Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "walki z korupcją" na angielski

Wyszukaj walki z korupcją w: Definicja Synonimy
fight against corruption
anti-corruption
combat corruption
fight corruption
tackle corruption
combating corruption
fighting corruption
tackling corruption
Potrzeba ich w zakresie niezależności i sprawności sądownictwa i walki z korupcją na wszystkich szczeblach.
These concern judicial independence and efficiency and the fight against corruption at all levels.
Nastąpiły również postępy w zakresie walki z korupcją, o czym może świadczyć aresztowanie byłego premiera, Ivo Sanadera.
Progress has also been recorded with regard to the fight against corruption, as can be seen by the arrest of the former prime minister, Ivo Sanader.
Należy opracować kompleksową strategię walki z korupcją.
A comprehensive anti-corruption strategy needs to be developed.
Współgra on również z priorytetami ustalonymi przez prezydenta Karzaja, szczególnie w zakresie poprawy rządów i walki z korupcją.
It also, of course, dovetails the priorities set out by President Karzai, particularly in the fields of improved governance and anti-corruption.
Władze Ukrainy muszą też podjąć większe wysiłki na rzecz walki z korupcją.
The Ukrainian authorities must also make more efforts to combat corruption.
efektywność środków podjętych w celu walki z korupcją i praniem pieniędzy,
the efficiency of measures taken to combat corruption and money laundering,
To samo dotyczy walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, jak przedstawiono w państwa sprawozdaniu.
The same is true of the fight against corruption and organised crime, as outlined in your report.
Okupacja Mandalore stworzy nowe bezpieczeństwo dla Republiki i jej walki z korupcją.
The occupation of Mandalore, Will usher in a new level of security for the republic And its fight Against corruption.
Należy zapewnić całkowitą zgodność z Konwencją NZ w sprawie walki z korupcją.
Ensure full compliance with the UN Convention on the fight against corruption.
Jeżeli nie będziemy popierać walki z korupcją i nadużyciami finansowymi, nikt nas w tym nie zastąpi.
If we do not stand up for the fight against corruption and fraud, there is no one to replace us.
Należy osiągnąć dalszy postęp w dziedzinie walki z korupcją i wprowadzić w życie odpowiednie przepisy.
Foster further progress in the field of the fight against corruption and implement related legislation.
POTWIERDZAJĄC swoje przywiązanie do zasady dobrych rządów i walki z korupcją,
REAFFIRMING their attachment to the principle of good governance and the fight against corruption,
Przejrzyste prawodawstwo dotyczące demaskatorów ma podstawowe znaczenie dla walki z korupcją.
Clear laws relating to the process of whistleblowing are essential in the fight against corruption.
Zanim rozszerzymy strefę Schengen powinniśmy zatem wykorzystać tę sytuację do umocnienia naszej współpracy policyjnej oraz walki z korupcją.
We ought therefore to have utilised this situation to strengthen our police cooperation and our fight against corruption before we set about extending the Schengen area.
Członkostwo Chorwacji w UE zbliża się wielkimi krokami, ale nadal istnieją wyzwania, na przykład w zakresie walki z korupcją.
Croatia's membership of the EU is getting close now, but a few challenges still remain, for example the fight against corruption.
Niezbędne jest kontynuowanie reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia jego profesjonalizmu, skuteczności i niezależności od nacisków politycznych, poszerzenie walki z korupcją oraz poprawa otoczenia biznesu.
It is necessary to continue reform of the judiciary in order to ensure its professionalism, efficiency and independence from political pressures, expand the fight against corruption and improve the business environment.
Zagrzeb musi teraz zintensyfikować swoje wysiłki reformatorskie, zwłaszcza w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością, aby można było zakończyć negocjacje.
Zagreb now needs to intensify its reform efforts, especially in the judiciary and the fight against corruption and organised crime, so that negotiations can be concluded.
Przedłożenie projektu ustawy ustanawiającej niezależną instytucję ds. praw człowieka oraz od dawna oczekiwana strategia walki z korupcją, zasadniczo przyjęta przez rząd Turcji 21 stycznia, są równie obiecujące.
The submission of a draft law setting up an independent human rights institution and the much awaited anti-corruption strategy, adopted in principle by the Turkish Government on 21 January, are also promising.
Przykładamy dużą wagę do praworządności, dobrego zarządzania, walki z korupcją, poprawy przestrzegania praw człowieka.
We place great importance on the principle of the rule of law, good governance, the fight against corruption and on improving the human rights situation.
Proces ten obejmuje dwa aspekty: przedmiotowe kraje same muszą poczynić istotne postępy w zakresie wiarygodności dokumentacji, lepszego ustawodawstwa migracyjnego, lepszych praw mniejszości oraz wreszcie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.
There are two aspects to this process: the countries themselves had to make significant progress as regards the reliability of documentation, better legislation on migration, improved rights for minorities and, not least, the fight against corruption and organised crime.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 170. Pasujących: 170. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo