Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "widz" na angielski

Wyszukaj widz w: Definicja Synonimy
viewer
audience member
spectator
bystander
onlooker
who watches
Tworzę więc prace, które widz sam uzupełnia.
So I'm creating a piece that the viewer is completing themselves.
Wiem to, ale przeciętny widz nie jest tak zorientowany.
I know that, but the average viewer isn't that knowledgeable.
Widz: Jakie czynniki decydują o dlugości trwania pandemii?
Audience member: What factors determine the duration of a pandemic?
Na ławce w parku z Rafa, byłem jak widz w pierwszym rzędzie...
As I was sitting in the park near Rapha, I was like a spectator in the front row.
Zanim przekazane zostaną z rzędu do rzędu, widz następnemu widzowi, Nim, wyświechtane, zużyte, wielkości znaczka pocztowego, wrócą do kabiny projekcyjnej.
Before they had been relayed back from row to row, spectator to spectator, until, worn out, the size of a postage stamp, they returned to the projectionist's cabin.
W tym tygodniu bystrooki widz zauważył ten prześmieszny nagłówek.
This week, one eagle-eyed viewer spotted this hilarious headline.
Dlatego, jeśli chcesz by widz, poczuł się choć odrobinę smutny ty sam musisz płakać nad tą fotografią...
That's why, if you want the viewer to feel a little sad, you yourself must weep over the photo...
Dzięki temu widz musiałby naprawdę dojść do tego, na co patrzy.
so the viewer would have to really figure it out what one he was looking.
Wiesz że, nasz przeciętny widz jest 50-letnim białym facetem, który zarabia 100,000 dolarów rocznie?
You know, our average viewer is a 50-year-old white guy who makes $100,000 a year?
Zakaz ukrytego handlowego przekazu audiowizualnego nie powinien dotyczyć przypadków, gdy lokowanie produktu jest dozwolone prawnie w ramach niniejszej dyrektywy - kiedy to widz został odpowiednio poinformowany o zastosowaniu lokowania produktu.
The prohibition of surreptitious audiovisual commercial communication should not cover legitimate product placement within the framework of this Directive, where the viewer is adequately informed of the existence of product placement.
On nigdy nie może zasugerować, że widz nie wie wszystkiego i że ona może być niewinna.
He can't ever imply that the viewer doesn't already know everything and that she might be innocent.
Widz miał przenieść swoje problemy na inną osobę... w tym przypadku, na Justina.
[Groans] The viewer was supposed to project their problems on a person... in this case, Justin.
Wstaw "widz".
Put "spectator".
Co twój widz o tym myśli?
What would your viewer think?
To nasz pierwszy widz.
That's our first viewer.
Długofalowa prokrastynacja sprawia, że czują się jak widz we własnym życiu.
It's that long-term procrastination has made them feel like a spectator, at times, in their own lives.
Nasz widz sfilmował meksykańską żabę bazyliszkowatą ze Sri Lanki! W naszym South Park!
We've just received a tape from another viewer who filmed the Mexican Staring frog of Southern SriLanka right here in South Park.
Jako widz potrzebujesz mądrości dla przyjemności...
You need wisdom to treat as a viewer.
Czuję się winny jako widz... a jeszcze bardziej jako ksiądz.
I feel guilty like witness and even more as priest.
Jest tu jako widz czy uczestnik?
ls he here as a mere spectator or is he competing?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 117. Pasujących: 117. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo