Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "win i napojów spirytusowych" na angielski

Wyszukaj win i napojów spirytusowych w: Definicja Synonimy
wines and spirits
wine and spirits
wines and spirit drinks
Później przyszły kolejne umowy w sektorze hodowlanym oraz umowy dotyczące win i napojów spirytusowych.
Further agreements followed in the livestock sector and with regard to wines and spirits.
Skarga dotyczy trzech oddzielnych aspektów indyjskich przepisów prawnych dotyczących importowanych win i napojów spirytusowych.
The complaint focuses on three separate aspects of India's legal regime for imported wines and spirits:
Istnieją dwa odrębne porozumienia dwustronne dotyczące nauki i techniki oraz win i napojów spirytusowych.
Two separate bilateral agreements exist on Science and Technology and on Wine and Spirits.
Jeżeli chodzi o negocjacje porozumień o partnerstwie gospodarczym, w 2004 r. Komisja była zaangażowana w opracowywanie map drogowych dla sześciu zaangażowanych regionów rozwijającego się świata. Prowadzono dalsze dyskusje na temat pozostałych kwestii dotyczących porozumienia UE/RPA w sprawie win i napojów spirytusowych.
Regarding the negotiations on Economic Partnership Agreements, during 2004, the Commission was involved in the elaboration of roadmaps for the six regions in the developing world that are involved. Further discussions were held on the outstanding issues of the EU/South Africa wine and spirits agreement.
planowane przepisy powinny uwzględniać obecnie obowiązujące przepisy wspólnotowe dotyczących win i napojów spirytusowych, które zapewniają wyższy poziom ochrony;
Whereas the planned rules should take account of existing Community legislation on wines and spirit drinks, which provide for a higher level of protection;
Wymaga się, aby przewidziana regulacja stosowana była bez uszczerbku dla już istniejącego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego win i napojów spirytusowych.
The rules provided for should apply without interfering with existing Community legislation on wines and spirit drinks.
Skarżący utrzymują, że siedem indyjskich stanów prowadzi politykę, która de facto oznacza zakaz przywozu win i napojów spirytusowych, co jest sprzeczne z art. III. lub XI. GATT 1994.
The complainants maintain that seven Indian states have a policy of de facto prohibition of importation of wines and spirits, contrary to Articles III. or XI. of GATT 1994.
Strony uznają wysiłki i postępy, których dokonano w odniesieniu do win i napojów spirytusowych w kontekście negocjacji niniejszej Umowy.
The Parties acknowledge the effort and progress that has been made on Wines and Spirits in the context of the negotiations of this Agreement.
wyraża ubolewanie z powodu braku postępu w przygotowaniu rejestru win i napojów spirytusowych oraz w rozszerzeniu ochrony oznaczeń geograficznych na inne produkty; przypomina, że elementy te są konieczne dla osiągnięcia zrównoważonego wyniku negocjacji,
Deplores the absence of progress on the establishment of a register for wines and spirits as well as on the extension of the protection of geographical indications to other products; recalls that these elements are essential for a balanced outcome of the negotiations;
odniesienia do nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla win i napojów spirytusowych pochodzących z danego państwa członkowskiego;
references to the name of a Member State of the European Union for wines and spirits originating in the Member State concerned,
nazwa Republiki Południowej Afryki lub inne nazwy stosowane w celu wskazania Republiki Południowej Afryki dla win i napojów spirytusowych pochodzących z niej.
the name South Africa or other names used to indicate South Africa for wines and spirits originating therein.
W ramach Komitetu ds. Handlu Towarami ustanawia się również Komitet ds. Rolnictwa, Komitet ds. Win i Napojów Spirytusowych oraz Wspólną Grupę Sektorową ds. Produktów Leczniczych, które przekazują sprawozdania do Komitetu ds. Handlu Towarami;
The Committee on Agriculture, the Committee on Wines and Spirits, and the Joint Sectoral Group on Pharmaceuticals shall also be established under and report to the Committee on Trade in Goods;
Certyfikacja win i napojów spirytusowych
Certification of wines and spirits
Stanowi to istotną i od dawna oczekiwaną poprawę w stosunku do dotychczasowych warunków wymiany handlowej, gdyż do tej pory na mocy dwustronnej umowy z Konfederacją Szwajcarską wprowadzono wyłącznie ochronę oznaczeń win i napojów spirytusowych.
It represents a serious and long-awaited improvement on the past commercial conditions, since so far only the protection for designation of wines and spirits was established in a bilateral agreement with the Swiss confederation.
WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WIN I NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
JOINT DECLARATION ON WINES AND SPIRITS
Skarżący twierdzą, że praktyki będące przedmiotem skargi utrudniają rzeczywisty dostęp do indyjskiego rynku, zmniejszają konkurencyjność importowanych win i napojów spirytusowych w porównaniu z produktami krajowymi i uniemożliwiają naturalny wzrost konsumpcji importowanych win i napojów spirytusowych w Indiach.
The complainants claim that the practices subject to the complaint impede meaningful access to the Indian market, place imported wines and spirits at a competitive disadvantage compared to domestically produces goods, and have prevented a natural growth in the consumption of imported wines and spirits in India.
Ustawa nr 25/1970 z dnia 2 grudnia 1970 r. dotycząca winnic, win i napojów spirytusowych;
Law 25/1970 of 2 December 1970 laying down rules on vineyards, wine and spirit drinks;
KRAJOWE WYMOGI USTAWODAWCZE | Ustawa nr 25/1970 z dnia 2 grudnia 1970 r. dotycząca winnic, win i napojów spirytusowych. |Dekret nr 835/1972 z dnia 23 marca 1972 r. ustanawiający przepisy wykonawcze do ustawy nr 25/1970. |
National legal provisions | Law 25/1970 of 2 December 1970, Statute governing vineyards, wine and spirits, and the implementing rules set out in Decree 835/1972 of 23 March 1972. |Decree 835/1972 of 23 March 1972 implementing Law 25/1970. |
Wszyscy zgadzają się, co do tego, że obowiązkowe rozmiary opakowań powinny być utrzymane w odniesieniu do win i napojów spirytusowych.
The House also expects that Russia will lift the embargo on some Moldovan and Georgian products, such as wine.
Wszyscy zgadzają się, co do tego, że obowiązkowe rozmiary opakowań powinny być utrzymane w odniesieniu do win i napojów spirytusowych.
Parliament's position has already been accepted by the Member States' delegations to the Council, which is thus expected to approve the legislation as amended.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo