Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wielokrotnego wjazdu" na angielski

multiple-entry
multiple entry
multiple entries
several entries
multi-entry
Ta zmniejszona opłata dotyczy zarówno wiz jednokrotnego, jak i wielokrotnego wjazdu.
This reduced fee concerns both single and multiple-entry visas.
Dla określonych kategorii osób, takich jak członkowie oficjalnych delegacji i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego itp. uproszczono również zasady wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.
There are also simplified criteria for issuing multiple-entry visas for specific categories of persons, such as members of official delegations, representatives of civil society, etc.
Wydaje się jednolitą krótkoterminową wizę wielokrotnego wjazdu upoważniającą do pobytu nie dłuższego niż dziewięćdziesiąt (90) dni przez czas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r.
The visa issued shall be a uniform short-stay, multiple entry visa authorising a stay of not more than ninety (90) days for the duration of the 2006 Olympics and/or Paralympic Winter Games.
promowanie międzynarodowej mobilności naukowców z państw trzecich, którzy muszą odbywać częste podróże w ramach Unii Europejskiej poprzez wydawanie im wiz wielokrotnego wjazdu.
to promote the international mobility of researchers from third countries needing to travel frequently within the European Union by issuing them with multiple entry visas.
Osoby ubiegające się o wizę jednolitą uprawniającą do co najmniej trzykrotnego wjazdu (wizę wielokrotnego wjazdu) wykazują, że posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące okres ich pierwszej planowanej wizyty.
Applicants for a uniform visa for more than two entries (multiple entries) shall prove that they are in possession of adequate and valid travel medical insurance covering the period of their first intended visit.
"wiza jednolita" w rozumieniu art. 2 pkt 3 kodeksu wizowego, upoważniająca do dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu;
a 'uniform visa' as defined in point (3) of Article 2 of the Visa Code, valid for two or multiple entries;
Liczba wydanych wiz wielokrotnego wjazdu kategorii C,
total of multiple-entry C visas issued,
W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego konsulatów państw członkowskich i ułatwienia podróżowania osobom często lub regularnie się przemieszczającym należy - o ile spełnione zostaną pewne warunki - wydawać wizy wielokrotnego wjazdu.
Provided that certain conditions are fulfilled, multiple-entry visas should be issued in order to lessen the administrative burden of Member States' consulates and to facilitate smooth travel for frequent or regular travellers.
Dla następujących kategorii osób uproszczono również zasady wydawania wiz wielokrotnego wjazdu:
there are also simplified criteria for issuing multiple-entry visas for the following categories of persons:
Posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z którą wygasa wiza ważna przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.
Holders of a multiple-entry visa may lodge the application before the expiry of the visa valid for a period of at least six months.
Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności pięciu lat następującym kategoriom osób:
Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with a term of validity of 5 years to the following categories of persons:
Posiadacz rocznej wizy wielokrotnego wjazdu (18.4.2014 r. - 18.4.2015 r.) wjeżdża na terytorium państw członkowskich po raz pierwszy w dniu 19.4.2014 r. i pozostaje przez 3 dni.
A person holding a multiple-entry visa for 1 year (18.4.2014 - 18.4.2015) enters for the first time on 19.4.2014 and stays for 3 days.
Nie ma obowiązku wydawania wizy wielokrotnego wjazdu, jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie skorzystała z poprzedniej wizy.
There is no obligation to issue a multiple-entry visa if the visa applicant has not made use of a previously issued visa.
Wizy podróżne (wizy jednokrotnego, dwukrotnego i wielokrotnego wjazdu)
Travel visas (single entry, double entry, multiple entry)
Umowa ogranicza ponadto liczbę wymaganych dokumentów potwierdzających cel podróży, przewiduje wyrównanie opłat wizowych i ustanawia uproszczone kryteria wydawania wiz wielokrotnego wjazdu dla szerokiej grupy obywateli, w tym studentów, dyplomatów, biznesmenów oraz dziennikarzy.
Additionally, it foresees limits to the required documentary evidence regarding the purpose of the journey, alignment of visa fees and simplified criteria for issuing multiple-entry visas for broad classes of people, including students, diplomats, business people and journalists.
W drodze odstępstwa od zdania pierwszego, w przypadkach gdy konieczność lub zamiar częstego lub regularnego podróżowania są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego okresu.
By way of derogation from the first sentence, where the need or the intention to travel frequently or regularly is manifestly limited to a shorter period, the term of validity of the multiple-entry visa shall be limited to that period.
Na przykład, wizy wielokrotnego wjazdu z długim okresem ważności - do pięciu lat - mogą być wydawane osobom innym niż osoby wymienione w art. 5 umowy, jeżeli warunki przewidziane w art. 24 kodeksu wizowego zostały spełnione.
For instance, multiple-entry visas for a long period of validity - up to five years - can be issued to categories of persons other than those mentioned in Article 5 of the Agreement, if the conditions provided for in Article 24 of the Visa Code are met.
W przypadku wizy ATV wielokrotnego wjazdu (umożliwiającej kilkukrotny tranzyt) okres ważności wizy oblicza się w sposób następujący: data pierwszego wyjazdu + trzy miesiące
For multiple-entry ATVs (enabling several transits) the term of the visa's validity is calculated as follows: date of first departure + three months
Bez uszczerbku dla art. 12 lit. a) wizy wielokrotnego wjazdu wydaje się na z okresem ważności wynoszącym od sześciu miesięcy do pięciu lat, jeżeli spełnione są następujące warunki:
Without prejudice to Article 12(a), multiple-entry visas shall be issued with a period of validity between six months and five years, where the following conditions are met:
Opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym związanym z rozpatrywaniem wniosków o wydanie pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, nie mogą być wyższe niż opłaty pobierane za rozpatrywanie wniosków o wydanie krótkoterminowej wizy wielokrotnego wjazdu.
The fees corresponding to the administrative costs of processing applications for the local border traffic permit referred to in Article 5 shall not exceed the fees charged for processing applications for short-term multiple-entry visas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo