Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wchodzić w życie" na angielski

Wyszukaj wchodzić w życie w: Definicja Synonimy
enter into force
come into force
Zmiany ADR, RID i ADN oraz odpowiadające im dostosowania załączników powinny wchodzić w życie jednocześnie.
Amendments to the ADR, RID and ADN and the corresponding adaptations to the Annexes should enter into force simultaneously.
Stwierdza się w niej, że uregulowania będą automatycznie wchodzić w życie, jeżeli państwa członkowskie nie dokonają na czas ich transpozycji.
It stipulates that rules will enter into force automatically if Member States do not transpose them in time.
W związku z faktem, że okres, który ma być zmieniony, rozpoczyna się 1 w rześnia, niniejsze rozporządzenie musi niezwłocznie wchodzić w życie.
As the period to be amended begins on 1 September, this Regulation must enter into force immediately.
Bez uszczerbku dla postanowień art. 7, żadne zmiany w niniejszej umowie nie mogą wchodzić w życie przez okres pięciu lat od wejścia w życie niniejszej umowy.
Without prejudice to Article 7, no change in this Agreement may enter into force until a period of five years has elapsed from the date on which the Agreement enters into force.
Te zmiany nie powinny wchodzić w życie ani w roku 2009, ani kiedykolwiek, i mówię to jako przedstawiciel grupy, która sobie spokojnie poradzi także wtedy, gdyby te zmiany weszły w życie.
These changes should not enter into force either in 2009 or at any time, and I am saying this as representative of a group that would manage perfectly well even if these changes were to be introduced.
Dla dochowania nieprzekraczalnego terminu określonego w art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, obecne rozporządzenie powinno wchodzić w życie z dniem jego publikacji,
In order to meet the deadline set out in Article 11(9) of the basic Regulation, the present Regulation should enter into force on the day of its publication,
Poprawki do załączników A i B do Protokołu będą przyjmowane i będą wchodzić w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 20, pod warunkiem że poprawki do załącznika B będą przyjmowane tylko za zgodą zainteresowanej Strony wyrażoną na piśmie.
Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amendment to Annex B shall be adopted only with the written consent of the Party concerned.
Jednakże każde takie włączenie produktów będzie wchodzić w życie na początku roku umownego, a szczegóły będą notyfikowane TMB przynajmniej na trzy miesiące wcześniej w celu rozesłania ich wszystkim Członkom.
However, any such integration of products shall take effect at the beginning of an agreement year, and details shall be notified to the TMB at least three months prior thereto for circulation to all Members.
Moim zdaniem przepisy szkodliwe dla zakładowych systemów emerytalnych, które udało się z powodzeniem wdrożyć w wielu europejskich krajach, nie powinny wchodzić w życie na szczeblu europejskim.
In my opinion, regulations jeopardising occupational pension systems that have been successfully implemented in many European countries should not be enacted at European level.
Parlament Europejski dał "zielone światło" co do pakietu wniosków legislacyjnych na początku kwietnia, a środki uwzględnione w pakiecie zaczęły wchodzić w życie już pod koniec maja.
The European Parliament gave its "green light" for the legislative package in the beginning of April and the measures stipulated in it started to take effect already in the end of May.
Nowe umowy o stowarzyszeniu eurośródziemnomorskim zaczynają wchodzić w życie, a ich przygotowanie, jak również ich zastosowanie, wymagają znacznych wysiłków dostosowawczych ze strony partnerów śródziemnomorskich.
New Euro-Mediterranean Association Agreements are now starting to come into force and their preparation and implementation require important adjustment efforts by the Mediterranean partners.
Jednakże biorąc pod uwagę inwestycje już przeprowadzone w KTZ na podstawie obowiązujących przepisów od 1991 r., takie wyłączenie powinno wchodzić w życie stopniowo.
However, taking into account the investments already made in the OCTs on the basis of the rules in force since 1991, such exclusion should enter into force in a progressive way.
Mniej więcej w tym czasie jak prawa Jima Crow zaczęły wchodzić w życie na początku lat sześćdziesiątych.
Right about the time that Jim Crow was breaking up... back in the early '60s... somebody asked old man Stryker... they say, Stryker...
Jest obalenie prawa które nie może wchodzić w życie,
under our form of government, - is to abolish a law which cannot be enforced,
Podwyżka wynagrodzenia obejmująca stanowiska pracownic na urlopie macierzyńskim powinna wchodzić w życie automatycznie, bez potrzeby przerywania urlopu macierzyńskiego wyłącznie w celu otrzymania wyższego wynagrodzenia, a następnie powrotu na urlop.
If there is a wage increase for the position of workers on maternity leave, it should come into force automatically for them, so they will not have to interrupt their maternity leave just to get the higher salary and after that resume the leave.
"nasz rząd,"Jest obalenie prawa, które nie może wchodzić w życie, "Prawa, którego obywatele naszego kraju nie chcą widzieć..."
That being so, the orderly thing to do, under our form of government, is to abolish a law which cannot be enforced, a law which the people of the country do not want enforced!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo