Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wewnątrz wspólnoty" na angielski

Wyszukaj wewnątrz wspólnoty w: Definicja Synonimy
intra-Community
intracommunity
within the Community
in the Community
inside the Community
W sektorze cukru zachodzi duża wymiana handlowa wewnątrz Wspólnoty.
Intra-Community trade is important in the sugar sector.
Spełnione jest zatem kryterium wpływu na handel wewnątrz Wspólnoty.
The criterion of affecting intra-Community trade is therefore fulfilled.
zwolnienie uzyskane dla dostaw i nabywania wewnątrz Wspólnoty metali nieżelaznych.
an exemption for the supply and intracommunity acquisition of non-ferrous metals.
Solidarność wewnątrz wspólnoty zapewniona zostanie poprzez porozumienie pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi za zgodą zainteresowanych stron.
Solidarity within the community will be assured by an agreement between Member States with the consent of stakeholders.
Dane statystyczne obejmują całość wyładunków na terytorium kraju wewnątrz Wspólnoty.
The statistical data shall cover total landings on national territory within the Community.
Art. 49 Traktatu ustanawia swobodę świadczenia usług wewnątrz Wspólnoty.
Article 49 of the Treaty establishes the right to provide services within the Community.
W procesie przeglądu zasięga się opinii producentów z państw trzecich i wewnątrz Wspólnoty oraz ekspertów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.
In the review process the opinions of producers both in third countries and within the Community and of civil society experts shall be solicited.
Takie wspólne rozpoznanie jest potrzebne, choćby ze względu na ogromną migrację wewnątrz Wspólnoty.
This common diagnosis is necessary, if only because of the huge migration taking place within the Community.
Korzystanie z zezwolenia nie narusza innych formalności dotyczących przepływu towarów wewnątrz Wspólnoty.
The use of a licence shall be without prejudice to any other formalities relating to the movement of goods within the Community.
Niniejsze rozporządzenie dotyczy dostępu do tras wewnątrz Wspólnoty dla regularnych i nieregularnych usług lotniczych.
This Regulation concerns access to routes within the Community for scheduled and non-scheduled air services.
b) ryzyko jest umiejscowione wewnątrz Wspólnoty;
(b) the risk is situated within the Community;
Zezwala się na operacje przekazywania żywności wewnątrz Wspólnoty wskazane w załączniku II.
The intra-Community transfer operations listed in Annex II are hereby authorised.
W rozszerzającym się środowisku sieciowym istniejące różnice między środkami technologicznymi mogłyby doprowadzić wewnątrz Wspólnoty do niezgodności systemów.
In an increasingly networked environment, differences between technological measures could lead to an incompatibility of systems within the Community.
swobodny przepływ pracowników wewnątrz Wspólnoty stanowi prawo podstawowe ustanowione w Traktacie;
Whereas freedom of movement for workers within the Community constitutes a fundamental right established by the Treaty;
Kluczowy element systemu Intrastat polega na wykorzystaniu informacji o podatku od wartości dodanej w transakcjach wewnątrz Wspólnoty.
A key element of the Intrastat system consists in the use of value added tax information on intra-Community transactions.
Należy możliwie najbardziej złagodzić obciążenia podmiotów gospodarczych wewnątrz Wspólnoty, poprzez zwolnienie ich z obowiązków statystycznych lub uproszczenie procedur.
The burden on intra-Community operators must be lightened as much as possible, either by exempting them from statistical obligations or by simplifying procedures.
występowanie różnic we wdrażaniu powyższej polityki może utrudniać handel wewnątrz Wspólnoty;
whereas the existence of disparities in the implementation of these policies may hinder intra-Community trade;
Państwa Członkowskie powinny ułatwiać transgraniczny transport odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych wewnątrz Wspólnoty w celu ich zniszczenia lub regeneracji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.
Member States should facilitate the cross-border shipment of recovered fluorinated greenhouse gases for destruction or reclamation within the Community in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste.
Ponadto także środki pomocowe na rzecz eksportu pozawspólnotowego mogą wpływać na handel wewnątrzwspólnotowy i zakłócać konkurencję wewnątrz Wspólnoty [6].
Moreover, even aid for extra-Community export activities may affect intra-Community trade and distort competition within the Community [6].
Wszelkie odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 25-33 wymagają, w przypadku handlu wewnątrz Wspólnoty, dodatkowych świadectw wystawionych przez właściwy organ.
Any derogation from the prohibitions provided for in Articles 25 to 33 requires, in the case of intra-Community trade, additional certification by the competent authority.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 273. Pasujących: 273. Czas odpowiedzi: 367 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo