Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "warunkach użytkowania" na angielski

Wyszukaj warunkach użytkowania w: Definicja Synonimy
conditions of use
operating conditions
service conditions
normal use

Sugestie

Kontrola obejmuje pełny zakres działania przyrządu w normalnych warunkach użytkowania.
The examination shall cover the entire performance of the instrument under normal conditions of use.
Badania powinny być prowadzone w normalnych warunkach użytkowania.
The test must be performed under normal conditions of use.
Licznik musi być odpowiednio mechanicznie wytrzymały i odporny na podwyższoną temperaturę, która może wystąpić w normalnych warunkach użytkowania.
The meter shall have adequate mechanical strength and shall be able to withstand the elevated temperature which is likely to occur in normal operating conditions.
wymagania niniejszej dyrektywy w deklarowanych znamionowych warunkach użytkowania i przy określonych zaburzeniach spowodowanych warunkami środowiskowymi,
the requirements of this Directive under declared rated operating conditions and under specified environmental disturbances,
Jeśli może to mieć znaczenie, należy podać dodatkowe dane uzasadniające wniosek, takie jak historia użytkowania materiału proponowanego do użycia, lub wykorzystanie określonego projektu butli w innych warunkach użytkowania.
Additional data which would support the application, such as the service history of material proposed for use, or the use of a particular cylinder design in other service conditions, shall be provided where applicable.
"Okres użytkowania" oznacza wyrażony w latach okres, w którym butle mogą być bezpiecznie użytkowane w normalnych warunkach użytkowania.
'Service life' means the life in years during which the cylinders may safely be used in accordance with the standard service conditions.
Łatwy odczyt przedstawianych wyników jest możliwy w normalnych warunkach użytkowania.
Easy reading of the presented result shall be permitted under normal conditions of use.
W każdych warunkach użytkowania mechaniczne środki muszą zabezpieczać przed rozłączeniem się pojazdu ciągnącego i przyczepy.
Separation of the towing vehicle and trailer must be prevented by mechanical means under all conditions of use.
ŚOI powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby wykluczały zagrożenia i inne niedogodności w przewidywanych warunkach użytkowania.
PPE must be so designed and manufactured as to preclude risks and other nuisance factors under foreseeable conditions of use.
W normalnych warunkach użytkowania uzwojenia i materiały izolacyjne nie mogą osiągać temperatury, która mogłaby zagrozić działaniu licznika.
In the usual conditions of use, the windings and insulation shall not reach a temperature liable adversely to affect the functioning of the meter.
Oznaczenia powinny być bezpośrednio widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne w normalnych warunkach użytkowania gazomierza.
These inscriptions must be directly visible, easily legible, and indelible under the normal conditions of use of the meter.
W normalnych warunkach użytkowania wszystkie wewnętrzne części urządzenia muszą być zabezpieczone przed wilgocią i kurzem.
For normal conditions of use, all the internal parts of the equipment must be protected against damp and dust.
Zapalniki muszą być zdolne do pewnego zapłonu i posiadać wystarczającą zdolność zapłonu we wszystkich normalnych przewidywalnych warunkach użytkowania.
Ignition devices must be capable of being reliably initiated and be of sufficient initiation capability under all normal, foreseeable conditions of use.
Zarządcy infrastruktury uwzględniają w warunkach użytkowania opłatę za trasy, które zostały przydzielone, lecz ostatecznie nie zostały wykorzystane.
Infrastructure managers shall include in their conditions of use a fee for paths that are allocated but ultimately not used.
W opinii tej panel uznał, iż rafinowany olej z nasion Allanblackia jest zdatny do spożycia przez ludzi w określonych warunkach użytkowania.
In the opinion the panel came to the conclusion that refined allanblackia seed oil is safe for human consumption under the specified conditions of use.
Przenośne odtwarzacze muzyczne są skonstruowane i produkowane w sposób gwarantujący, że w racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania są one z założenia bezpieczne i nie powodują uszkodzeń słuchu.
Personal music players shall be designed and manufactured in a manner that ensures that, under reasonably foreseeable conditions of use, they are inherently safe and do not cause hearing damage.
Pojazdy z zawieszeniem umożliwiającym regulację ich prześwitu należy badać w zwykłych warunkach użytkowania z prędkością 50 km/h, jak zostało określone przez producenta pojazdu.
Vehicles with suspension enabling their ground clearance to be adjusted shall be tested under the normal conditions of use at 50 km/h as defined by the vehicle manufacturer.
Tego rodzaju testy ograniczałyby się zatem do określonych rodzajów taboru testowanego w "klasycznych" warunkach użytkowania.
Such tests would therefore be limited to certain types of rolling stock tested in 'classical' conditions of use.
Obecnie należy ustanowić ilościowe wymogi RDE w celu ograniczenia emisji z rury wydechowej we wszystkich normalnych warunkach użytkowania zgodnie z wartościami granicznymi emisji określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007.
It is now necessary to establish the quantitative RDE requirements in order to limit tailpipe emissions under all normal conditions of use pursuant to the emission limits set out in Regulation (EC) No 715/2007.
Widoczność ze stanowiska kierowcy powinna być taka, aby mógł on sterować urządzeniem i jego częściami w przewidzianych warunkach użytkowania, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa własnego i osób narażonych.
Visibility from the driving position must be such that the driver can in complete safety for himself and the exposed persons, operate the machinery and its tools in their intended conditions of use.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 122. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo