Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wartość księgowa" na angielski

Wyszukaj wartość księgowa w: Definicja Synonimy
book value
accounting value

Sugestie

Niezamortyzowane koszty inwestycji to wartość księgowa aktywów trwałych po odjęciu ich wartości zamortyzowanej.
Undepreciated investment costs are the book value of fixed assets after deduction of their depreciated value.
Podstawą takiej wyceny jest wartość księgowa kredytów.
It bases that assessment on the book value of the loans.
Inne aktywa - wartość księgowa przy założeniu niestosowania kompensat ani innego ograniczenia ryzyka kredytowego
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Wewnętrzna stopa zwrotu stopa dyskontowa, przy której wartość księgowa papieru wartościowego jest równa bieżącej wartości przyszłego przepływu pieniężnego.
Internal rate of return the discount rate at which the accounting value of a security is equal to the present value of the future cash flow.
Francja podkreśla, że wartość księgowa majątku wniesionego w charakterze zabezpieczenia odpowiada jego wartości rynkowej.
France stresses that the book value of the pledged assets corresponds to their market value.
W każdym razie wartość księgowa tych urządzeń, wynosząca ok. [...] EUR, stanowi jedynie niewielką część wartości całego projektu inwestycyjnego.
In any event, with a book value of some EUR [...], these machines represent a very small part of the overall investment project.
Pod warunkiem, że istnieje możliwość sprzedaży po cenie wyższej niż wartość księgowa; w pozostałych przypadkach sprzedaż jest możliwa do [...] 2010 r.
Provided this can be done at a price above book value; otherwise by [...] 2010.
Komisja uznaje, że aktywa takie jak maszyny, które sprzedaje się w wyniku likwidacji, rzeczywiście zwykle są sprzedawane po cenie niższej niż wartość księgowa.
The Commission acknowledges that assets such as machinery that are put up for sale in the context of liquidation are usually sold below their book value.
Nie wiadomo, czy niniejsza wartość to wartość księgowa czy wartość likwidacyjna należności krótkoterminowych.
It is not clear whether this figure represents the book value or the liquidation value of the short-term receivables.
W planie restrukturyzacji wstępnie ustalono, że wartość księgowa aktywów, które otrzymał Operator, wynosi około 203,3 mln PLN.
The restructuring plan initially stated that the assets received by Operator had a book value of about PLN 203,3 million.
Źródło: Zaktualizowany biznesplan z dnia 15 września 2005 r. (WKN - wartość księgowa netto, TN - terminal niskotaryfowy).
Source: Updated Business Plan of 15 September 2005 (NBV - net book value; LCT - low-cost terminal).
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez grupę Fiat, wartość księgowa spółek zależnych spółki FFT (FFNA i FFC) wynosi [...].
According to the submission of Fiat, the book value of the subsidiaries of FFT (FFNA and FFC) [...].
Potwierdziły również, że wartość księgowa każdego pojedynczego kredytu stanowi kwotę kapitału udzielonego kredytobiorcy bez odpisów aktualizujących wartość [17].
The Icelandic authorities have also confirmed that the book value of each individual loan is the principal amount lent to the borrower, without write-downs [17].
W przypadku WestImmo "wyodrębniony" portfel zawierający aktywa i zobowiązania o wartości [5,3-6,9] mld EUR (wartość księgowa według HGB) zostanie wydzielony i przeniesiony na EAA.
In the case of WestImmo, a carve-out portfolio with assets and liabilities of around EUR [5,3-6,9] billion (HGB book value) will be spun off and transferred to the EAA.
P/TBV oznacza price/tangible book value ("cena/konkretna wartość księgowa").
'P/TBV' means 'price/tangible book value'.
Na dzień przyjęcia przedmiotowych zobowiązań wartość księgowa portfela pożyczek, o których mowa, wynosiła 1,2 mld EUR.
On the date of these commitments, the loan portfolio concerned had a book value of EUR 1,2 billion.
Pokazuje to, że albo wartość księgowa aktywów nieprodukcyjnych jest zaniżona, albo planowane przychody z ich sprzedaży są przeszacowane.
This shows that either the book value of the assets is underestimated or the projected revenue from their sale is overestimated.
Również zgodnie z powyższym badaniem wartość księgowa netto aktywów stanowiących zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na maszynach na dzień 31 stycznia 2010 r. wynosi 2106392,71 PLN.
According to this study, the net book value of the assets serving as a registered pledge on machinery was PLN 2106392,71 on 31 January 2010.
W przypadku aktywów trwałych ich skorygowana wartość netto wynosi [...], podczas gdy wartość księgowa sięga 25,710 mln PLN.
The adjusted net value of the fixed assets is [...], whereas their book value amounts to PLN 25,710 million.
Władze belgijskie stwierdziły, że budynki były w bardzo złym stanie, a więc wartość księgowa tych budynków była przeszacowana.
The Belgian authorities stated that the buildings were in very poor condition and that, therefore, the book value of the buildings was overestimated.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo