Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wezwanie do działania" na angielski

Wyszukaj wezwanie do działania w: Definicja Synonimy
call to action
call for action
To byłby punkt wyjścia dla racjonalnej reformy budżetowej, a także wezwanie do działania dla pani, pani komisarz.
This would be a starting point for rational budgetary reform, and it is also a call to action for you, Commissioner.
Jego skutki dla zdrowia osób mieszkających lub znajdujących się w pobliżu tras tranzytowych są udokumentowane i stanowią dla nas wezwanie do działania.
Health impacts along transit routes have been documented and that is our call to action.
Tak właśnie Komisja Europejska powinna rozumieć wystosowane przez Parlament Europejski wezwanie do działania.
This is how the European Commission needs to understand this call for action by the European Parliament.
Nasze wezwanie do działania odnosi się także do prezydencji słoweńskiej.
Our call for action on this issue also extends to the Slovenian Presidency.
Popieram wezwanie do działania zarówno ze strony Komisji, jak i państw członkowskich.
I support the call for action from both the Commission and the Member States.
Czy może też chcemy czekać na kolejne kryzysy, aż usłyszymy ponowne wezwanie do działania na szczeblu europejskim?
Or do we have to wait for further crises before we hear the call for action at European level again?
Wezwanie do działania: zwiększyć pewność prawną w stosunku do usług publicznych
Call for Action: greater legal certainty for public services
I jest to wezwanie do działania aby zrobić coś odważnego przeciwko temu problemowi.
It's a call to action to do something pretty courageous against this problem.
Zwykłe wezwanie do działania to jednak określenie zbyt ogólnikowe.
However, simply calling for action is too vague.
Rzeczywiste uśpione komórki ewolucji, czekają na wezwanie do działania przez zmiany w otoczeniu lub okoliczności.
Veritable sleeper cells of evolution, Waiting to be called to action by a change in environment or circumstance.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Usłyszeli Państwo bardzo wyraźne przesłanie ze strony Parlamentu - wezwanie do działania, do interwencji Komisji.
Mr President, Commissioner, you have heard a very clear message from this Parliament, a request for the Commission to act, to intervene.
W swoim komunikacie "Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków: Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych" [6] Komisja zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia gwarancji dla młodzieży i inwestowania w młodych ludzi.
In its Communication Working together for Europe's young people: A call to action on youth unemployment [6], the Commission encourages Member States to implement the Youth Guarantee and to invest in young people.
To wezwanie do działania.
This is a call to arms.
To było wezwanie do działania.
That was a call to action.
To chyba wezwanie do działania.
That sounds like an action order.
Chciałbym zakończyć słowami, które można naprawdę odczytać jako wezwanie do działania, prawda.
So I'd just like to end by saying, you can really view this as a call to action.
Chciałbym zakończyć słowami, które można naprawdę odczytać jako wezwanie do działania, prawda. Connexions i otwarta zawartość jest całkowicie na temat dzielenia się wiedzą.
So I'd just like to end by saying: you can really view this as a call to action. Connexions and open content is all about sharing knowledge.
Ma to być wezwanie do działania, bo odpowiedzią nie może być brak ulepszeń, brak parków, sklepów czy komunikacji miejskiej.
This should be a call to action, because the answer can't be to not improve communities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 35 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo