Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "więcej" na angielski

Zobacz także: mniej więcej coraz więcej
Wyszukaj więcej w: Definicja Synonimy

Sugestie

2695
1492
wiecej 1410
Nigdy więcej Rabbi, nigdy więcej...
Never again, Rabbi, never again.
Nigdy więcej, obiecuję, nigdy więcej.
Never again, I promise, never again.
Nie będę więcej ignorować ludności Alaski.
I am not going to ignore the people of Alaska anymore.
Właśnie tutaj potrzebujemy nieco więcej deklaracji finansowych.
That is where we need a little bit more in the financial declarations.
Wracam do biura przygotować więcej świadków.
I'm heading back to the office to prep more witnesses.
Podczas następnej próby poświęcimy więcej uwagi rytmowi.
We will give more attention to the rhythmic patterns during our next rehearsal.
Według Potrójnego Zagrożenia, zrobiłeś więcej.
According to the triple threats, you did more than that.
Mieszkańcy tej okolicy, zapłaciliby więcej.
Residents of this neighborhood, they'd pay a bit more.
Ma 60 koni więcej niż standardowa, więcej prędkości, więcej brutalności.
It has 60 more horsepower than the standard, more speed, more violence.
Potrzebujemy więcej inwestycji, większej otwartości, więcej pomocy i więcej polityki eurośródziemnomorskiej.
What we need is more investment, more openness, more aid and more of a Euro-Mediterranean policy.
Nigdy więcej bólu, nigdy więcej Currahee, nigdy więcej kpt.
No more pain, no more Currahee. No more captain Sobel.
Mieli... więcej ludzi, więcej broni... więcej żywności i więcej szczęścia.
They had more... more men, more guns, more food, more luck.
Mamo, więcej, więcej, więcej, więcej.
Mom, more, more, more, more.
A potem więcej rzeźbienia, więcej, więcej, i jeszcze więcej.
And then more sculpting, and then more sculpting, and then more sculpting, and then more sculpting.
Więcej hoteli, więcej turystów więcej świeżej krwi.
More hotels, more tourists, more fresh blood.
Więcej władzy, więcej pieniędzy, więcej błyskotek.
More - More power, more money, more bling.
Ale nawet Bóg chce więcej doświadczać więcej, dawać.
But even God wants more- to experience more, to give.
Z każdym zadaniem dostajesz więcej i więcej.
With each task, you get more and more.
Im więcej wydasz, tym więcej zaoszczędzisz.
Well, the more you spend, the more you save.
Im więcej wydam, tym więcej zaoszczędzę.
Well, the more you spend, the more you save.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102937. Pasujących: 102937. Czas odpowiedzi: 198 ms.

wiecej 1410

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo