Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wiedza ogólna" na angielski

Wyszukaj wiedza ogólna w: Definicja Synonimy
general knowledge
Wiesz, to podlega pod kategorię "wiedza ogólna".
I mean, that just falls under "general knowledge".
wiedza ogólna dotycząca terminologii lotniczej, teorii lotu, rozmieszczenia pasażerów, meteorologii i obszarów lotów;
general knowledge of relevant aviation terminology, theory of flight, passenger distribution, meteorology and areas of operation;
To jest, panie i panowie, wiedza ogólna!
That, ladies and gentlemen, is general knowledge!
wiedza ogólna o statku powietrznym, oraz
Aircraft general knowledge, and
Jego funkcje motoryczne i wiedza ogólna są nietknięte.
His motor skills and cognitive memories are intact.
Jej wiedza ogólna jest nietknięta, ale nie zachowała osobistych wspomnień.
Her general analysis is intact But not stored in her personal memories
organizatorzy projektów złożą wiążące oświadczenie, że wiedza ogólna uzyskana w zakładzie demonstracyjnym zostanie udostępniona do szerszego wykorzystania w przemyśle i Komisji oraz będzie stanowić wkład w Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych.
project promoters make a binding declaration that the generic knowledge generated by the demonstration plant will be made available to the wider industry and to the Commission to contribute to the Strategic Energy Technology Plan for Europe.
Mówię o przeprowadzeniu zmiany z czegoś, co nazywamy ekonomią wiedzy na ekonomię wiedzy obliczeniowej, gdzie wyższa matematyka, jak wiedza ogólna, jest integralną częścią życia.
In fact, I even talk about us moving from what we often call now the "knowledge economy" to what we might call a "computational knowledge economy," where high-level math is integral to what everyone does in the way that knowledge currently is.
W tej drugiej kieszeni - Skąd wiesz? Wiedza Ogólna.
In this pocket, boss.

Pozostałe wyniki

Ponieważ zakres tematów poruszanych podczas debat w Parlamencie jest właściwie nieograniczony, tłumacz ustny musi dysponować solidną wiedzą ogólną na temat UE oraz wiedzą fachową na temat właściwie wszystkich dziedzin jej działalności: od wrażliwych obszarów polityki zagranicznej do gatunków ryb.
As the range of subjects covered in parliamentary debates is virtually unlimited, an interpreter is required to have good general EU knowledge and expertise in almost all areas of EU activity from sensitive foreign policy issues to types of fish.
Niestety mimo nieustających kampanii informacyjnych, ogólna wiedza Europejczyków na temat AIDS jest bardzo słaba.
MEPs also advocates better access for NGOs to Community funding and better co-operation with civil society through a future European forum and national forums.
OGÓLNA WIEDZA ZAWODOWA I WYMOGI DOTYCZĄCE UZYSKANIA LICENCJI
GENERAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND REQUIREMENTS REGARDING THE LICENCE
Niestety na podobnym poziomie, mimo nieustających kampanii informacyjnych, znajduje się ogólna wiedza Europejczyków na temat AIDS.
With many poorer people heading to Europe, AIDS is now entering the continent from another source.
ogólna wiedza o statku powietrznym: konstrukcja płatowca/ systemy/ zespół napędowy, a także przyrządy/elektronika,
Aircraft General Knowledge: airframe/systems/power plant, and instrument/electronics,
Komisja Europejska i liderzy ZDT dysponują ogólną wiedzą na temat działań WIT i są odpowiedzialni za podejmowanie ogólnych decyzji strategicznych.
The Commission and the ITD Leaders shall have overall visibility of the activities of the JTI, and shall be responsible for taking overall strategic decisions.
Osoby znajdujące się w tej Izbie dysponują co prawda ogólną wiedzą na temat ciężkiego położenia ludności birmańskiej, ale od czasu protestów mnichów buddyjskich w 2007 roku kraj ten prawie zniknął ze świadomości publicznej.
We in this House are well aware of the plight of the people of Burma generally, but since the riots by Buddhist monks of 2007, that country has rather faded somewhat from the public consciousness.
ogólna wiedza i umiejętności - zasady audytu, procedury i techniki; zdolności zarządcze/organizacyjne;
generic knowledge and skills - audit principles, procedures and techniques; management/organisational skills,
ogólna wiedza na temat wytycznych IMO związanych z zaleceniem w sprawie projektowania i eksploatacji statków pasażerskich odpowiadających potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych.
general awareness of IMO guidelines relating to the Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons' needs.
wiedza językowa zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 2007/59/WE (wiedza językowa ogólna lub specjalistyczna komunikacja i terminologia dotyczące działalności kolei i procedur bezpieczeństwa).
linguistic knowledge in accordance with Annex VI to Directive 2007/59/EC (general linguistic knowledge and/or specific communication and terminology or rail operations and safety procedures).
Znajomość teorii na temat radaru: ogólna wiedza na temat fal radioelektrycznych oraz zasad obsługi radaru;
Knowledge of radar theory: general knowledge of radioelectric waves and principles of radar operation;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo