Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wielka brytania" na angielski

Wyszukaj wielka brytania w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wielka Brytania i Holandia to dwa kraje spośród tych, które proponują obniżenie budżetu europejskiego.
The United Kingdom and the Netherlands are two of the countries that have proposed cutting the European budget.
Jednym z tych państw jest Wielka Brytania.
One of these is the United Kingdom.
Pomimo tego podejścia Wielka Brytania posiada szereg przepisów mających chronić dobro ogólne.
Notwithstanding this approach, the UK does include a large number of provisions aimed at protecting the general good.
Wielka Brytania pozostaje oczywiście poza obszarem Schengen.
The UK, of course, remains outside the Schengen area.
Traktat konstytucyjny został odrzucony przez wyborców francuskich i holenderskich, a Wielka Brytania miała przeprowadzić referendum w tej sprawie.
The Constitutional Treaty had already been rejected by the electorates of France and the Netherlands, and the United Kingdom was due to hold its referendum.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
The United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
W ten weekend UE i Wielka Brytania udzieliły wsparcia naszym przyjaciołom zza Morza Irlandzkiego.
This weekend, the EU and the UK extended support to our friends across the Irish Sea.
Oczywiście to Wielka Brytania była pierwszym krajem w Europie, którego premierem została kobieta.
Of course, it was the United Kingdom that had the first woman Prime Minister in Europe.
Komisja nie proponuje pomocy i wsparcia, gdy Wielka Brytania walczy.
The Commission does not offer help and support when the UK is struggling.
Chciałbym go poprosić o przedstawienie Izbie, w którym miejscu Wielka Brytania narusza postanowienia traktatu.
I would ask him to point out to the House where the United Kingdom is in breach of its treaty obligations.
Tymczasem Wielka Brytania wydaje dziennie na tę skorumpowaną instytucję 45 milionów funtów.
Yet the UK pays GBP 45 million a day into this corrupt institution.
Moim zdaniem jest całkiem możliwe, że Wielka Brytania straci przedmiotową klauzulę.
It is quite likely, in my view, that the UK will lose the opt-out.
Wielka Brytania ma zupełnie niekontrolowany, nieograniczony i chaotyczny system imigracji i udzielania azylu.
The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system.
Wielka Brytania i Dania wstrzymały się od głosu.
The UK and Denmark reserved their positions.
Wielka Brytania i Dania załączyły deklaracje dotyczące ich terytoriów zamorskich, zaś Niemcy deklarację w sprawie Berlina.
The UK and Denmark annexed declarations concerning their overseas territories; and Germany another with respect to Berlin.
Moja partia jest zadowolona, że Wielka Brytania pozostaje poza strefą euro.
My party is pleased that the UK remains outside the eurozone.
Wielka Brytania ma ze swojej perspektywy wiele do powiedzenia na temat różnic w polityce fiskalnej.
The UK perspective has a lot to say on differences in fiscal policy.
Zgodnie z protokołem 4 dołączonym do traktatu z Amsterdamu Wielka Brytania i Irlandia byłyby wyłączone z programu zniesienia wiz.
According to Protocol 4 annexed to the Amsterdam Treaty, the UK and Ireland shall not be bound by such a visa waiver agreement.
Wielka Brytania, jako płatnik netto, prawdopodobnie będzie musiała ponosić największe obciążenie budżetowe.
The UK, as a net contributor, would likely be expected to bear the heaviest fiscal burden.
Według oficjalnych danych Wielka Brytania terminowo wprowadziła w życie i prawidłowo poinformowała Komisję, dostarczając tekst przepisów wykonawczych.
According to official records, the UK respected the deadline for entry into force and correctly notified the Commission, providing copies of the implementing legislation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1083. Pasujących: 1083. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo