Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wejdzie w kontakt" na angielski

Wyszukaj wejdzie w kontakt w: Definicja Synonimy
come into contact
comes into contact
Jeśli bawełna lub len wejdzie w kontakt z olejem roślinnym, bakterie rozkładają tkaninę, a jeśli ciepło nie ma ujścia następuje spontaniczne zapalenie.
If cotton or linen come into contact with vegetable oil, Bacteria decomposes the fabric, And if the heat can't escape, you get spontaneous combustion.
Jeśli wejdzie w kontakt z powietrza eksplodować.
If it comes into contact with air it will explode.
Wszystko co wejdzie w kontakt z atmosferą Voyagera, zostaje zarażone.
As soon as anything comes into contact with Voyager's atmosphere, it's affected.
Ale powinna pani o ludzi, z którymi wejdzie w kontakt.
Care about the people you come in contact with.
Każdy mężczyzna, z którym wejdzie w kontakt, może być zagrożony.
Because any male she comes in contact with Could be in mortal danger.
Jeśli wejdzie w kontakt z powietrza eksplodować.
I'm looking forward to something in them?
Czy wie pan, co się stanie, jak substancja wejdzie w kontakt z powietrzem?
Do you have any idea what would happen if the substance comes into contact with the air?
"ekspozycja" dotyczy tego, co dzieje się z substancją po jej wyemitowaniu czy to do szerszego środowiska, lub tego, czy substancja może być potencjalnie wdychana lub wejdzie w kontakt ze skórą członka personelu.
"exposure" is concerned with what happens to a substance after it has been emitted, whether this is into the wider environment or whether the substance can be potentially inhaled or come in contact with the skin of a member of the workforce.
Jeżeli jakakolwiek ilość preparatu wejdzie w kontakt ze skórą należy zmyć ją bieżącą wodą.
If any of the product comes into contact with the skin then it should be washed off straight away.
Narrator: Siatkowy ekran umieszczony z przodu łodzi podwodnej wejdzie w kontakt z delikatnymi stworzeniami głębokiego oceanu.
(Video) Narrator: In front of the sub, a mess screen will come into contact with the soft-bodied creatures of the deep sea.
A kiedy ten z kolei wejdzie w kontakt z tlenem, może to założycie, tworzy reakcję chemiczną, której efektem jest... bomba.
And when that comes into contact with oxygen - you may want to put those on for this - creates a chemical reaction that is, well... the bomb.
Jeśli jakakolwiek ilość produktu wejdzie w kontakt ze skórą, to powinna ona zostać niezwłocznie zmyta.
So when receiving any other treatment please tell the health professional that you are using DuoTrav.
Zwolna, gdy tylko twe ramię wejdzie w kontakt z tlenem, stanie się...
Your arm is slowly combining with the oxygen in the air, and before long...
Jeżeli osoba przypadkowo wejdzie w kontakt z substancją czynną szczepionki, należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną i pokazać lekarzowi ulotkę dla pacjenta lub etykietę produktu.
In the event of human exposure to the active substance of the vaccine, seek medical advice immediately and show the package leaflet or the label to the doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo