Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wezwać do" na angielski

Wyszukaj wezwać do w: Definicja Synonimy
call for
called upon to
urged to
invite
call on
subpoena
called for
told to
asked to
Musimy również wezwać do natychmiastowego stosowania rezolucji UE.
We must also call for the immediate application of the UN resolution.
Chcę potępić aresztowanie Ai Weiwei i wezwać do natychmiastowego jego wypuszczenia.
Mr President, I condemn the arrest of Ai Weiwei and call for his immediate release.
Dlatego też Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii należy wezwać do podjęcia odpowiednich działań, jeżeli chce ona, by plany na przyszłość szybko się ziściły.
Thus, the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be called upon to act, if it wants a future soon.
Wszystkie represyjne środki należy potępić, zaś władze białoruskie wezwać do natychmiastowego zaprzestania wszelkich form prześladowań, zastraszania i gróźb stosowanych wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego.
All repressive measures must also be condemned and the Belarusian authorities urged to cease immediately all forms of persecution, intimidation and threats against civil activists.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, aby wezwać do ulepszenia środków monitorowania i zapobiegania chorobom, a także do uwzględnienia najsłabszych grup.
I voted for this resolution to call for an improvement in monitoring and preventive measures against diseases, as well as for attention to be focused on the vulnerable groups.
Po trzecie sprawozdawczyni jest przekonana, że Parlament powinien wezwać do uproszczenia rozporządzeń w sprawie zmiany pozwoleń.
Thirdly, the draftswoman believes Parliament should call for the simplification of the Variations Regulations.
Unia Europejska powinna wezwać do wznowienia prac obu izb parlamentu, które zostały zawieszone przez nowy reżim.
The European Union should call for a renewal of the work of both houses of parliament, which have been suspended by the new regime.
Powinniśmy zachować się w tej sprawie uczciwie i wezwać do zniesienia kontyngentów.
We should be honest here and call for its removal.
Chciałabym wezwać do usunięcia wszystkich przeszkód prowadzących do niewypłacalności stowarzyszeń nienastawionych na zysk i władz lokalnych i uniemożliwiających wdrażanie kolejnych projektów.
I would call for the removal of all obstacles that lead to the insolvency of non-profit-making associations and local authorities, thus making the implementation of further projects impossible.
Następnie powinien wezwać do otwartej i szeroko zakrojonej debaty na temat przyszłości Pakistanu.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.
Należy zatem wezwać do wpłacenia wkładów w ramach 10. EFR.
Therefore, a call for funds under the 10th EDF should be made.
Musimy pójść dalej i wezwać do zawieszenia umowy, jeżeli przedstawione w niej zasady są łamane.
We must go further and call for the suspension of the agreement if the principles set out are infringed.
Po drugie, powinniśmy wezwać do nadania nowej dynamiki zahamowanemu procesowi na Cyprze.
Secondly, we should call for new momentum on the stalled situation in Cyprus.
Należy wezwać do zrobienia kolejnych kroków, ponieważ stawką jest wiarygodność i widoczność działań europejskich w życiu codziennym.
It must call for others, because the credibility and visibility of European action in day-to-day life are at stake.
Światowy Dzień Gruźlicy, który dziś przypada, daje sposobność ku temu, aby wezwać do wzmocnienia dialogu politycznego oraz do zaangażowania rządów i społeczeństwa obywatelskiego w tę sprawę.
World Tuberculosis Day, which takes place today, is an occasion to call for the strengthening of political dialogue and the involvement of governments and civil society in this cause.
Po raz kolejny jednak powinniśmy wezwać do położenia większego nacisku na osiąganie konkretnych rezultatów w terenie i włączenie praw człowieka w nurt działań całego systemu Unii Europejskiej.
Once again, however, we should call for more emphasis on the delivery of concrete results on the ground and of mainstreaming of human rights throughout the whole European Union system.
Panie Przewodniczący, poparłem dzisiejszą rezolucję, ponieważ uważam, że należy surowo potępić przemoc w Zimbabwe, zwiększyć sankcje i wezwać do nieuznawania reżimu Mugabe.
Madam President, I supported today's resolution because I think that we must be tough on violence in Zimbabwe, increase sanctions and call for recognition of the Mugabe regime to be withdrawn.
Po drugie, UE powinna wezwać do zakazu eksportu broni ze wszystkich państw członkowskich UE do tych trzech krajów.
Secondly, the EU should call for a ban on arms exports from all EU Member States to those three countries.
Nadszedł teraz czas, by Europejczycy wyciągnęli naukę z tych wydarzeń i by wezwać do radykalnych reform w zakresie sprawowania rządów w Europie.
The time has now come for Europeans to learn lessons from these events and to call for radical reforms of European governance.
Komitet ONZ ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa głosował 122 głosami za, 6 przeciw, przy 35 wstrzymujących się, aby wezwać do sporządzenia sprawozdania w sprawie szkodliwych skutków użycia broni i amunicji zawierających zubożony uran.
The UN Disarmament and International Security Committee voted by 122 to 6, with 35 abstentions, to call for a report on the harmful effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo