Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wiąże się z" na angielski

Wyszukaj wiąże się z w: Definicja Synonimy
relate to
bind to
is linked to binds to comes with
is associated with
is related to
are linked to
has to do with
involve implies entail relates to
requires
is bound

Sugestie

Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem podejścia dwuetapowego.
This change is linked to the introduction of a two step approach.
Różnica w stosowaniu tych dwóch postanowień wiąże się z obszarami zastosowania oraz wielkością dopuszczalnej pomocy.
The difference in the application of these two Articles is linked to the areas where they apply and the admissible aid intensities.
Zwiększenie europejskiej wartości dodanej obu funduszy strukturalnych wiąże się z postępem w osiąganiu synergii między działaniami gospodarczymi i społecznymi.
The enhancement of the European added value of both structural funds is linked to the progress in achieving synergy between economic and social intervention.
Zagrożenie to wiąże się z podobnymi niedociągnięciami w przepisach UNFCCC/LULUCF.
This threat is linked to similar deficiencies in UNFCCC/LULUCF provisions.
Postawa technologii wiąże się z utrzymaniem wysokiego standardu życia.
The whole basis of the technology is to maintain a high standard of living.
Każda operacja wiąże się z ryzykiem.
Whenever you do surgery there is a risk.
Trzecia sprawa wiąże się z godzeniem życia prywatnego i zawodowego.
The third issue is related to reconciliation between private and professional life.
Obowiązkowa opinia Komisji wiąże się z dodatkową biurokracją.
A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.
Jednak wykorzystywanie narządów do przeszczepów wiąże się z ryzykiem.
Risks however are associated with the use of organs in transplantation.
Zamawianie sprzętu z wyprzedzeniem wiąże się z istotnym ryzykiem finansowym.
The advance procurement of equipment is considered to entail important financial risks.
Choroba nie zawsze wiąże się z wcześniejszą antybiotykoterapią.
The disease is not always associated with previous antibiotic use.
Wprowadzenie rynku wewnętrznego wiąże się z rozszerzeniem różnorodności podaży.
The completion of the internal market means a wide range of choice.
Wszystko wiąże się z tym miejscem.
Everything we've seen ties into this place.
Wszystko to wiąże się z czasem jej produkcji.
So all of that has to do with how long it takes to make something produce.
Jednocześnie wiąże się z nią większe ryzyko dla przedsiębiorstwa.
At the same time, it results in more risk for the company.
Cel naszej wizyty wiąże się z tamtymi czasami.
Look, the reason we're here goes back to those days.
Mam nadzieję, że wiąże się z melasą i nauczycielem.
Hopefully it involves treacle and a headmaster.
Lindsay, w twojej skrytce jest wszystko, co wiąże się z relaksem.
Lindsay, your showcase is all about relaxation.
Poza tym wiąże się z nim wiele bolesnych wspomnień.
And honestly, it has a lot of memories and it's painful to be here.
Jakiś scenariusz, który nie wiąże się z narażaniem mojej kasy.
Whatever scenario doesn't involve risking my money.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2058. Pasujących: 2058. Czas odpowiedzi: 159 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo