Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wiadomość tekstowa" na angielski

Wyszukaj wiadomość tekstowa w: Definicja Synonimy
text message
Wiadomość tekstowa nr 1.
Text message number one.
Wiadomość tekstowa z Cindy Straussa.
Text message from Cindy Strauss.
Wiadomość tekstowa pozwala na wprowadzenie treści wiadomości (która może zawierać wiele linii) w oknie edycyjnym.
Text message in order to enter an alarm message text (which may include newlines) in the edit box.
Dostaliśmy odpowiedzi, w momencie kiedy przybyła do nas wiadomość tekstowa.
We got our answer when a text message arrived.
Właśnie dotarła do mnie wiadomość tekstowa, że niektóre wersje językowe porozumienia w sprawie SWIFT zostały już opublikowane.
I have just been informed by text message that some language versions of the SWIFT agreement have already been published.
bezprzewodową transmisję i odbiór obrazów lub innych danych (takich jak SMS (krótka wiadomość tekstowa), MMS (wiadomość multimedialna), e-mail: itp.),
wireless transmission and reception of images or other data (such as SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail, etc.);
Ostrzeżenie? ...wiadomość tekstowa!
Advertising, sir? ...the text message!
Rachunki telefoniczne milionów europejskich obywateli mogą spaść lub może stać się coś odwrotnego: z uwagi na to, że wiadomość tekstowa będzie kosztować jedynie 11 centów, ludzie będą wysyłać je przez cały dzień i wydadzą taką samą kwotę jak wcześniej.
Millions of European citizens' telephone bills could go down, or, on the other hand, just the opposite may happen: given that a text message would only cost 11 cents, people could be texting all day long and end up spending the same amount.

Pozostałe wyniki

General Kirby, mamy wiadomośc tekstową.
General Kirby, we have your message on the teletype.
Naciśnij 2, aby wysłać wiadomość tekstową.
Press 2 for a text message.
Mój siostrzeniec wysłał mi wiadomość tekstową.
My nephew sent me text message.
Sierżant sztabowy Sorrow zostawił nam wiadomość tekstową... z grobu.
Staff Sergeant Sorrow was leaving us a text message... from the grave.
Możesz rozesłać wiadomość tekstową na całą sieć Gigster?
Can you send a clear text message over the whole GIGSTER network?
Zamierzam wysłać wiadomość tekstową z twojego telefonu, mówiącą, że coś poszło nie tak.
I'm going to send a text message from your phone, saying something's gone wrong.
Proponujemy informacyjny system zachęt SMS, za pomocą którego konsumenci po zarejestrowaniu się w sieci automatycznie otrzymają wiadomość tekstową sms ze skrótową informacją.
We are proposing a "push" SMS information system, whereby consumers will automatically receive an SMS with abridged information once they register on a network.
Wszystkie telefony i pagery otrzymały tą samą wiadomość tekstową o 21:33.
okay, all the phones and pagers received the same text message last night at 9:53 P.M.
"poczta elektroniczna" oznacza wiadomość tekstową, głosową, dźwiękową lub obrazkową wysłaną za pośrednictwem publicznej sieci łączności, która może być przechowywana w sieci lub terminalu odbiorcy do chwili jej odebrania przez odbiorcę.
"electronic mail" means any text, voice, sound or image message sent over a public communications network which can be stored in the network or in the recipient's terminal equipment until it is collected by the recipient.
Wiadomość SMS oznacza wiadomość tekstową w ramach usługi Short Message Service i różni się wyraźnie od innych wiadomości, takich jak wiadomości MMS lub wiadomości poczty elektronicznej.
An SMS message is a Short Message Service text message and is clearly distinct from other messages such as MMS messages or e-mails.
Nie odbiera telefonów, wręczył swoją rezygnację na uniwersytecie i wysłał mi wiadomość tekstową: "Uciekam."
I mean, he's not answering his phone, he handed in his resignation and he sent me a text that said, "I'm running away."
"wiadomość SMS" oznacza wiadomość tekstową w ramach usługi Short Message Service, złożoną głównie ze znaków alfabetycznych lub numerycznych, którą można przesyłać między numerami w sieci ruchomej lub stacjonarnej przyznanymi zgodnie z krajowymi planami numeracyjnymi;
'SMS message' means a Short Message Service text message, composed principally of alphabetical and/or numerical characters, capable of being sent between mobile and/or fixed numbers assigned in accordance with national numbering plans;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo