Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "warunków wjazdu" na angielski

conditions of entry
entry conditions
conditions for entry
Zbliżenie ustawodawstw krajowych Państw Członkowskich w zakresie warunków wjazdu i pobytu jest jej częścią.
The approximation of the Member States' national legislation on conditions of entry and residence is part of this.
Zniesienie wiz przewidziane niniejszą Umową obowiązuje bez uszczerbku dla przepisów Umawiających się Stron dotyczących warunków wjazdu i pobytu krótkoterminowego.
The visa waiver provided for by this Agreement shall apply without prejudice to the laws of the Contracting Parties relating to the conditions of entry and short stay.
Dokumenty uzupełniające do celów weryfikacji spełnienia warunków wjazdu
Supporting documents to verify the fulfilment of entry conditions
Weryfikacja spełnienia warunków wjazdu oraz ocena ryzyka
Verification of entry conditions and risk assessment
Strony dążą do harmonizacji polityk wizowych i warunków wjazdu na ich terytorium.
The Parties shall endeavour to harmonise their visa policies and the conditions for entry to their territories.
Procedury graniczne powinny stosować się głównie do tych wnioskodawców, którzy nie spełniają warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich.
Border procedures should mainly apply to those applicants who do not meet the conditions for entry into the territory of the Member States.
W tym celu Parlament Europejski i Rada mają przyjmować środki dotyczące warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich i określające prawa tych osób.
To that end, the European Parliament and the Council are to adopt measures on the conditions of entry and stay of third-country nationals and on the definition of their rights.
Niniejsza dyrektywa powinna przyczyniać się do realizacji programu sztokholmskiego, którego celem jest zbliżenie przepisów krajowych dotyczących warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich.
This Directive should contribute to the Stockholm Programme's aim of approximating national legislation on the conditions for entry and residence of third-country nationals.
Celem niniejszej dyrektywy jest jedynie określenie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w ramach systemu niebieskiej karty UE, w tym kryteriów kwalifikowalności dotyczących progu wynagrodzenia.
This Directive aims only at defining the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment within the EU Blue Card system, including the eligibility criteria related to a salary threshold.
Jeśli chodzi o migrację legalną, Komisja przedsięwzięła już środki prawne składając w Parlamencie projekt prawodawstwa w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych oraz procedury łącznego pozwolenia dla obywateli państw trzecich.
Concerning legal migration, the Commission has initiated legal measures by submitting to Parliament the draft legislation on conditions for entry and residence for highly skilled workers and the single permit procedure for third-country nationals.
W swoim sprawozdaniu w sprawie warunków wjazdu i pobytu w Unii Europejskiej obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji pani poseł Klamt wychodzi z prawidłowych założeń, lecz dochodzi do nieprawidłowych wniosków.
Mrs Klamt's report on the conditions of entry and residence in the European Union of third country nationals for the purposes of highly qualified employment starts from a correct premise but arrives at the wrong conclusions.
Jeżeli w celu wykonywania pracy sezonowej wydaje się wizy krótkoterminowe, zastosowanie mają odpowiednio stosowne przepisy dorobku Schengen dotyczące warunków wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz podstawy odmowy, przedłużenia, unieważnienia lub cofnięcia takich wiz.
When short-stay visas are issued for the purpose of seasonal work, the relevant provisions of the Schengen acquis concerning the conditions of entry and stay in the territory of Member States as well as grounds for refusal, extension, annulment or revocation of those visas apply accordingly.
Traktat przewiduje, że Rada przyjmuje środki dotyczące polityki imigracyjnej odnoszące się do warunków wjazdu i pobytu oraz norm dotyczących procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych.
The Treaty provides that the Council is to adopt measures on immigration policy relating to conditions of entry and residence, and standards on procedures for the issue by Member States of long-term visas and residence permits.
Naturalnie jeśli przyjmiemy tę regulację warunków wjazdu obywateli państw trzecich do Unii Europejskiej, musimy też ustalić zasady w stosunku do tych, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki.
Obviously, if we accept this regulation of the conditions of entry of third-country nationals into the European Union, we also need to provide rules that apply to those who do not meet or no longer meet the conditions.
Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na kompetencje poszczególnych państw członkowskich w zakresie ustanawiania przepisów proceduralnych i stosowania ogólnych warunków wjazdu, aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów publicznych.
This Regulation should not affect the competences of individual Member States to set procedural rules and to apply general entry conditions to ensure an appropriate use of public resources available.
W rzeczywistości już w 2001 r. wspólnotowy organ wykonawczy przedstawił wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników z krajów trzecich, który po kilku latach blokady w Radzie został w końcu wycofany przez Komisję pod przewodnictwem Jose Manuela Barroso.
In fact, the Commission had as early as 2001 submitted a proposal for a directive on the conditions of entry and residence for workers from third countries, which - after a number of years of deadlock within the Council - was finally withdrawn by the Barroso Commission.
popiera dążenie Komisji do określenia warunków wjazdu i pobytu dla innych kategorii imigrantów zarobkowych, w tym pracowników niewykwalifikowanych lub o niskich kwalifikacjach;
Supports the intention of the Commission to define the conditions of entry and stay for other selected categories of economic migrants, including unskilled or low-skilled workers;
W związku z tym, że zobowiązania podjęte w ramach GATS nie obejmują warunków wjazdu, pobytu i pracy, niniejsza dyrektywa powinna uzupełnić te zobowiązania i ułatwić ich stosowanie.
Since those commitments undertaken under GATS do not cover conditions of entry, stay and work, this Directive should complement and facilitate the application of those commitments.
uwzględniając swoją opinię w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich dla celów studiów, szkolenia zawodowego lub wolontariatu (CdR 2/2003 fin) [3];
Having regard to its Opinion on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of studies, vocational training or voluntary service (CdR 2/2003 fin) [3],
Zwraca uwagę na konieczność lepszej koordynacji między Państwami Członkowskimi w odniesieniu do warunków wjazdu obywateli krajów trzecich na obszar UE, by zapewnić spójność podejścia do kwestii przepływu turystów i ich przemieszczania się na obszarze UE;
I nsists on the need for better coordination between Member States on the conditions of entry of third country nationals to EU territory so as to ensure a convergent approach towards tourist flows and their movement within the EU;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo