Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wchodzą w kontakt" na angielski

Wyszukaj wchodzą w kontakt w: Definicja Synonimy
come into contact
come in contact
yet in contact
zabawki, które wchodzą w kontakt z ustami lub skórą
toys that come into contact with the mouth or the skin
Wszystkie nieinwazyjne wyroby medyczne, które wchodzą w kontakt ze zranioną skórą:
All non-invasive devices which come into contact with injured skin:
Badamy kiedy dzikie zwierzęta wchodzą w kontakt z ludźmi.
We investigate when wild animals come in contact with humans.
Nakreślił scenariusz, w którym dwa plemiona wczesnych ludzi wchodzą w kontakt i rywalizują.
He wrote about the scenario in which two tribes of early humans would have come in contact and competition.
Proponowane ograniczenie powinno obejmować wyroby skórzane i wyroby zawierające skórzane części wykorzystywane przez konsumentów lub pracowników, które w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania wchodzą w kontakt ze skórą.
The proposed restriction should cover leather articles and articles containing leather parts used by consumers or workers, that under normal or reasonably foreseeable conditions of use come into contact with the skin.
nie wchodzą w kontakt ze zwierzętami parzystokopytnymi innymi niż te, które posiadają co najmniej ten sam status zdrowia;
come into contact with cloven-hoofed animals other than those that have at least the same health status;
wyraża zaniepokojenie, że tendencja coraz większego oddalania kontroli granicznych od granic geograficznych Unii utrudnia kontrolę sytuacji, gdy osoby ubiegające się o status uchodźcy oraz osoby wymagające ochrony międzynarodowej wchodzą w kontakt z władzami kraju trzeciego;
Is concerned that the trend towards conducting border checks further and further away from the Union's geographical borders is making scrutiny of what happens very difficult when persons seeking refugee status and persons who need international protection come into contact with the authorities of a third country;
Strażacy wchodzą w kontakt z dymem.
Firefighters get in contact with the air currents.
Szczególnie, gdy wchodzą w kontakt z czyjąś czaszką.
Especially when they come in contact with somebody's skull.
Jakby tajemniczość osoby, z którą wchodzą w kontakt i interakcję, pozwalała im być sobą trochę bardziej.
It's as though the mystery of the person they're interacting with and connecting allows them to be themselves just a bit more.
spaliny nie wchodzą w kontakt z materiałami włóknistymi;
the exhaust gas is not in contact with the fibrous materials;
W celu badania migracji z materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, płyny modelowe imitujące żywność odpowiadające danej kategorii żywności wybiera się w oparciu o tabelę 2 poniżej.
For testing migration from materials and articles not yet in contact with food the food simulants that corresponds to a certain food category shall be chosen according Table 2 below.
W przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, weryfikację zgodności z limitami migracji specyficznej przeprowadza się z zastosowaniem żywności lub płynów modelowych imitujących żywność określonych w załączniku III zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 sekcja 2.1 załącznika V.
For materials and articles not yet in contact with food verification of compliance with specific migration limits shall be carried out in food or in food simulants set out in Annex III in accordance with the rules set out in Chapter 2, Section 2.1 of Annex V.
Indywidualne przyporządkowanie płynów modelowych do żywności w celu badania migracji w przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością.
Specific assignment of food simulants to foods for migration testing of materials and articles not yet in contact with food
Płyn modelowy imitujący żywność, który oznaczony jest krzyżykiem w odpowiedniej podkolumnie kolumny 3, używany jest w trakcie badania migracji w przypadku materiałów i wyrobów, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością.
The food simulant for which a cross is contained in the respective sub-column of column 3 shall be used when testing migration of materials and articles not yet in contact with food.
Celem badania tolerancji miejscowej jest stwierdzenie, czy produkty lecznicze (zarówno substancje czynne jak i zaróbki) są tolerowane w miejscach ciała, które wchodzą w kontakt z produktem leczniczym, jako wynik jego podania w użyciu klinicznym.
The purpose of local tolerance studies is to ascertain whether medicinal products (both active substances and excipients) are tolerated at sites in the body, which may come into contact with the medicinal product as a result of its administration in clinical use.
Do celów wykazania zgodności materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żywnością, przyporządkowano płyny modelowe imitujące żywność wymienione w tabeli 1 poniżej.
For demonstration of compliance for plastic materials and articles not yet in contact with food the food simulants listed in Table 1 below are assigned.
W związku z tym części, które wchodzą w kontakt ze strumieniem technologicznym, są wykonane z odpowiednich materiałów (takich jak szkło, polimery fluoropochodnych węglowodorów, siarczan polifenolowy, sulfon polieterowy i grafit nasycony żywicą) lub zabezpieczone takimi materiałami.
Consequently, for those parts in contact with the process stream, the system is constructed of equipment made of or protected by suitable materials (such as glass, fluorocarbon polymers, polyphenyl sulfate, polyether sulfone, and resin- impregnated graphite).
I w czasie pracy nad 1123-4, w jakiś sposób wchodzą w kontakt także z nią, przypadkowo ją wchłaniając.
And then along the way while they were working with 1123-4... they somehow came in contact with it as well, accidentally ingested it.
Droga wpływa na wibrację powłoki opony, "efekt tuby" oraz na powodowany hałas, kiedy elementy bieżnika opony wchodzą w kontakt z jezdnią i opuszczają ją.
The road does influence the tyre envelope vibration, the horn effect and the noise generated when the tread elements enter and leave the contact patch.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo