Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wejściowego" na angielski

input
entrance
Wartości natężenia oświetlenia należy uzyskać przez zmianę napięcia wejściowego reflektora.
Illuminance values shall be obtained by varying the input voltage of the lamp.
W zasadzie zegar sygnału wejściowego nie ma znaczenia.
We actually pay no attention to the clock on the input signal.
Apartament składa się z sypialni, pomieszczenia dziennego i holu wejściowego.
The suite has a bedroom, living room and an entrance hall.
Wokół budynków zaprojektowano układ chodników i schodów zewnętrznych umożliwiających dostęp do lokali usługowych, głównego holu wejściowego oraz do pomieszczeń pomocniczych.
Around the buildings there is a designed system of pavements and staircases to access external commercial premises, the main entrance hall and auxiliary rooms.
Moc znamionową lamp mierzy się dla ich nominalnego napięcia wejściowego.
The rated power of the lamps is measured at their nominal input voltage.
Alternatywna widoczna nazwa zastępcza. Proszę podać jedną dla każdego pliku wejściowego.
Alternative visible name replacement. Supply this once for every input.
0.28 µV równoważnego szumu wejściowego, IHF ważone.
0.28 µV equivalent input noise, IHF weighted.
CECHY: Automatic Clip Limiter. (Dostosowywanie się wzmocnienia stopnia końcowego do amplitudy sygnału wejściowego.
Automatic Clip Limiter. (Adjusts the final amplification level to the amplitude of the input signal.
Są wyposażone w precyzyjny regulator, który utrzymuje ciśnienie wyjściowe na stałym poziomie, bez względu na wahania ciśnienia wejściowego.
They feature a precision regulator that holds output pressure consistently, regardless of input pressure fluctuations.
Dzięki unikalnym własnościom materiału wejściowego lina ta jest zdolna wytrzymywać temperatury nawet 380 ºC.
Thanks to the excellent properties of the input material, this rope is able to resist to temperatures up to 380 ºC.
Purcell cały czas monitoruje wybrane wejście cyfrowe i może wyświetlać ile bitów sygnału wejściowego jest tak naprawdę aktywne.
The Purcell constantly monitors the selected digital input and is able to display how many bits in the input signal are actually active.
Rodzaj pliku wejściowego jest rozpoznawany automatycznie.
The detection of the input format is automatic.
Maksymalną podstawą układu wejściowego jest 16.
The maximum input base is 16.
W zasadzie nie przykładamy wagi do zegara sygnału wejściowego.
We actually pay no attention to the clock on the input signal.
Nazwa - odnosi się do standardowego strumienia wejściowego.
A file name of - refers to the standard input stream.
Dlatego, tworzę tymczasową kopię pliku wejściowego i na niej robię wszystkie zmiany przed przekazaniem go programowi nsgmls do przetwarzania.
For that, I make a temp copy of the input file and do all the changes I want to this before passing it to nsgmls for parsing.
Wyłącza normalne wyjście; zamiast niego dla każdego pliku wejściowego wypisuje liczbę pasujących linii.
Suppress normal output; instead print a count of matching lines for each input file.
Zwraca z powrotem linię dokumentu wejściowego i jej odnośnik.
Unshifts a line of the input document and its reference.
Jest używany do tworzenia pola wejściowego wraz z etykietą.
This is used to create an input field together with its label.
Zakres napięcia wejściowego modułu wynosi od 0 V do 10 V prądu stałego.
The module has an input voltage range from 0 up to 10 V DC.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 205. Pasujących: 205. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo