nie wolno pozostawić ich samych w walce o demokrację.
Syria's citizens have been demonstrating for nearly two months and they must not be left on their own to fight for democracy.
Naprawdę myśli o walce o władzę w szkockiej rodzinie królewskiej.
But what is the subtext? A power struggle for the Scottish royal family, that's what it is.
Uwzględnienie dwóch tygodni urlopu ojcowskiego także jest istotnym krokiem w walce o równość między kobietami a mężczyznami.
The inclusion of two weeks of paternity leave is also an important step in the struggle for equality between men and women.
W walce o przestrzeń, niektóre urosną na 60 metrów w ciągu paru dekad.
In the battle for space, some will rise to over 60 metres high in just a few decades.
Faraon kontra Pretendent w walce o koronę.
The Pharaoh versus the Pretender in a battle for the crown.
Stoimy zatem przed obowiązkiem wsparcia narodu libijskiego w jego walce o wolność, demokrację i podstawowe prawa człowieka.
We face, therefore, the obligation to support the Libyan people in their fight for freedom, democracy and fundamental human rights.
Europa musi podjąć walkę i stać się wzorcem w walce o powstrzymanie obecnego kryzysu finansowego.
Europe is forced to make a stand and become a standard bearer in the fight for stopping the current financial crisis.
Większe wykorzystanie dostępnych obszarów powierzchni ziemi jest właściwym ruchem w walce o poprawę klimatu.
Greater use of the available areas of the earth's surface is a good thing in the battle for a better climate.
W świecie lęku i podejrzeń taki głos jak ty to najmocniejsza broń w walce o pokój.
In a world of fear and suspicion, a voice like yours is the most powerful weapon in the fight for peace.
Kiedy umrę, będziesz w moim imieniu arbitrem w walce o władzę.
After I die, you will act in my name to arbitrate the struggle for power.
W walce o przetrwanie nie ma reguł.
In a fight for survival there are no rules.
Ameryka i Niemcy razem/w walce o wolność.
America and Germany together in the fight for freedom!
Pozwoliła mi uczyć się od tych wielkich osobistości o walce o sens życia.
Allowing me to learn from these large figures about the struggle for meaning for life.
W następstwie tych zdarzeń konfederacje związków zawodowych CNTG i USTG stały się główną siłą w walce o demokrację.
Consequently, the trade union confederations CNTG and USTG became the main force in the fight for democracy.
Pokazałaś wielką siłę i determinację w walce o swoją niewinność.
You have shown such great strength and resilience In your struggle to prove your innocence.
Jest raczej skoncentrowany na walce o reelekcję.
He's a bit too focused on next year's re-election fight.
Jeśli bedziesz pisac o walce o władze w komisji jest dobrze zaczac od Ernsta.
To write about power struggle in the committee, - it's fine begin with Ernst.
Inteligencja i praca były najlepszymi narzędziami... w walce o przetrwanie.
But ingenuity and hard work were our most valuable tools... in our struggle to survive.
W walce o sprawiedliwość ważne jest, by wybierać swoje potyczki mądrze.
But the thing about fighting injustice is choosing your battles wisely.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 285. Pasujących: 285. Czas odpowiedzi: 112 ms.

o walce 239

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo